Kunststofafval

Kunststof is een breed toepasbaar en relatief goedkoop materiaal in de industrie. Wereldwijd neemt het gebruik ervan toe. Er is dan ook steeds meer kunststofafval. Ook wordt ook een derde van het kunststofafval in de Europese Unie direct gestort en niet gerecycled. Wanneer kunststof in het milieu terecht komt, breekt het niet gemakkelijk af. Dit kan honderden jaren duren. De Europese Unie zet daarom met verschillende instrumenten, van wetgeving tot aan strategieën en financieringsinstrumenten, in op duurzamere omgang met kunststof.

EU-actieplan circulaire economie

Het EU-actieplan voor de circulaire economie uit 2015 richt zich dan ook onder andere op kunststofafval. Het kunststofafvalprobleem wordt op verschillende manieren aangepakt. Allereerst door middel van de wijzigingsvoorstellen van de betreffende afval(beheer) richtlijnen. Hier gaat het om Richtlijn 94/62/EG betreffende verpakking en verpakkingsafval en Richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen.

EUROPESE STRATEGIE VOOR KUNSTSTOF IN EEN CIRCULAIRE ECONOMIE

De eerste Europese Strategie voor Kunststof in een Circulaire Economie werd in januari 2018 door de Europese Commissie gelanceerd om de manier waarop plastic producten worden ontworpen, gebruikt, geproduceerd en recyclet in de EU te veranderen. Nog steeds wordt een groot percentage van het kunststofafval gestort en verbrand, worden afgedankte kunststoffen in zeer beperkte mate hergebruikt en komt een groot deel van de geproduceerde kunststof in oceanen terecht.

In de strategie stelt de Commissie een aantal doelstellingen voor, waaronder dat in uiterlijk 2030 alle in de EU in de handel gebrachte kunststofverpakkingen hergebruikt of kosteneffectief gerecycleerd kunnen worden, meer dan de helft van het in Europa geproduceerde kunststofafval gerecycleerd wordt en de sorteer- en recyclagecapaciteit verviervoudigd is vergeleken met 2015.

Voor de toekomst overweegt de Commissie in de hele Unie een campagne om bedrijven ertoe te bewegen toe te zeggen in uiterlijk 2025 tien miljoen ton gerecycleerde kunststoffen in nieuwe producten op de EU-markt te gebruiken. Ook zal de Commissie nieuwe richtsnoeren formuleren inzake de gescheiden inzameling en sortering van afval. Om kunststofrecyclage te verwezenlijken moet naar schatting 8,4 à 16,6 miljard EUR extra worden geïnvesteerd. Daarom wil de Commissie voor de uitvoering van de strategie gunstig kader voor investeringen en innovatie in het leven te roepen. In aanloop naar 2020 zal de Commissie nog eens 100 miljoen EUR besteden aan de financiering van prioritaire maatregelen, zoals de ontwikkeling van slimmere en beter recycleerbare kunststofmaterialen, de verbetering van recyclageprocessen en de opsporing en verwijdering van gevaarlijke stoffen en contaminanten uit gerecycleerde kunststoffen.

SINGLE USE PLASTICS RICHTLIJN

De Single Use Plastics Richtlijn (2019/904)  is het resultaat van de kunststofstrategie van de EU. Het doel van de Richtlijn is het voorkomen en verminderen van de effecten op het milieu van bepaalde kunststofproducten en het bevorderen van de overgang naar een circulaire economie door de invoering van een combinatie van maatregelen.

Daarbij hoort een voor de hele EU geldend verbod op kunststofproducten voor eenmalig gebruik, zoals onder andere bestek, borden, roerstaafjes en rietjes (Artikel 5).

Daarnaast moeten lidstaten zorgen voor een meetbare kwantitatieve consumptievermindering in 2026 (ten opzichte van 2022) van onder andere drinkbekers en voedselverpakkingen- en containers bestemd voor onmiddelijke consumptie (Artikel 4).

Verder schrijft de Richtlijn voor dat 90% van kunststoffen flessen tegen 2029 gerecycled moeten worden (Artikel 9), dat kunststoffen wegwerpproducten (zoals vochtige doekjes) op de markt verplicht gemarkeerd moeten worden (Artikel 7), en lidstaten maatregelen moeten nemen om verantwoordelijk consumentengedrag te stimuleren (Artikel 10). De Richtlijn moet uiterlijk 3 juli 2021 zijn omgezet in nationale wetgeving.

MEER WETEN OVER DIT ONDERWeRP?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG


Nieuws Kunststofafval

Europees Parlement stemt voor een sterker milieubeleid

Het Europees Parlement heeft een sterke positie ingenomen op het gebied van het Europese milieubeleid. Zo namen de Europarlementariërs tijdens de plenaire vergadering in Straatsburg een resolutie aan voor strengere maatregelen in het gebruik van plastic. Ook heeft de milieucommissie (ENVI) van het Europees Parlement een resolutie aangenomen voor een monitoringkader voor de circulaire economie. Lees het volledige bericht

Nederland deelt ervaringen kunststofafvalbeleid

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft op 22 mei de Nederlandse ervaringen met afvalinzameling naar de Tweede Kamer gestuurd. De definitieve ervaringen worden met de Europese Commissie gedeeld. Nederland doet daarnaast aanbevelingen over het toekomstige beleid in de EU. In Nederland zijn de gemeenten belast met het inzamelen van afval. Tot en met 7 juni kunnen zij inbreng leveren voor het nieuwe afvalbeleid van de Commissie.

Lees het volledige bericht

Nieuw Groenboek kunststofafval zorgt voor EU-brede discussie

Op 7 maart publiceerde de Europese Commissie een Groenboek dat aanzet tot een gestructureerde discussie over de wijze waarop kunststofproducten tijdens hun hele levenscyclus duurzamer kunnen worden gemaakt en hoe de impact van kunststofafval op het milieu kan worden beperkt. Het Groenboek heeft als doel feiten en meningen te verzamelen om de gevolgen van kunststofafval te beoordelen en een Europese strategie te ontwikkelen om deze te verminderen.

Lees het volledige bericht