Verboden goederen

Het vrij verkeer van goederen kent een onderscheid tussen tarifaire, fiscale en non-tarifaire belemmeringen. Decentrale overheden krijgen vooral te maken met de laatste categorie. Het begrip ‘goederen’ bevat alle stoffelijke voorwerpen, ook die van negatieve waarde (afval).

1. Tarifaire belemmeringen

Het verbod op tarifaire belemmeringen (art. 30 VWEU) verbiedt douanerechten en heffingen van gelijke werking (‘elke eenzijdig opgelegde geldelijke last, ongeacht de benaming of de structuur, die wegens grensoverschrijding over goederen wordt geheven en geen douanerecht stricto sensu is).

Bij tarifaire belemmeringen moet er sprake zijn van een heffing op bepaalde goederen, die alleen betrekking heeft op in- of uitgevoerde goederen. Gedacht kan worden aan een milieuheffing op ingevoerde milieuvervuilende goederen. Decentrale overheden krijgen hier niet veel mee te maken.

2. Fiscale belemmeringen

Het verbod op fiscale belemmeringen (art. 110 VWEU) verbiedt discriminerende belastingsmaatregelen, inclusief belastingmaatregelen die protectionistisch zijn. Hier kan gedacht worden aan een decentrale belastingheffing op milieuvervuilende goederen, die zich niet-discriminerend uitstrekt tot zowel ingevoerde als Nederlandse producten.

3. Non-tarifaire belemmeringen

Het verbod op non-tarifaire belemmeringen (art. 34 (invoer) en 35 (uitvoer) VWEU) verbiedt kwantitatieve beperkingen, zoals quota, in- of uitvoerbeperkingen en maatregelen van gelijke werking.

Gelijke werking bij invoer

Maatregelen van gelijke werking bij invoer omvat volgens de uitspraak Dassonville: ‘Iedere handeling der lidstaten die de communautaire handel al dan niet rechtstreeks, daadwerkelijk of potentieel belemmert, als een maatregel van gelijke werking als kwantitatieve beperking is te beschouwen’. Het gaat hierbij om zowel discriminerende als niet-discriminerende maatregelen.

Decentrale overheden kunnen met het begrip maatregelen van gelijke werking te maken krijgen als een regio bijvoorbeeld de invoer van afval wil tegenhouden of als een gemeente de verkoop van seksartikelen wil verbieden.

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG