Wat houdt het EU klimaat en energiebeleid 2030 in?

september 2014

Onze gemeente vraagt zich af wat de EU kaderregeling klimaat en energiebeleid 2030 inhoudt? En wat is het belang van de kaderregeling voor decentrale overheden?

Antwoord in het kort

Het klimaat en energiebeleid 2030 is een initiatief van de Europese Commissie en is gepresenteerd op 22 januari 2014. Het bevat de hoofdlijnen voor het Europese energie- en klimaatbeleid na 2020 tot 2030. Zo kan de Commissie een langetermijnperspectief bieden voor investeringen, om tot een meer duurzamer, veiliger en concurrerender EU energiesysteem te komen. Ook kan de Commissie er zo voor zorgen dat de EU na 2020 op schema blijft om de klimaat- en energiedoelstellingen te bereiken.

Uit de kaderregeling kan nieuwe regelgeving voortvloeien die van belang is voor decentrale overheden. Zo krijgen decentrale overheden bijvoorbeeld te maken met Europese regels voor energie efficiëntie bij de aanschaf van producten en diensten. Ook kunnen er bepaalde normen gelden voor energie efficiëntie in overheidsgebouwen.

Doel

De kaderregeling is gericht op de bevordering van een koolstofarme economie met een concurrerend en zeker energiestelsel dat zorgt voor:
– betaalbare energie voor consumenten,
– meer zekerheid wat betreft de continuïteit van de energievoorziening en minder afhankelijkheid van de invoer van energie,
– en dat nieuwe kansen voor groei en werkgelegenheid creëert door rekening te houden met de potentiële effecten van de prijs op lange termijn.

Hernieuwbare energie

De EU streeft er verder naar om in 2030 27% van haar energiebehoefte uit hernieuwbare energie bronnen te putten. Voor 2020 is dit streven 20%. Hernieuwbare energiebronnen zijn bijvoorbeeld windenergie, zonne-energie en energie uit biomassa. Hernieuwbare energie zal een belangrijke rol spelen in de overgang naar een concurrerend, zeker en duurzaam energiestelsel. Een streefcijfer is nodig om verdere investeringen in de sector te stimuleren. Echter, het streefcijfer wordt niet door EU wetgeving omgezet in nationale streefcijfers. Hierdoor behouden lidstaten de flexibiliteit om het energiestelsel aan te passen op een wijze die aansluit op nationale voorkeuren en omstandigheden. Lidstaten moeten nationale actieplannen en een nationaal streefcijfer voor het aandeel energie uit hernieuwbare bronnen opstellen.

Decentrale rol

Decentrale overheden krijgen op het gebied van hernieuwbare energie niet rechtstreeks met Europa te maken. Er vloeien wel taken voor hen voort uit de klimaatakkoorden van het Rijk.

Energie efficiëntie

Daarnaast heeft de Commissie doelen gesteld voor de besparing op het energieverbruik van de Unie. Voor 2020 is dit percentage 20 %; voor 2030 ligt dit op 30 % van het huidige verbruik.
Het voorgestelde doel bouwt voort op geboekte resultaten. Zo verbruiken nieuwe gebouwen de helft minder energie dan in 1980 en wordt in de industrie 19% minder energie verbruikt dan in 2001.

Decentrale impact

Voor decentrale overheden gelden vanuit Europa regels voor energie-efficiëntie. Concreet krijgen gemeenten, provincies en waterschappen hiermee te maken bij de aanschaf van producten en diensten. Ook gelden normen voor energie-efficiëntie in (decentrale) overheidsgebouwen.

Vermindering uitstoot broeikasgrassen

Verder is een belangrijk doel van de kaderregeling de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen in 2030 met 40% ten opzichte van het niveau van 1990.
Decentrale overheden krijgen met de uitstoot van broeikasgassen te maken via het Europees luchtbeleid.

Volgende stappen

Het Europees Parlement en de Raad moeten de kaderregeling van de Commissie nog onderschrijven. Zij nemen uiterlijk in oktober 2014 een besluit over de kaderregeling.

Het is mogelijk dat uit dit initiatief van de Commissie nieuwe Europese regelgeving voortkomt.

Meer informatie:

Press release: Klimaat- en energiedoelstellingen voor 2030, voor een concurrerende, zekere en koolstofarme EU-economie, Europese Commissie
Kaderregeling klimaat en energiebeleid 2030, Europese Commissie
Energie- en klimaatdoelstelling voor 2030 (Engels), Europese Commissie
Klimaat en energie, Europa decentraal

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG