Meer informatie:

MEER INFORMATIE

Chemische Stoffen

Om mens en milieu te beschermen tegen de risico’s van chemische stoffen is er uitgebreide EU-wetgeving op dit gebied. Zo worden voor alle chemische stoffen de risico’s geïnventariseerd en op basis daarvan maatregelen geformuleerd. Daarnaast zijn er nog aanvullende (inter)nationale kaders met afspraken over de productie, gebruik, emissies, monitoring en beheersing van risico’s van chemische stoffen.

De belangrijkste regelgeving in de Europese Unie op het gebied van chemische stoffen is de REACH verordening (Verordening 1907/2006). REACH staat voor Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van Chemische stoffen. De verordening reguleert de productie van, en handel in chemische stoffen. 

Onder de REACH-verordening worden alle chemische stoffen die geproduceerd en geïmporteerd worden binnen de Europese Unie geregistreerd. In een dossier worden de gevaren en de risico’s opgenomen en bijgehouden. Op basis hiervan kunnen (gedeeltelijke) beperkingen of verboden aan stoffen worden opgelegd. 

Ter aanvulling op het REACH-systeem zorgt de Richtlijn Indeling, Etikettering en Verpakking (Richtlijn 1272/2008) ervoor dat gevaarlijke chemische stoffen van een etiket en een verpakking worden voorzien. Daarnaast legt deze richtlijn criteria vast voor de indeling van gevaarlijke chemische stoffen in specifieke gevarenklassen (soort gevaar) en gevarencategorieën (ernst van het gevaar). 

Andere richtlijnen op het gebied van chemische stoffen hebben betrekking op producten waarin chemische stoffen zijn verwerkt. 

Overzicht richtlijn chemische stoffen

Chemische Stoffen
• REACH verordening | 1907/2006
• Richtlijn Indeling, Etikettering en Verpakking | 1272/2008

Pesticiden
Richtlijn betreffende duurzaam gebruik van pesticiden | 2009/128/EG
Verordening over de toelating van gewasbeschermingsmiddelen | (1107/2009/EG)
Verordening Statistieken over pesticiden1185/2009/EG

Rampenpreventie
Seveso III richtlijn | 2012/18/EU

Zeer zorgwekkende stoffen
REACH verordening | 1907/2006
De Verordening organische verontreinigende stoffen | 2019/1021
De richtlijn industriële Emissies (RIE-richtlijn) | 2010/75/EU
Kaderrichtlijn Water | 2000/60/EG
Richtlijn Prioritaire Stoffen | 2013/39/EU


Subonderwerpen


Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

Meer informatie:

MEER INFORMATIE

Nieuws Chemische Stoffen

Europese Rekenkamer ziet beperkte vooruitgang duurzaam gebruik van pesticiden

Er is beperkte vooruitgang geboekt bij het meten en verminderen van de risico’s bij het gebruik van pesticiden in de EU. Dat concludeert de Europese Rekenkamer in een speciaal verslag over het duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. De Rekenkamer onderzocht de EU-maatregelen ter aanvulling op een lopende Commissie-evaluatie van de wetgeving op dit beleidsterrein. Dit doet de Europese Commissie vanwege toenemende publieke en parlementaire bezorgdheid over de risico’s die aan het gebruik van pesticiden zijn verbonden. De Nederlandse provincies, het Interprovinciaal Overleg, VNO-NCW, MKB-Nederland en Kenniscentrum Europa decentraal wezen al eerder op decentrale knelpunten in deze EU-wetgeving.

Lees het volledige bericht

Onzekerheid verlenging Europese vergunning onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat

Er is nog geen overeenstemming bereikt in de EU over een verbod op onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat, ook bekend als RoundUp. Het Europees Parlement stemde op dinsdag 24 oktober over een niet-bindende resolutie waarin zij pleitten voor een Europees verbod op glyfosaat in 2022. Het Parlement verzette zich hiermee tegen het voorstel van de Europese Commissie om de vergunning met nog tien jaar te verlengen, en zet hiermee druk op de stemming van de lidstaten de over verlenging van de licentie.

Lees het volledige bericht

Wanneer toegang tot milieudocumenten?

Het Europese Hof van Justitie heeft zich in twee zaken uitgesproken over het recht op toegang tot milieu-documenten. Welke informatie valt onder het begrip ‘informatie over emissies in het milieu’ in de zin van richtlijn 2003/4 en verordening 1367/2006? Tot welke milieu-documenten moet een persoon toegang krijgen wanneer zij dit verzoekt op grond van deze Europese wet- en regelgeving?

Lees het volledige bericht

Commissie Corbey presenteert actieplan voor biobased economy

De Commissie Corbey heeft op 29 januari het actieplan ‘Afval: duurzaam gebruik en beheer van biomassastromen’ gepresenteerd. De Commissie concludeert dat de Nederlandse interpretatie van de EU afvalkaderrichtlijn de Nederlandse markt meer beperkt dan in Frankrijk, Duitsland, het VK en België gebeurt. Dit belemmert de totstandkoming van de biobased economy.
Lees het volledige bericht

Waterschappen blij met Europees verbod bestrijdingsmiddelen

De Europese Commissie heeft eind mei besloten de toepassing te verbieden voor gewasbeschermingsmiddelen die schadelijk kunnen zijn voor bijen. Het verbod geldt op alle gewassen die voor bijen aantrekkelijk zijn. De Unie van Waterschappen is blij met het verbod omdat de middelen ook een negatief effect op de kwaliteit van het oppervlaktewater en waterorganismen hebben.

Lees het volledige bericht