Zoeken
Staatssteun
Subonderwerpen

Steun voor het MKB

Decentrale overheden die steun aan het midden- en kleinbedrijf (MKB) verlenen, kunnen diverse vrijstellingen benutten. Steun aan het MKB kan bijvoorbeeld goedgekeurd worden op basis van regels die gelden op het gebied van bijvoorbeeld risicokapitaal, landbouw, milieu of O&O&I.

De rol van het MKB

Het MKB speelt een belangrijke rol in het scheppen van arbeidsplaatsen en draagt bij tot economische stabiliteit en groei. Diverse vormen van marktfalen kunnen echter hun ontwikkeling afremmen. Ook kunnen zij vaak moeilijk kapitaal of krediet krijgen en hebben door hun beperkte middelen soms moeilijk toegang tot informatie, met name over nieuwe technologie en potentiële markten.

Daarom staat de Europese Commissie positief tegenover staatssteun die de ontwikkeling van de economische bedrijvigheid van MKB vergemakkelijkt. De voorwaarde hiervoor is dat de mededinging en het handelsverkeer niet disproportioneel geschaad worden.

Definitie kleine onderneming

Kleine ondernemingen zijn volgens Europees recht ondernemingen waar minder dan 50 personen werken en de jaaromzet of het jaarlijkse balanstotaal de 10 miljoen euro niet overschrijdt.

Definitie middelgrote onderneming

Middelgrote ondernemingen zijn volgens Europees recht zelfstandige ondernemingen waar minder dan 250 personen werken en de jaaromzet de € 50 miljoen en/of het jaarlijkse balanstotaal de € 43 miljoen niet overschrijdt.

Zelfstandige onderneming

Een onderneming is zelfstandig als deze niet voor 25% of meer van het kapitaal of van de stemrechten in handen is van één onderneming of van verscheidene verbonden van ondernemingen of via natuurlijke personen afzonderlijk of in een groep. Ook dezelfde bestuurders, familierelaties en contractuele verplichtingen kunnen ervoor zorgen dat een onderneming niet als zelfstandig wordt gezien.

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

Nieuws Steun voor het MKB

EFSI wordt verlengd tot 2020

Het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) wordt verlengd tot 2020. Dit heeft de Europese Commissie bekend gemaakt in een persbericht. Het voorstel moet nog formeel worden goedgekeurd door het Europees Parlement. De verlenging van EFSI moet zorgen voor de mobilisering van minstens € 500 miljard aan investeringen. Dit is € 185 miljard meer dan de oorspronkelijke doelstelling van € 315 miljard.

Lees het volledige bericht

Wet- en regelgeving Steun voor het MKB

Steun voor het MKB wet- en regelgeving

Vrijgestelde steuncategorieën voor het MKB

Decentrale overheden die steun aan MKB onder de AGVV of de Landbouwvrijstellingsverordening verlenen, moeten deze volgens art. 108 VWEU melden bij de Europese Commissie. Deze meldingsplicht kent uitzonderingen, die hieronder worden omschreven.

Daarnaast zijn er specifieke steunkaders voor het MKB, waarvoor melding wel verplicht is:

– Richtsnoeren risicokapitaal voor MKB (zie punt 3 hieronder);
– Richtsnoeren Milieusteun 2008;
– Kaderregeling O&O&I.

1. MKB-steun onder AGVV

Decentrale overheden kunnen het MKB stimuleren met steun die valt onder de AGVV. De AGVV kent 26 steunintensiteiten (zie MKB-steun onder AGVV) die worden vrijgesteld van deze meldingsplicht. Deze steuncategorieën kennen verschillende steunintensiteiten. De hoogte van de steun is afhankelijk van de grootte van de onderneming.

2. MKB-steun onder Landbouwvrijstellingsverordening

Ook kunnen decentrale overheden MKB-landbouwbedrijven steunen. Onder de Landbouwvrijstellingsverordening komen er 14 categorieën (zie MKB-steun onder Landbouwvrijstellingsverordening) in aanmerking voor de vrijstelling.

3. Richtsnoeren risicokapitaal

De richtsnoeren staatssteun risicokapitaalinvesteringen MKB zijn van toepassing op steun voor risicokapitaal aan MKB gedurende hun eerste ontwikkelingsfasen, de financiering is zowel van de overheid als van particuliere investeerders afkomstig. Ze worden niet toegepast op ad-hoc maatregelen voor individuele ondernemingen.

De richtsnoeren bevatten voorwaarden die bepalen wanneer sprake is van risicokapitaal. Ook bevatten zij criteria voor de toetsing van betreffende steunmaatregelen.

Investeringsdrempel

De investeringsdrempel is € 1,5 miljoen per MKB voor één jaar. Alternatieve financiering via financiële markten moet ontbreken en er moet sprake zijn van marktfalen. Wanneer de drempel wordt overschreden, maakt de Commissie een uitgebreide beoordeling en moet de decentrale overheid het marktfalen aantonen. Dit vanwege het grotere risico op verstoring van de markt. Meer informatie over de beoordelingsprocedures vindt u in ons document over de Richtsnoeren risicokapitaal.