Detacheringsrichtlijn

Decentrale overheden die werken met gedetacheerde werknemers, moeten rekening houden met de detacheringsrichtlijn (96/71/EG). Deze richtlijn garandeert een goede werkomgeving voor gedetacheerde werknemers. In Nederland is de detacheringsrichtlijn omgezet in de Wet arbeidsvoorwaarden grensoverschrijdende arbeid (Waga).

Europese gedetacheerde werknemers

Europese gedetacheerde werknemers zijn werknemers die met hun werkgever meereizen of via een uitzendconstructie ingezet worden voor een grensoverschrijdende dienst. De wettelijke bepalingen van het land waar ze tijdelijk werken zijn van toepassing. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om:

  • maximale werk- en minimale rustperioden;
  • minimumloon;
  • gezondheid en veiligheid op het werk.

Decentrale overheden die werken met uitzendkrachten, krijgen te maken met de uitzendrichtlijn.

Detacheringsrichtlijn en vrij verkeer

Bij uitzending en detachering komen de regels van vrij verkeer om de hoek kijken. Vanwege de tijdelijkheid van de werkzaamheden zijn de regels van het vrij verkeer van diensten van toepassing, niet het vrij verkeer van werknemers. De werknemers treden niet officieel toe tot de arbeidsmarkt van de lidstaat.

Schijnconstructies

Decentrale overheden moeten ook rekening houden met de Wet aansprakelijkheid schijnconstructies (WAS). Deze ziet op de verbetering van de naleving en handhaving van arbeidsrechtelijke wetgeving in verband met de aanpak van schijnconstructies door werkgevers in de werken- en dienstensector.

Handhaving

In het voorjaar van 2014 is er een handhavingsrichtlijn aangenomen. Hierin staan maatregelen die voor een betere handhaving van de EU-voorschriften bij de detachering van werknemers moet zorgen. De handhavingsrichtlijn moet de praktische uitvoering, toepassing en handhaving van de detacheringsrichtlijn verbeteren, bevorderen en versterken. Ook biedt de richtlijn maatregelen om misbruik en omzeiling te voorkomen en biedt deze garanties voor de bescherming van de rechten van gedetacheerde werknemers. De handhavingsrichtlijn is sinds 18 juni 2016 geïmplementeerd in Nederlandse wetgeving.

herziening detacheringsrichtlijn

Op 8 maart 2016 heeft de Europese Commissie voorstellen gedaan voor het herzien van de detacheringsrichtlijn. De voorstellen moeten een eind maken aan de zogenoemde sociale dumping: werknemers tegen veel lagere beloning in andere lidstaten aan het werk zetten. Ook stelt de Commissie voor om detachering van een Europese werknemer te beperken tot twee jaar (dat is nu nog vijf jaar). Daarna krijgt de gedetacheerde werknemer dezelfde arbeidsvoorwaarden als ieder ander die in het land werkt.

Gele kaart tegen voorstel Commissie

Een aantal lidstaten heeft in mei 2016 tegen dit voorstel een gele kaart getrokken, omdat zij het voorstel van de Commissie in strijd vonden met de beginselen van subsidiariteit. Naar aanleiding hiervan heeft de Commissie het voorstel opnieuw bestudeerd en is tot de conclusie gekomen dat er een Europese bevoegdheid is om grensoverschrijdende arbeid te reguleren. Nederland is positief over de voorstellen van de Commissie tot herziening van de detacheringsrichtlijn. Een nadere toelichting hierover leest u in het BNC-fiche.

Gelijk loon bij gelijk werk

Op 23 oktober 2017 bereikten de lidstaten in de Raad Sociale Zaken overeenstemming over de herziening van de detacheringsrichtlijn. Deze herziening moet ervoor zorgen dat gedetacheerde werknemers worden behandeld volgens dezelfde regels (zoals vastgelegd in de wet of in collectieve afspraken) als lokale werknemers als het gaat om beloning. Daarnaast moet alle arbeidswetgeving die van toepassing is op plaatselijke werknemers na een bepaalde duur ook van toepassing zijn op de gedetacheerde werknemers. Het beginsel van gelijke behandeling is ook van toepassing op gedetacheerde uitzendkrachten. Detachering mag maximaal twaalf maanden gaan duren, met een eenmalige verlenging van zes maanden. In juni 2018 gaven hebben de EU-ministers van Werkgelegenheid en Sociale Zaken groen licht gegeven voor herziening van de richtlijn.

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

Jurisprudentie Detacheringsrichtlijn

Detacheringsrichtlijn

HvJ EU, 3 april 2008. Rüffert tegen Neder-Saksen

Zaak C-346/06. Het Hof besliste dat de Duitse deelstaat Neder-Saksen voor een overheidsopdracht niet mag eisen dat een Poolse aannemer, aan wie de de opdracht was gegund, zijn Poolse personeel volgens de in Neder-Saksen geldende bouw-cao betaalt. Deze cao geldt alleen voor overheidsopdrachten en niet voor de bouw in het algemeen. De cao kan geen onderdeel zijn van het minimum aan arbeidsvoorwaarden die zijn opgenomen in de Detacheringsrichtlijn.

HvJ EU, 16 augustus 2012. Commissie tegen Luxemburg

Zaak C-319/06. Volgens de Europese Commissie had Luxemburg de regelgeving uit de Detacheringsrichtlijn te ver doorgevoerd. De klacht zag met name op het feit dat werkgevers in Luxemburg een breder pakket aan arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden in acht moesten nemen met betrekking tot gedetacheerde werknemers dan in de richtlijn was bepaald.

Lidstaten mogen naast de verplichte minimumeisen uit de richtlijn, ook andere bepalingen toepassen op gedetacheerde werknemers (art. 3 lid 10 richtlijn). Dit moeten bepalingen van openbare orde zijn.

Zij oordeelde dat het bij het begrip ‘openbare orde’ alleen gaat om nationale regelgeving die zo cruciaal is voor de handhaving van de politieke, sociale of economische orde dat zij moeten worden nageleefd door iedereen die zich op het nationale grondgebied van de lidstaat bevindt.

HvJ EU, 18 december 2007. Laval tegen Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Zaak C-341/05. Deze zaak betrof de vraag in hoeverre arbeidsvoorwaarden die niet door de wetgever zijn vastgesteld, van toepassing zijn op gedetacheerde werknemers. Het Hof sprak zich uit tegen de vakbondsacties tegen lage lonen bij een aannemer uit Letland die een aanbestedingsopdracht in Zweden had gewonnen.

Zweden kent geen wettelijk minimumloon of algemeen verbindend verklaarde cao’s. Arbeidsvoorwaarden komen tot stand door middel van collectieve onderhandelingen. Het Hof oordeelde dat deze afspraken buiten de Detacheringsrichtlijn vielen.

Nieuws Detacheringsrichtlijn

Gelijk loon bij gelijk werk in EU stap dichterbij

Het Europees Parlement wil gedetacheerde werknemers binnen de EU beter beschermen en oneerlijke concurrentie een halt toeroepen. Op maandag 16 oktober nam de commissie werkgelegenheid haar standpunt over de hervorming van de regels voor de detachering van werknemers aan. Afgelopen maandag, 23 oktober, bereikten de Europese ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid overeenstemming over de hervorming. Doel van de hervorming is het garanderen van eerlijke loonvoorwaarden en een goede sociale bescherming voor gedetacheerde werknemers en eerlijke concurrentievoorwaarden voor bedrijven.

Lees het volledige bericht

Elf nationale parlementen trekken gele kaart tegen voorstel detacheringsrichtlijn

Eurocommissaris Marianne Thyssen zal haar voorstel voor een eerlijkere Europese arbeidsmarkt moeten herzien nadat elf nationale parlementen deze week een gele kaart uitdeelden. Dit verzet, vanuit voornamelijk Oost-Europese lidstaten, belemmert ook de ambitie van Minister Asscher om tijdens het Nederlands voorzitterschap de Europese detacheringsrichtlijn aan te passen. De invoering van regelgeving ter bevordering van gelijk loon voor gelijk werk loopt hiermee vertraging op.

Lees het volledige bericht

Europese detacheringsconstructies moeten eerlijke concurrentie bevorderen

De voorschriften in verband met de detachering van werknemers worden door de Europese Commissie herzien. Hiermee wordt beoogd sociale dumping tegen te gaan door de detachering van werknemers te vergemakkelijken. De oneerlijke concurrentie op de Europese arbeidsmarkt wordt hiermee tegen gegaan. Om dit mogelijk te maken stelt de Commissie voor om de Europese detacheringsrichtlijn aan te passen.
Lees het volledige bericht

Asscher wil detacheringsrichtlijn wijzigen tijdens voorzitterschap

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil tijdens het Nederlands EU voorzitterschap in 2016 de Europese detacheringsrichtlijn aanpassen, zo gaf hij deze week te kennen bij BNR. Asscher wil onder meer door deze stap oneerlijke arbeidsconcurrentie uitbannen. Gemeenten hebben regelmatig te maken met deze richtlijn als grensoverschrijdende arbeiders zich (tijdelijk) vestigen in hun gemeente.
Lees het volledige bericht

Praktijkvragen Detacheringsrichtlijn