Water

Decentrale overheden hebben diverse taken om de kwaliteit van water te bewaken en burgers te beschermen tegen overstromingsrisico’s. De Mededeling ‘Een blauwdruk voor het behoud van Europese wateren’ speelt een grote rol in het huidige en toekomstige Europese waterbeheer.

Drinkwater

Er is Europees beleid en regelgeving op het gebied van drinkwater. Decentrale overheden die (mede) eigenaar of aandeelhouder zijn van drinkwaterleidingbedrijven krijgen hiermee te maken.

Kwaliteit zwemwater Nederland

In mei 2015 heeft de Europese Commissie de resultaten over de kwaliteit van het zwemwater (betreffende oppervlaktewater) in 2014 in de EU gepubliceerd. Hieruit blijkt dat er steeds meer locaties voldoen aan de normen die gesteld zijn in de zwemwaterrichtlijn. In Nederland voldoet 4,9 % van de onderzochte locaties niet aan de vereisten uit de richtlijn.

Grondwaterverontreiniging

Verder gelden voor alle gemeenten, provincies en waterschappen Europese regels om grondwaterverontreiniging te voorkomen en te beheersen.

Stedelijk afvalwater

Ook is er Europese regelgeving op het gebied van stedelijk afvalwater. Hiermee hebben vooral (grote) gemeenten en waterschappen mee van doen.

Zwemwater

Daarnaast hebben decentrale overheden een rol in de kwaliteitsbewaking van zwemwater. Decentrale overheden wijzen zwemwateren aan en deze moeten aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen.

Bescherming tegen overstromingsrisico’s

Tot slot spelen decentrale overheden een rol bij de bescherming tegen overstromingsrisico’s. Het opstellen van overstromingsrisicobeheerplannen en het verstrekken van informatie over overstromingsrisico’s aan burgers en bedrijven zijn voorbeelden daarvan.

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG  

Nieuws Water

Minister stelt Nederlandse prioriteiten bij evaluatie Kaderrichtlijn water

Op dit moment wordt de Europese Kaderrichtlijn water (KRW) geëvalueerd door de Europese Commissie. In een brief aan de Tweede Kamer beschrijft minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) wat de Nederlandse prioriteiten zijn bij eventuele aanpassingen aan de richtlijn. Het gaat daarbij onder meer over de lange-termijnambities voor waterkwaliteit na 2027, de opkomst van nieuwe chemische stoffen en het meten van voortgang.

Lees het volledige bericht

Commissie presenteert strategische aanpak van medicijnresten in het milieu

De Europese Commissie heeft in een recent gepubliceerde mededeling een aanzet gegeven voor de aanpak van medicijnresten in het milieu. Het bewijs dat medicijnresten die achterblijven in grond en water een risicofactor kunnen vormen voor mens en dier neemt toe. Daarom komt de Commissie met een strategische aanpak om deze risico’s te kunnen beheersen. Onder meer de verwerking van farmaceutisch afval en de monitoring van aanwezige stoffen in water en grond zijn onderdeel van deze strategie. Lees het volledige bericht

Commissie vraagt om inbreng voor fitness check waterwetgeving

In navolging op de consultatie van de Kaderrichtlijn Water heeft de Commissie een tiental enquêtes gepubliceerd om meer informatie van belanghebbenden te krijgen. Met name voor waterschappen en provincies kan het interessant zijn om op één of meerdere enquêtes te reageren. Dit met het oog op de implementatie van regelgeving omtrent waterbeheer. De enquêtes kunnen tot 29 maart ingevuld worden.

Lees het volledige bericht

Commissie publiceert rapport implementatie Kaderrichtlijn Water en Richtlijn beoordeling en beheer overstromingsrisico’s

De Europese Commissie heeft op 26 februari 2019 een rapport uitgebracht over de implementatie van de Kaderrichtlijn Water (Richtlijn 2000/60/EG) en Richtlijn 2007/60/EG over de beoordeling en het beheer van overstromingsrisico’s. De aanwijzingen van de Commissie zijn relevant voor gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk aangezien zij een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben voor de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water. Lees het volledige bericht

Denk mee over de Omgevingsregeling

Er loopt momenteel een consultatie over de Omgevingsregeling. Hier kunt u nog tot en met 8 maart aan bijdragen. In de Omgevingsregeling zijn de regels voor de toepassing van de Omgevingswet en het gebruik van de algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s) gebundeld. De regeling is van invloed op burgers, maatschappelijke organisaties, bedrijven, gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk. Daarom worden zij gevraagd via de consultatie te reageren op de verschillende onderdelen van de regeling.

Lees het volledige bericht

Evaluatie Richtlijn Stedelijk Afvalwater

De Europese Commissie is een traject gestart waarbij de Richtlijn stedelijk afvalwater wordt geëvalueerd en in de toekomst mogelijk wordt herzien. Stakeholders, dus ook decentrale overheden als waterschappen, gemeenten en provincies, kunnen tot 19 oktober input geven aan de Commissie  via een online consultatie. De uitkomsten van deze consultatie worden door de Commissie ook meegenomen in de momenteel lopende evaluatie van de Kaderrichtlijn Water en dochterrichtlijnen, zoals de Grondwaterrichtlijn en Prioritaire Stoffenrichtlijn. Aangezien gemeenten verantwoordelijk zijn voor het verzamelen en transporteren van stedelijk afvalwater, en waterschappen voor de zuiveringsvereisten, zijn deze richtlijn en consultatie voor beide soort partijen van belang. Lees het volledige bericht

Nederlandse boeren mogen de komende twee jaar meer mest gebruiken

Naar verwachting krijgt Nederland wederom een derogatie van de Nitraatrichtlijn. Het Nitraatcomité (dat de Europese Commissie adviseert) heeft op 4 april 2018 een positief advies gegeven om een derogatie te verlenen voor een periode van twee jaar. Deze periode wijkt af van de reguliere periode van vier jaar, omdat in Nederland mogelijk mestfraude plaatsvindt. Nederland zal daarom een versterkte handhavingsstrategie van de Nitraatrichtlijn op moeten stellen. Het zal nog ongeveer zes weken duren totdat de Europese Commissie de definitieve derogatie zal afgeven.

Lees het volledige bericht

Onzekerheid verlenging Europese vergunning onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat

Er is nog geen overeenstemming bereikt in de EU over een verbod op onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat, ook bekend als RoundUp. Het Europees Parlement stemde op dinsdag 24 oktober over een niet-bindende resolutie waarin zij pleitten voor een Europees verbod op glyfosaat in 2022. Het Parlement verzette zich hiermee tegen het voorstel van de Europese Commissie om de vergunning met nog tien jaar te verlengen, en zet hiermee druk op de stemming van de lidstaten de over verlenging van de licentie.

Lees het volledige bericht

Omstreden onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat blijft in gebruik

Het omstreden onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat, ook bekend als RoundUp, mag gebruikt blijven worden. Volgens de Eurocommissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid Andriukaitis, waren er geen wetenschappelijke argumenten om de vergunning te weigeren. Minister Kamp van Landbouw steunt het voorstel van de Commissie om de goedkeuring van het middel met tien jaar te verlengen.

Lees het volledige bericht

Praktijkvragen Water

Op welke manier stimuleert het Nederlands EU voorzitterschap innovatieve oplossingen voor waterbeheer?

Ons waterschap wil innovatie binnen watermanagement verder stimuleren. Nu vernamen wij dat Nederland in het kader van het huidige voorzitterschap van de Europese Unie (EU) onder andere inzet op een innovatieve Unie. Zijn er met betrekking tot watermanagement vermeldenswaardige ontwikkelingen? Wat betekenen deze ontwikkelingen voor mijn waterschap?

Bekijk het antwoord