Verboden kapitaal praktijk

Voorbeeld 1. Sint Servatius

Woningbouwcorporatie Sint Servatius wilde een grensoverschrijdend bouwproject in België uitvoeren. De minister weigerde de benodigde toestemming te verlenen. Volgens hem mocht Sint Servatius alleen activiteiten verrichten die in het belang waren van de volkshuisvesting van Nederland, daar was in dit geval geen sprake van.

Inbreuk vrij verkeer van kapitaal

Volgens Sint Servatius was dit een inbreuk op het vrij verkeer van kapitaal (art. 63 VWEU) en stapte naar de rechtbank in Maastricht.

Oordeel

Volgens de rechtbank is een dergelijk onvoorwaardelijk verbod voor Nederlandse woningbouwcorporaties een belemmering van het vrij verkeer van kapitaal. Het feit dat de woningbouwcorporatie ook een publieke taak verricht, staat daar niet aan in de weg.

Belgische dochteronderneming

Sint Servatius had geld geleend aan een Belgische dochteronderneming die bouwactiviteiten in België uitvoerde. Deze directe investering valt volgens de rechtbank onder kapitaalverkeer.

De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie.

Hof

Volgens het Hof (C-567/07) is het feit dat de corporaties toestemming moeten vragen voor grensoverschrijdende activiteiten in strijd met art. 63. Er is geen sprake van strijd met het vrij verkeer van kapitaal als de verlening van toestemming gebaseerd is op objectieve criteria die niet-discriminerend en vooraf kenbaar zijn. Daardoor kan een grens worden gesteld aan de wijze van uitoefening van de beoordelingsbevoegdheid van de nationale autoriteiten.

Omdat het hier ging om een prejudiciële vraag, kon het Hof verder niet oordelen of de Nederlandse wetgeving daadwerkelijk binnen deze interpretatie viel of niet.

Voorbeeld 2. Konle

De zaak Konle (C-302/97) speelde zich af in Tirol. Daar bestond een vergunningsstelsel dat ervoor zorgde dat onroerend goed alleen verkregen kon worden als men er permanent ging wonen.

Dit stelstel kwam aan het licht toen een Duitse ondernemer (dhr. Konle) zich wilde vestigen in een vakantiehuis in Tirol. Een vergunning daarvoor werd geweigerd. Konle ging in beroep bij de nationale rechter die om een prejudiciële procedure verzocht bij het Hof

Hof

Volgens het Hof was het stelsel in strijd met het Europees recht. Een gemeente kan met geldboeten hetzelfde bereiken als met bovengenoemd stelsel, zonder dat dit in strijd is met Europees recht.

Dwangsom

Wanneer Tirol dus niet kiest voor een vergunning vooraf, maar voor een dwangsom achteraf, voldoet de maatregel aan de eisen zoals gesteld in dit arrest en heeft de gemeente alle risico’s vermeden.