Waterbeheer

In 2012 presenteerde de Europese Commissie in de Mededeling Een blauwdruk voor het behoud van Europese wateren haar nieuwste waterbeleid. Hierin is de Europese waterstrategie tot 2050 opgenomen.

De mededeling is opgesteld als hulpmiddel voor het halen van de doelstellingen van het EU waterbeleid en de EU waterregelgeving. In de mededeling zijn de obstakels voor het bereiken van deze doelstellingen geïdentificeerd en worden voorstellen gedaan om deze uit de weg te ruimen.

Kaderrichtlijn Water

De waterstrategie van de Commissie kan gevolgen hebben voor de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water. Deze richtlijn is het belangrijkste juridische instrument van de EU voor het voeren van waterbeleid. De richtlijn vraagt een grote inspanning van decentrale overheden die een rol spelen in het waterbeheer.

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

Beleid Waterbeheer

Waterbeheer

Mededeling

De Mededeling ‘Een blauwdruk voor het behoud van Europese wateren’ bevat de hoofdlijnen van het huidige en toekomstige beleid voor het behoud van de Europese wateren. De mededeling biedt een overzicht van het plan van de Europese Commissie om criteria te ontwikkelen voor efficiënte watertoestellen in gebouwen.

De Commissie wil verzekeren dat er voldoende water van goede kwaliteit beschikbaar is voor burgers, het milieu en de economie. Dit wil zij onder andere bereiken door:

– De implementatie van de bestaande waterregelgeving te verbeteren;
– De doelstelling van het waterbeleid beter te integreren in de doelen van ander beleid zoals visserij en energie;
– Gaten te dichten in het huidig beleid, met name door het suggereren van beleidsinstrumenten aan de lidstaten zoals waterefficiëntiedoelen.

Gemeenschappelijke implementatiestretegie

Deze doelen worden niet verplicht opgelegd, maar moeten bereikt worden door de gemeenschappelijke implementatiestrategie zoals genoemd in de Kaderrichtlijn Water, het voornaamste juridische waterbeleidsinstrument.

Werkplan ecologisch ontwerp

Ook wil de Commissie watergerelateerde producten opnemen in het werkplan over ecologisch ontwerp, waardoor in er in de toekomst mogelijk efficiëntie-eisen worden gesteld aan watergerelateerde producten en van een waterefficiëntielabel worden voorzien.

Fitness Check waterbeleid

Een belangrijke bouwsteen voor de Blauwdruk waterbehoud is de Fitness Check van Europese regelgeving op het gebied van water. Dit is een onderzoek van wetgeving met als doel de relevantie, samenhang, effectiviteit en de efficiëntie van de wetgeving te controleren. De check heeft ook in beeld gebracht welke maatregelen er nog genomen moeten worden om de doelstellingen van het Europees waterbeleid te bereiken.

Jurisprudentie Waterbeheer

Waterbeheer

HvJ EG, 10 september 2009. WAZV Gotha tegen Eurawasser

Zaak C-206/08. In deze zaak werd het begrip ‘concessieovereenkomst voor diensten’ – in de zin van de aanbestedingsrichtlijn voor speciale sectoren – uitgelegd.

WAZV Gotha is een gemeentelijk samenwerkingsverband, dat verantwoordelijk is voor de drinkwatervoorziening en de afvalwaterafvoer op zijn grondgebied. Eurawasser is een onderneming voor de behandeling en lozing van water.

Aanbestedingsprocedure
WAZV Gotha besloot een concessie te verlenen voor de drinkwatervoorziening en afvalwaterafvoer voor 20 jaar, middels een informele aanbestedingsprocedure. Eurawasser ging hiertegen in beroep en kreeg gelijk. Volgens de Duitse rechter ging het om een opdracht voor dienstverlening. WAZV Gotha had dus een formele aanbestedingsprocedure moeten inleiden.

Beroep
WAZV Gotha was het hier niet mee eens, en ging tegen de uitspraak in beroep. Aan het Hof werd gevraagd of het volgende geval van een overeenkomst voor diensten, volstaat om de overeenkomst aan te merken als ‘concessieovereenkomst voor diensten’: De opdrachtnemer wordt niet rechtstreeks door de aanbestedende dienst vergoed, maar heeft het recht om op privaatrechtelijke basis, vergoedingen van derden te innen.

Hof
Het Hof antwoordde dat dit het geval is, als de opdrachtnemer het exploitatierisico geheel of gedeeltelijk op zich neem. Ook als is het risico op grond van de wijze waarop de dienst publiekrechtelijk is georganiseerd, zeer beperkt.

Nieuws Waterbeheer

Wetgevingsoverleg Water en de Kaderrichtlijn Water

Op maandag 11 november jl. vond het Wetgevingsoverleg Water (WGO) plaats. Hier stond onder meer de Kaderrichtlijn Water op de agenda. In 2020 moet de laatste planperiode, die zal lopen van 2021 tot 2027, worden vastgesteld. Aan het eind van deze periode moeten alle doelen in beginsel gehaald zijn, al is niet zeker of dat haalbaar is. Lees het volledige bericht

Commissie publiceert rapport implementatie Kaderrichtlijn Water en Richtlijn beoordeling en beheer overstromingsrisico’s

De Europese Commissie heeft op 26 februari 2019 een rapport uitgebracht over de implementatie van de Kaderrichtlijn Water (Richtlijn 2000/60/EG) en Richtlijn 2007/60/EG over de beoordeling en het beheer van overstromingsrisico’s. De aanwijzingen van de Commissie zijn relevant voor gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk aangezien zij een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben voor de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water. Lees het volledige bericht

Europese Commissie presenteert Stedelijke Wateratlas

Op 27 april 2017 heeft de Europese Commissie voor het eerst de Stedelijke Wateratlas gepubliceerd. Deze atlas toont hoe verschillende manieren van waterbeheer, en factoren zoals afvalmanagement, klimaatverandering en zelfs voedselvoorkeuren, invloed hebben op de lange termijn duurzaamheid van watergebruik in Europese steden. Amsterdam scoort het hoogste cijfer in de Blue City Index.

Lees het volledige bericht

Hergebruik van afvalwater onderwerp van eerste Europese innovatiedeal

Op vrijdag 7 april heeft de Europese Commissie in samenwerking met 10 partners, waaronder nationale en regionale overheden, universiteiten en kennisinstellingen, de eerste EU innovatiedeal ondertekend. Hiermee worden concrete stappen gezet in de aanpak van barrières in wet- of regelgeving voor innovatie. Het onderwerp van deze eerste deal is afvalwaterhergebruik voor irrigatie met gebruik van anaerobe membraantechnologie.

Lees het volledige bericht

EU steden en regio’s akkoord over doeltreffend waterbeheer

Het Europees Comité van de Regio’s heeft het advies van de Noord-Hollandse gedeputeerde Cees Loggen, over doeltreffend waterbeheer en innovatieve oplossingen, unaniem goedgekeurd. Centrale aandachtspunten in dit advies zijn de waterkwaliteit, het gebrek aan zoet water en waterkeringen. Lokale leiders onderstrepen dat waterbeheer een kapitaalintensief beleidsterrein is dat grote investeringen vergt, en pleiten voor een Europese agenda voor innovatie op het gebied van water.

Lees het volledige bericht

Ambitieuze waterdoelen gesteld bij een tweetal conferenties in Leeuwarden

Vorige week heeft in Leeuwarden een tweetal conferenties plaatsgevonden: de EIP (European Innovation Partnership) Water conferentie en de Cities and Water conferentie. Beide conferenties werden gehouden in het teken van het Nederlandse EU voorzitterschap. De EIP Water conferentie resulteerde in de Leeuwarden Declaration, terwijl de Cities and Water conferentie de start van een Europese Agenda Water 2030 lanceerde.
Lees het volledige bericht

Hof oordeelt over verplichtingen in Kaderrichtlijn water

Op 1 juli 2015 heeft het Europese Hof naar aanleiding van prejudiciële vragen van een bestuursrechter uit Duitsland een uitspraak gedaan over de toepassing van de Kaderrichtlijn water (KRW). Het Europese Hof spreekt zich in dit arrest uit over verplichtingen uit de KRW tot het verrichten van onderzoek en toetsing van vergunningen voor individuele projecten en activiteiten op het oppervlaktewater. Voor decentrale overheden is het van belang om te kijken of hun manier van onderzoek en toetsing wel overeenkomt met de verplichtingen die het Europese Hof stelt.
Lees het volledige bericht

Praktijkvragen Waterbeheer

Op welke manier stimuleert het Nederlands EU voorzitterschap innovatieve oplossingen voor waterbeheer?

Ons waterschap wil innovatie binnen watermanagement verder stimuleren. Nu vernamen wij dat Nederland in het kader van het huidige voorzitterschap van de Europese Unie (EU) onder andere inzet op een innovatieve Unie. Zijn er met betrekking tot watermanagement vermeldenswaardige ontwikkelingen? Wat betekenen deze ontwikkelingen voor mijn waterschap?

Bekijk het antwoord

Wet- en regelgeving Waterbeheer

Waterbeheer

Kaderrichtlijn Water

De Kaderrichtlijn Water moet het Europees waterbeleid transparanter en doeltreffender maken. Decentrale overheden hebben daarom meer verantwoordelijkheden gekregen.

De richtlijn heeft twee dochterrichtlijnen: de Grondwaterrichtlijn en de Richtlijn Prioritaire stoffen. Ook is er een aantal richtsnoeren verschenen.

Doel richtlijn

Om de bescherming en verbetering van alle wateren binnen de EU te waarborgen, stelt de richtlijn doelen die in 2015 behaald moeten zijn:

– Alle wateren moeten voldoen aan strenge ecologische kwaliteitscriteria en in goede staat verkeren;
– Het gebruik van water moet duurzaam zijn;
– De watersystemen moeten zo zijn ingericht dat risico op overstroming en droogte minimaal zijn.

Consequenties decentrale overheden

Op sommige gebieden zijn zowel de kaderrichtlijn als andere richtlijnen van toepassing, bijvoorbeeld de Vogel- en Habitatrichtlijn. De richtlijn met de strengste eisen geldt.

Uit de Kaderrichtlijn Water komt een aantal concrete verplichtingen voort voor decentrale overheden:

– Het opstellen van stroomgebiedbeheersplannen, in samenwerking met andere landen binnen het stroomgebied;
– Het vaststellen van ecologische doelstellingen voor oppervlaktewater;
– Het verrichten van metingen;
– Het verrichten van onderzoek en toetsing als niet aan de eisen van art. 4 wordt voldaan. Zo nodig, moetenvergunning worden herzien en aanvullende maatregelen getroffen worden.

Implementatie in Nederland

De richtlijn is in de periode 2005-2010 in Nederland geïmplementeerd onder andere door wijzigingen in de Waterwet, het Waterbesluit en de Wet milieubeheer.