Uitzonderingen kapitaal

Op het verbod van vrij verkeer van kapitaal bestaat de mogelijkheid om uitzonderingen te maken (art. 65 VWEU):

– Om overtreding van nationale wetten en voorschriften tegen te gaan;
– Te voorzien in procedures voor kennisgeving van kapitaalbewegingen ter informatie van de overheid of voor statistische doeleinden;
– Voor maatregelen op grond van openbare orde;
– Voor maatregelen op grond van openbare veiligheid.

Restrictief

De begrippen openbare orde en openbare veiligheid moeten restrictief worden uitgelegd. Bescherming van de ruimtelijke ordening valt bijvoorbeeld niet onder deze rechtvaardigingsgronden.

Rule of reason

Buiten deze genoemde verdragsuitzonderingen kunnen er nationale regels zijn die op grond van ‘dwingende redenen van algemeen belang’ voor kunnen gaan op de bepalingen van vrij verkeer. Deze moeten volgens het arrest Cassis de Dijon redelijk zijn. Daarom staat deze rechtspraak bekend als de rule of reason.

Verschil verdragsuitzonderingen en rule of reason

Er is een belangrijk verschil tussen de verdragsuitzonderingen en de rule of reason. De verdragsuitzonderingen kunnen worden ingeroepen voor direct en indirect discriminerende en niet discriminerende maatregelen.

Een beroep op rule of reason is alleen mogelijk bij een niet-discriminerende maatregel. Ook mag de maatregel niet verder gaan dan noodzakelijk om het nagestreefde doel te bereiken en moet deze evenredig zijn aan het doel. Het middel moet gekozen worden dat het vrije handelsverkeer het minst belemmert.

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG