Zoeken

ALTIJD OP DE HOOGTE?

Welke ontwikkelingen in de EU zijn van belang voor gemeenten, provincies en waterschappen? En wat betekent dat voor de dagelijkse praktijk?

Vernieuwde EU-regels voor Auteursrecht

19 september 2016Europees recht en beleid decentraal, Informatiemaatschappij

De Europese Commissie heeft voorstellen gedaan voor de modernisering van het auteursrecht. De culturele diversiteit in Europa dient gestimuleerd te worden en er dient gezorgd te worden dat meer inhoud online beschikbaar wordt. De voorstellen zijn een cruciaal onderdeel van de digitale interne markt strategie van de Europese Commissie.

Auteursrecht

Het auteursrecht gaat over de bescherming van werken. Het beschermt de rechten van o.a. auteurs, componisten, kunstenaars, filmmakers en andere makers, om ervoor te zorgen dat zij erkenning en betaling krijgen, evenals dat hun werken beschermd worden. De Commissie heeft in de digitale interne markt strategie gesteld dat er kader van auteursrecht gemoderniseerd moet worden in de komende jaren. Afgelopen week heeft zij voorstellen voor wetgeving gedaan.

Doel voorstellen

De voorstellen die de Commissie heeft gedaan om het auteursrecht te moderniseren moeten zorgen voor:

  • meer keuze en een betere toegang tot online-inhoud, ook in het buitenland;
  • betere regels inzake auteursrechten voor onderwijs, onderzoek, cultureel erfgoed en integratie van gehandicapten;
  • een eerlijke en duurzamere markt voor cultuurmakers, de creatieve bedrijfstakken en de pers.

Europese wetgeving

De Commissie heeft een Mededeling om een eerlijke, efficiënte en competitieve op Europese auteursrecht gebaseerde economie in de Digitale interne markt te promoten naar buiten gebracht. Daarnaast zijn er verschillende voorstellen voor nieuwe wetgeving gedaan:

  • De Commissie heeft een Auteursrechtrichtlijn voorgesteld.
  • De Commissie heeft een Verordening tot vaststelling van regels betreffende de uitoefening van het auteursrecht en de naburige rechten voor bepaalde online uitzendingen van omroeporganisaties en de doorgifte van radio- en televisieprogramma’s voorgesteld.
  • De Commissie heeft een richtlijn voorgesteld inzake bepaalde toegestane gebruik van werken en ander materiaal beschermd door auteursrecht en naburige rechten ten behoeve van personen die blinden, slechtzienden of anderszins af te drukken met een handicap en tot wijziging van richtlijn 2001/29/EG betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij.
  • De Commissie heeft een verordening voorgesteld betreffende de grensoverschrijdende uitwisseling tussen de EU en derde landen van toegankelijke vorm kopieën van bepaalde werken voor mensen die blind zijn, slechtzienden of afdrukken uitgeschakeld.

Europees cultureel erfgoed

In het voorstel voor een nieuwe auteursrechtrichtlijn wordt getracht het rijke Europese culturele erfgoed beter te ontsluiten. Musea, archieven en andere instellingen worden geholpen met het digitaliseren en beschikbaar stellen van werken die al uit de handel zijn, die auteursrechtelijk beschermd zijn, maar niet voor het publiek beschikbaar zijn.

Daarnaast stelt ook een nieuwe verplichte EU-uitzondering voor, op grond waarvan instellingen voor cultureel erfgoed werken digitaal mogen opslaan, waardoor het cultureel erfgoed ook op lange termijn bewaard kan blijven en iedereen er toegang toe heeft.

Digitale Interne Markt

De digitale interne markt strategie is in mei 2015 door de Commissie vastgesteld. Dit omdat de wereldeconomie digitaal wordt. ICT vormt de basis van alle moderne innovatieve economische systemen. De digitale interne markt strategie richt zich op maatregelen die alleen op EU-niveau gerealiseerd kunnen worden. Bij het opstellen van de strategie is gebruikgemaakt van input en dialoog van en met de lidstaten, het Europees Parlement en andere belanghebbenden.

Door:

Femke Salverda, Europa decentraal

Bronnen:

Nieuwe EU-regels voor het auteursrecht moeten voor een culturele opleving zorgen, Europese Commissie
Commission proposes copyright exception for researchers, Europese Commissie

Meer informatie:

Informatiemaatschappij, Europa decentraal
Better Regulation, Europa decentraal

X