Energie-efficiëntie

In de richtlijn Energie-efficiëntie staan verplichtingen voor (decentrale) overheden, met betrekking tot het energieverbruik in overheidsgebouwen en de aanschaf van energie-efficiënte producten en diensten.

Doel richtlijn energie-efficiëntie

In de eerste instantie wilde de Europese Commissie zowel nationale als decentrale overheden verplichten elk jaar 3% van hun gebouwen zo te verbeteren dat zij de hoogste energiestandaard verdienen. Ook het duurzaam inkopen van producten met een Europees A-label wilde de Commissie verplichten.

Echter, in de huidige richtlijn zijn deze verplichtingen beperkt tot de nationale overheid. De nationale overheid kan de decentrale overheden wel aanmoedigen om soortgelijke maatregelen te nemen.

Implementatie in Nederland

De Implementatiewet richtlijn energie-efficiëntie zet de Europese richtlijn energie-efficiëntie (2012/27/EU) om in Nederlandse wetten. In dit wetsvoorstel is, conform vaststaand kabinetsbeleid, ten opzichte van de richtlijn geen aanvullend nationaal beleid opgenomen. Het wetsvoorstel wijzigt de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie, de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet.

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG


Nieuws Energie-efficiëntie

Europees Parlement stemt voor ambitieuze energiebesparingsplannen

De commissie voor Industrie, onderzoek en energie (ITRE) in het Europees Parlement heeft begin oktober 2017 ingestemd met nieuwe maatregelen die ervoor moeten zorgen dat gebouwen in de EU efficiënter omgaan met energie. Vooral het belang van renoveren wordt benadrukt. Deze energiemaatregelen vallen onder het ‘schone energie voor alle Europeanen’ pakket, dat in 2016 door de Commissie werd gepubliceerd. Lees het volledige bericht

EP steunt pleidooi betrokkenheid decentrale overheden bij energiebeleid

‘Decentrale overheden spelen een centrale rol voor het draagvlak voor de energietransitie’ benadrukte gedeputeerde Stelpstra van Drenthe namens CEMR tijdens de ontbijtbijeenkomst Localising the Energy transition. ‘Ze verdienen daarom betrokkenheid en ondersteuning’. Europarlementariër Turmes (Groenen) onderschreef dit belang en pleitte voor een strategisch partnerschap.

Lees het volledige bericht

‘Kolencentrales moeten sluiten vóór 2030 om Parijse akkoorden te behalen’

Europese landen moeten hun kolencentrales in een rap tempo sluiten, dat staat in het rapport ‘A stress test for coal in Europe under the Paris Agreement’ van het klimaatonderzoeksinstituut Climate Analytics. Het sluiten van de kolencentrales kan bijdragen aan het behalen van de klimaat- en energiedoelen die de Europese Commissie voor 2030 heeft gesteld. Ook Nederland heeft vijf kolencentrales.

Lees het volledige bericht

EU2020: energie- en klimaatdoelstellingen bijna gehaald?

De Europese Unie is goed op weg om de energie- en klimaatdoelstellingen voor 2020 te behalen. Dit blijkt uit het tweede verslag van de Commissie over de stand van de energie-unie. Decentrale overheden hebben ook taken met betrekking tot energie- en klimaat. Deze vloeien bijvoorbeeld voort uit het nationale klimaatakkoord, bijvoorbeeld met betrekking tot het opwekken van duurzame energie.

Lees het volledige bericht

Winterpakket Energie: naar een koolstofarme economie

Energie-efficiëntie moet volgens de Europese Commissie een prioriteit in Europa gaan zijn. Op 30 november presenteerde de Commissie een pakket met maatregelen om de omschakeling naar een koolstofarme economie te voltooien. De maatregelen zijn in drie hoofdlijnen onderverdeeld. Naast het prioriteren van energie-efficiëntie moet de EU wereldwijd een voortrekkersrol nemen op het gebied van hernieuwbare energie. Bovendien moet energie betaalbaar blijven voor de burger. De maatregelen genoemd in het pakket dragen bij aan het klimaat en energiebeleid 2030 en internationale klimaatafspraken.

Lees het volledige bericht

Regio’s en steden drijvende kracht in Europese energie transitie

2016 is hét jaar voor de Energie Unie, daar maakt Eurocommissaris Maros Šefčovič zich hard voor. Nieuwe voorstellen ter bevordering van de energietransitie en in lijn met de COP21 afspraken worden nog dit najaar gepresenteerd. Regio’s en steden vormen de drijvende kracht voor een succesvolle transitie. Tijdens het HNP seminar op 15 juni jl. stond een aantal kritieke succesfactoren op weg naar meer duurzaamheid en energie efficiëntie centraal. Lees het volledige bericht

Noordzeelanden tekenen verklaring voor meer samenwerking in duurzame energie

De ondertekening van de officiële Noordzeeverklaring geeft het startsein voor vernieuwde regionale energiesamenwerking door landen rondom de Noordzee. Op 6 juni 2016 tekenden de energieministers van België, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Luxemburg, Noorwegen, Zweden en Nederland, evenals de Europese Commissie, deze verklaring. Deze Noordzeeverklaring bevat een concrete roadmap voor de samenwerking, die moet leiden tot een geïntegreerd netwerk van windparken op de Noordzee.

Lees het volledige bericht

Eurostat: Nederland blijft nog achter in doelen hernieuwbare energie

Uit onderzoek van Eurostat blijkt dat Nederland nog ver verwijderd is van het behalen van de Europese doelstellingen omtrent hernieuwbare energie. Alleen Frankrijk is nog verder verwijderd van deze doelen. Volgens het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) is het achterblijven van Nederland onder andere te wijten aan het gebrek aan overheidssteun voor hernieuwbare energiebronnen.

Lees het volledige bericht

Minister Kamp roept in themaconferentie energie op tot meer regionale samenwerking

Energie is cruciaal voor individuele lidstaten én de Europese Unie als geheel, nu en in de toekomst. Die energie moet wel betaalbaar en betrouwbaar zijn. Daarom is het voltooien van de Europese interne markt voor energie onmisbaar. De huidige diversiteit in nationaal energiebeleid werkt averechts. Deze uitspraken deed Minister Henk Kamp tijdens de themaconferentie energie op 4 april jl. in de Ridderzaal.

Lees het volledige bericht

Europese Commissie actief op het gebied van (duurzame) innovatie

De Europese Commissie probeert op meerdere fronten innovatie te stimuleren. Bijvoorbeeld door initiatieven omtrent innovatie en duurzaamheid aan te moedigen: door de toekenning van een subsidie of door het organiseren van de jaarlijkse Energy Week. Daarnaast wil de Commissie innovatie een nieuwe impuls geven door een European Innovation Council op te richten.
Lees het volledige bericht

Praktijkvragen Energie-efficiëntie

Slimme energiemeters: welke Europese regels zijn van toepassing?

Steeds meer woningen in onze gemeente krijgen slimme energiemeters. Hierdoor kan efficiënter met energie omgegaan worden. Kent het Europese recht ook voorschriften over slimme energiemeters waar de gemeente rekening mee dient te houden? Hoe zit het met de  bescherming van gegevens van burgers uit onze gemeente? Bijvoorbeeld wanneer de gemeente de data die deze slimme meters creëren zou willen gebruiken  om te sturen op efficiënter met energie om gaan?

Bekijk het antwoord

Komt de verplichting voor energieneutraal bouwen in 2020 uit Brussel?

Volgens het Bouwbesluit, dat in 2012 is herzien, moeten nieuwe woningen in 2020 energieneutraal zijn. Ook zijn de minimumeisen voor energieprestaties van gebouwen aangescherpt. Onze gemeente vraagt zich af of deze verplichtingen uit Brussel voortkomen en zo ja: in welke Europese regels zijn die vastgelegd?

Bekijk het antwoord

Wet- en regelgeving Energie-efficiëntie

Energie-efficiëntie

De Richtlijn energie-efficiëntie trad in oktober 2012 in werking. De lidstaten hebben tot 5 juni 2014 om de richtlijn te implementeren. De richtlijn heeft als doel:

– Kosteneffectieve verbetering van de energie-efficiëntie bij het eindgebruik van energie;
– Voorwaarden scheppen voor ontwikkeling en bevordering van een Europese interne markt voor energiediensten;
– Verbetering van de leveringszekerheid van energie;
– Beperking van het primaire energieverbruik (zoals olie, steenkool en aardgas);
– Terugdringing van de CO2-emissie en andere broeikasgassen.

Maatregelen

De belangrijkste maatregelen van de richtlijn zijn:

– De lidstaten moeten 3% van hun gebouwen per jaar energie-efficiënt maken;
– De lidstaten moeten elke drie jaar een energie-efficiëntieplan opstellen. Het eerste actieplan moet op 30 april 2014 worden ingediend;
– Grote bedrijven moeten om de drie jaar een energiecontrole laten uitvoeren;
– Energiebedrijven moeten de consument aansporen om het energieverbruik te verlagen;
– De consument moet beter controle houden over het eigen energieverbruik.

Decentrale overheden

De richtlijn kent geen verplichtingen voor decentrale overheden. Wel wordt meerdere keren gesproken over het stimuleren van decentrale overheden door de centrale overheid om ook actie te ondernemen op het gebied van energie-efficiënte. Zie onder andere art. 5 lid 7 van de richtlijn.

Europese subsidies

Om de EU2020-doelstellingen te halen, kunnen decentrale overheden voor de financiering van initiatieven op het gebied van energiebesparing en duurzame energie, terecht bij het European Energy Efficiency Fund (EEEF). Publieke en private organisaties die optreden namens decentrale overheden kunnen hier ook terecht.

EEEF

EEEF kan helpen met de projectfinanciering, door leningen te verstrekken, zelf te participeren of garantstellingen af te geven aan de partners. Voorbeelden van investeringen van EEEF zijn energie-efficiënte straatverlichting en stadsverwarming- en koelingnetwerken.

Naast de EEEF kan ook Directie Europa van de VNG uw vragen beantwoorden.

X