Drinkwater

Op basis van van de Drinkwaterrichtlijn zijn overheden verantwoordelijk voor de kwaliteit van het water in Nederland. De drinkwaterkwaliteit moet voldoen aan de kwaliteitsnormen die zijn neergelegd in de Drinkwaterrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water.

Wet- en regelgeving drinkwater

Richtlijnen

Europese regelgeving met betrekking tot drinkwater wordt geregeld in de Drinkwaterrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water. De Drinkwaterrichtlijn (Richtlijn 98/83/EG) heeft tot doel de volksgezondheid te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van verontreiniging van voor menselijke consumptie bestemd water, door ervoor te zorgen dat dat water gezond en schoon is.

De Kaderrichtlijn Water (Richtlijn 2000/60/EG) heeft tot doel een kader vast te stellen voor de bescherming van landoppervlaktewater, overgangswater, kustwateren en grondwater.

Drinkwaterwet 

In Nederland zijn de Europese richtlijnen ten aanzien van drinkwater geïmplementeerd in de Drinkwaterwet en de daarbij horende besluiten.

Hoofdlijnen Drinkwaterrichtlijn

De hoofdlijnen van de Drinkwaterrichtlijn zijn:

  • Lidstaten moeten voldoen aan de kwaliteitseisen voor drinkwater en ervoor zorgen dat drinkwater gezond en schoon is;
  • Lidstaten moeten de kwaliteit van drinkwater geregeld monitoren en consumenten hiervan op de hoogte stellen;
  • Lidstaten moeten onmiddellijk onderzoek verrichten en de nodige maatregelen treffen als niet aan de kwaliteitseisen wordt voldaan.

Herziening Drinkwaterrichtlijn 

De Europese Commissie heeft op 1 februari 2018 een herziening van de Drinkwaterrichtlijn aangekondigd. Met de herziening zal de toegang tot drinkwater verbeteren.

Meer weten over dit onderwerp? 

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

 

 

 

Nieuws Drinkwater

Commissie presenteert strategische aanpak van medicijnresten in het milieu

De Europese Commissie heeft in een recent gepubliceerde mededeling een aanzet gegeven voor de aanpak van medicijnresten in het milieu. Het bewijs dat medicijnresten die achterblijven in grond en water een risicofactor kunnen vormen voor mens en dier neemt toe. Daarom komt de Commissie met een strategische aanpak om deze risico’s te kunnen beheersen. Onder meer de verwerking van farmaceutisch afval en de monitoring van aanwezige stoffen in water en grond zijn onderdeel van deze strategie. Lees het volledige bericht

Drinkwaterrichtlijnrapport goedgekeurd door Milieucommissie Europees Parlement

Op 10 september heeft de Milieucommissie van het Europees Parlement het rapport over het herzieningsvoorstel van de Drinkwaterrichtlijn van rapporteur Michel Dantin goedgekeurd. Naar alle waarschijnlijkheid zal de positie in het rapport worden overgenomen door het Parlement. Op basis van deze positie zal het Parlement over dit herzieningsvoorstel gaan onderhandelen met de Raad van de Europese Unie. Deze herziening zou ervoor kunnen zorgen dat decentrale overheden aanpassingen in de waterinfrastructuur moeten aanbrengen.

Lees het volledige bericht

Ambitieuze waterdoelen gesteld bij een tweetal conferenties in Leeuwarden

Vorige week heeft in Leeuwarden een tweetal conferenties plaatsgevonden: de EIP (European Innovation Partnership) Water conferentie en de Cities and Water conferentie. Beide conferenties werden gehouden in het teken van het Nederlandse EU voorzitterschap. De EIP Water conferentie resulteerde in de Leeuwarden Declaration, terwijl de Cities and Water conferentie de start van een Europese Agenda Water 2030 lanceerde.
Lees het volledige bericht

Praktijkvragen Drinkwater

Op welke manier stimuleert het Nederlands EU voorzitterschap innovatieve oplossingen voor waterbeheer?

Ons waterschap wil innovatie binnen watermanagement verder stimuleren. Nu vernamen wij dat Nederland in het kader van het huidige voorzitterschap van de Europese Unie (EU) onder andere inzet op een innovatieve Unie. Zijn er met betrekking tot watermanagement vermeldenswaardige ontwikkelingen? Wat betekenen deze ontwikkelingen voor mijn waterschap?

Bekijk het antwoord

Wet- en regelgeving Drinkwater

Drinkwater

De Kaderrichtlijn Water en de Drinkwaterrichtlijn bevatten bepalingen met betrekking tot drinkwater.

Doel en eisen

De richtlijnen zijn er om de gezondheid van consumenten te beschermen en te waarborgen dat drinkwater gezond en schoon is.

De hoofdlijnen van de Drinkwaterrichtlijn zijn:

– Lidstaten moeten voldoen aan kwaliteiteisen voor drinkwater en de verplichting dat deze gezond en schoon is;
– Lidstaten moeten de kwaliteit van drinkwater geregeld monitoren en consumenten hiervan op de hoogte stellen;
– Watervoorraden die minder dan 50 personen of minder dan 10m3 drinkwater per dag verschaffen vallen niet onder de richtlijnen;
– Water dat gebruikt wordt door producenten van levensmiddelen mogen worden uitgezonderd, mits de kwaliteit van de levensmiddelen hierdoor niet achteruit gaat.

Implementatie in Nederland

De Drinkwaterrichtlijn is in Nederland geïmplementeerd in de Drinkwaterwet. In deze wet en in het Drinkwaterbesluit is bepaald dat het Rijk verantwoordelijk is voor de drinkwatervoorziening.