Onderwijs

1. Opleiding

Het bevorderen van opleiding is een kerndoelstelling van het economische en sociale beleid van de Europese Unie en de lidstaten. Opleiding draagt volgens de Europese Commissie op een positieve manier bij aan de samenleving.

AGVV

Decentrale overheden mogen daarom onder bepaalde voorwaarden staatssteun verlenen aan ondernemingen ter bevordering van opleiding. Dergelijke steun kan onder de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (art. 31) vallen en hoeft dan niet bij de Europese Commissie te worden aangemeld. Decentrale overheden dienen deze steun enkel aan de Europese Commissie kennis te geven.

Uitgebreide informatie over de vrijstelling voor opleiding uit de AGVV leest u op de pagina met wet- en regelgeving.

2. Onderwijs

Geen staatssteun

Onderwijs dient van opleiding te worden onderscheiden in die zin dat steun voor onderwijs in principe geen staatssteun oplevert. Openbaar onderwijs dat door de staat wordt gefinancierd en onder staatstoezicht staat levert namelijk geen economische activiteit op. Van staatssteun is dan geen sprake.

Economische activiteiten onderwijsinstellingen

Let op: onderwijsdiensten die hoofdzakelijk door ouders of leerlingen of uit commerciële inkomsten worden bekostigd kunnen wel een economische activiteit, en dus staatssteun, opleveren.

Gescheiden boekhouding

Als onderwijsinstellingen deels regulier onderwijs verzorgen en deels commercieel werkzaam zijn, kunnen decentrale overheden gelden ten goede laten komen aan de niet-commerciële tak, zonder met de regels van staatssteun in aanraking te komen. Door middel van een duidelijke boekhoudkundige scheiding kan worden voorkomen dat er ongeoorloofde kruissubsidiëring plaatsvindt.

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

Jurisprudentie Onderwijs

Onderwijs en staatssteun jurisprudentie

HvJ EG, 11 september 2007/ Schwarz en Gootjes-Schwarz tegen Finanzant Bergisch Gladbach

Zaak C-76/05. Het onderwijs moet hoofdzakelijk uit particuliere middelen worden gefinancierd. Volgens het Hof betekent dit niet dat deze financiering dan hoofdzakelijk door leerlingen of hun ouders moet worden verricht. Het is niet nodig dat de dienst ook wordt betaald door degene die hem ontvangt.

Geen staatssteun
Volgens de Commissie, valt steun aan activiteiten van de ‘Digitale Universiteit’ niet onder staatssteun. Deze activiteiten behoren tot de wettelijke taken op het gebied van (hoger) onderwijs. Hierbij stelt de Commissie de volgende punten vast:

– Met de activiteiten in kwestie wordt een overheidstaak uit de wet uitgevoerd;
– De stichting die steun ontvangt, werkt zonder winstoogmerk en komt voor uit een publieke regeling;
– Alle deelnemende instellingen vallen onder de toepassing van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderwijs.

HvJ EG. 27 september 1988. België tegen Rene Humbel en Marie-Therese Edel

Zaak 263/88. Het Hof oordeelde dat cursussen in het kader van het nationaal onderwijsstelsel, gegeven aan een technisch instituut behorende tot het secundair onderwijs, niet als diensten kunnen worden aangemerkt, in de zin van art. 49 VEU.

Vergoeding tegengprestatie
De dienst moet een vergoeding voor de tegenprestatie vormen. Bij cursussen gegeven in het kader van het nationaal onderwijsstelsel, is geen tegenprestatie aanwezig. De staat verricht geen werkzaamheden tegen een vergoeding. Ook vervult de staat ten behoeve van de bevolking, een sociale, culturele en opvoedende taak. Het betrokken stelsel wordt gefinancierd uit de staatskast en niet door leerlingen of hun ouders.

Geen dienstverrichting
Onderwijs aan hogescholen dat voornamelijk door overheidsmiddelen wordt gefinancierd, is geen dienstverrichting. De vergoeding als tegenprestatie ontbreekt wanneer de school van studenten alleen schoolgeld ontvangt.

Nieuws Onderwijs

Praktijkvragen Onderwijs

Kan een financiële bijdrage aan stichtingen voor bijzonder onderwijs worden aangemerkt als staatssteun?

Als gemeente willen wij stichtingen voor bijzonder onderwijs graag financieel ondersteunen. Volgens de Europese regelgeving voor Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB) vallen diensten voor openbaar onderwijs niet onder de Europese staatssteunregels. Bijzonder onderwijs verschilt echter van openbaar onderwijs. Kan financiering van bijzonder onderwijs, in tegenstelling tot openbaar onderwijs, daarom dan mogelijk wel worden aangemerkt als staatssteun?

Bekijk het antwoord

Publicaties Onderwijs

Onderwijs en staatssteun publicaties

Informatiewijzer Staatssteun, ministerie van BZK en Europa decentraal
Pluk de vruchten van de interne markt, Universiteit Utrecht en Europa decentraal
1001 vragen over staatssteun, Europa decentraal

 

Wet- en regelgeving Onderwijs

Onderwijs en staatssteun wet- en regelgeving

Voorwaarden AGVV

Op grond van de AGVV kunnen decentrale overheden ondernemingen tot 2 miljoen euro per opleidingsproject aan steun verlenen. Er mag echter geen steun worden verleend voor opleiding die ondernemingen geven om te voldoen aan bindende nationale opleidingsnormen.

In aanmerking komende kosten

Decentrale overheden kunnen ondernemingen voor de volgende kosten steun verlenen:

– de personeelskosten van de opleiders
– rechtstreeks met het opleidingsproject verband houdende operationele kosten van opleiders en deelnemers aan de opleiding;
– kosten van adviesdiensten met betrekking tot het opleidingsproject;
– de personeelskosten van de deelnemers aan de opleiding en algemene indirecte kosten (administratieve kosten, huur, algemene vaste kosten).

Steunintensiteit

Indien decentrale overheden ondernemingen op grond van de AGVV steun voor opleiding willen verstrekken, kunnen zij maximaal 50% van de in aanmerking komende kosten vergoeden. Deze steunintensiteit kan als volgt worden verhoogd tot een maximale steunintensiteit van 70 % van de in aanmerking komende kosten:

– met 10% indien de opleiding aan werknemers met een handicap of aan kwetsbare werknemers wordt gegeven;
– met 10% indien de steun aan middelgrote ondernemingen wordt toegekend en met 20% indien de steun aan kleine ondernemingen wordt toegekend.