Zoeken
Staatssteun
Subonderwerpen

Algemeen staatssteun

De Europese Unie (EU) wil gelijke concurrentievoorwaarden scheppen voor alle ondernemingen op de interne markt. Overheidssteun aan ondernemingen die de concurrentie binnen de EU negatief kan beïnvloeden is daarom in beginsel niet toegestaan. Decentrale overheden kunnen echter op grond van een aantal vrijstellingsverordeningen, richtsnoeren en kaderregelingen steun verlenen die wel verenigbaar is met de interne markt. Deze voorgenomen steun moet in principe worden aangemeld bij de Europese Commissie. Als steun op basis van een vrijstellingsverordening wordt verleend, is aanmelding niet nodig en volstaat de lichtere kennisgevingsprocedure.

Directe werking

De staatssteunregels hebben rechtstreekse werking en worden niet geïmplementeerd in de nationale regelgeving. Bij steunverlening dienen decentrale overheden dus direct de Europese staatssteunregels te volgen. Meer over rechtstreekse werking kunt u hier vinden.

Wanneer staatssteun?

Het Europees staatssteunverbod is neergelegd in artikel 107, lid 1, van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie (VWEU). Overeenkomstig artikel 107, lid 1, VWEU “zijn steunmaatregelen van de staten of in welke vorm ook met staatsmiddelen bekostigd, die de mededinging door begunstiging van bepaalde ondernemingen of bepaalde producties vervalsen of dreigen te vervalsen, onverenigbaar met de interne markt, voor zover deze steun het handelsverkeer tussen de lidstaten ongunstig beïnvloedt”.

Uit dit verbod zijn een aantal voorwaarden af te leiden waar aan moet worden voldaan om een maatregel als staatssteun aan te kunnen merken. Deze voorwaarden zijn cumulatief. Dat wil zeggen dat een maatregel pas staatssteun oplevert als aan alle voorwaarden wordt voldaan.

Uitgebreide informatie over de bovenstaande criteria is te vinden op de pagina criteria staatssteun.

Europese gelden

De staatssteunregels sluiten grotendeels aan bij de doelen van de Europa2020 strategie en de Europese fondsen. Steunmaatregelen die belangrijke, Europese beleidsdoelen stimuleren zijn namelijk wel toegestaan. Dit geldt ook voor Europese subsidies die via de lidstaten worden besteed. De staatssteunregels sluiten daarom grotendeels aan bij de doelen van de Europese fondsen.

Staatssteun en Europese subsidies Europaproof

Tijdens het besteden van Europese subsidies moeten decentrale overheden ook rekening houden met de staatssteunregels. Voor meer informatie over staatssteun verwijzen wij u graag door naar de pagina Europese subsidies Europaproof. U kunt natuurlijk ook altijd een vraag in onze helpdesk plaatsen.

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

Nieuws Algemeen staatssteun

Terugblik lustrumeditie Landelijk Staatssteunnetwerk

Op donderdag 14 juni vond de vijfde editie van de jaarlijkse bijeenkomst van het Landelijk Staatssteunnetwerk plaats in Den Haag. Europa decentraal is een van de oprichters en organisatoren van dit initiatief. Tijdens de bijeenkomst is er op een informele en interactieve manier ingegaan op diverse actuele staatssteunontwikkelingen in Nederland met als overkoepelend thema ‘staatssteun en innovatie’.

Lees het volledige bericht

Transparantieverplichtingen in AGVV & LGVV treden binnenkort in werking

Decentrale overheden die staatssteun verlenen onder toepassing van de AGVV en de LGVV, dienen vanaf 1 juli 2016 rekening te houden met de transparantievereisten die zijn opgenomen in deze en andere verordeningen. Als voorwaarde om steun toe te kennen overeenkomstig de AGVV en LGVV, moet met ingang van 1 juli 2016 over bepaalde steunmaatregelen op een nationale website informatie bekend worden gemaakt over deze steunmaatregelen en de begunstigden ervan. Lees het volledige bericht

Mededeling staatssteun (Notion of State aid) is aangenomen

Donderdag 18 mei 2016 heeft de Europese Commissie de definitieve versie van de mededeling staatssteun (in het Engels de ‘Notion of State aid’) aangenomen. Deze mededeling is het sluitstuk van het State Aid Modernization (SAM) programma, waar door velen lange tijd reikhalzend naar werd uitgekeken. De Notion of State aid biedt een leidraad in het staatssteunrecht. Daarnaast vervangt deze mededeling onder andere de mededeling grondtransacties.

Lees het volledige bericht

Extra steunmaatregelen voor Europese boeren

In de Landbouwraad van maandag 14 maart jl. zijn de Europese Commissie en de Raad overeengekomen om het huidige anti-crisis hulppakket voor Europese boeren uit te breiden met extra maatregelen. Voorzitter van de Raadsvergadering namens Nederland, staatssecretaris Martijn van Dam kondigde aan dat het zaak is de balans tussen aanbod en vraag van landbouwproducten te herstellen, “dit betekent dat een vermindering van productie noodzakelijk is.”
Lees het volledige bericht

Nieuwe vrijstellingsmogelijkheden voor staatssteun in de maak

De Europese Commissie heeft voorgesteld om havens en luchthavens als steuncategorie op te nemen in de Algemene Groepsvrijstellingsverordening. Ook worden in het voorstel de steundrempels voor cultuur en erfgoed verhoogd. De uitbreiding van vrijstellingsmogelijkheden onder de AGVV betekent voor decentrale overheden dat ze meer armslag krijgen om steun ‘staatssteunproof te verlenen. De uitbreiding staat nu open ter publieke consultatie.
Lees het volledige bericht

Praktijkvragen Algemeen staatssteun

Wet Markt en Overheid of staatssteun: waarmee moet de gemeente rekening houden bij de verhuur van (kantoor)ruimte?

De gemeente is eigenaar van een aantal leegstaande panden. Zij wil deze ruimte verhuren. Is het verhuren van ruimte een economische activiteit? En moet de gemeente in dit geval rekening houden met het mededingingsrecht (in de zin van de Wet Mark en Overheid) of het staatssteunrecht, en wat is het onderscheid tussen deze twee rechtsgebieden?

Bekijk het antwoord

Hoe zit dat nu met grondtransacties en staatssteun nu de Mededeling grondtransacties is vervallen?

Onze gemeente is momenteel in lopende onderhandelingen met een marktpartij over de overdracht van gronden. Hiervoor hanteren we (mede in verband met de benodigde staatssteuntoets) de systematiek uit de Mededeling grondtransacties van de Europese Commissie. We hebben gelezen dat deze is komen te vervallen. Klopt dit? Zo ja, is er sprake van een overgangsperiode en welke veranderingen kunnen we verwachten?

Bekijk het antwoord

Is het verlenen van een anti-afhaak subsidie in lijn met de staatssteunregels?

Ons waterschap is voornemens om een korting op de afvalstoffenheffing verlenen aan bedrijven die hun afvalwater door ons laten zuiveren. Het zuiveren van afvalwater door waterschappen is naar onze mening een wettelijke taak. Daarom betalen particuliere gebruikers ook een afvalstoffenheffing voor afvalwaterzuivering. In hoeverre zijn de staatssteunregels van toepassing op een dergelijke kortingsregeling?

Bekijk het antwoord

Kan een financiële bijdrage aan stichtingen voor bijzonder onderwijs worden aangemerkt als staatssteun?

Als gemeente willen wij stichtingen voor bijzonder onderwijs graag financieel ondersteunen. Volgens de Europese regelgeving voor Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB) vallen diensten voor openbaar onderwijs niet onder de Europese staatssteunregels. Bijzonder onderwijs verschilt echter van openbaar onderwijs. Kan financiering van bijzonder onderwijs, in tegenstelling tot openbaar onderwijs, daarom dan mogelijk wel worden aangemerkt als staatssteun?

Bekijk het antwoord

Kan de gemeente staatssteunproof steun verlenen aan een orkest?

Onze gemeente heeft een subsidieaanvraag van een orkest ontvangen. Het orkest wil de aangevraagde subsidie aanwenden om een nieuwe en beter uitgeruste oefenruimte te huren. Gezien de culturele en maatschappelijke functie die het orkest vervult, wil de gemeente graag aan het subsidieverzoek van het orkest voldoen. De gemeente vraagt zich echter af of een dergelijke subsidie staatssteun oplevert en, zo ja, of de voorgenomen steun zogezegd ‘staatssteunproof’ kan worden verleend.

Bekijk het antwoord

Vallen Europese subsidies onder staatssteunregels?

Onze provincie vraagt zich af wat de relatie is tussen het 7e Europese Kaderprogramma voor Onderzoek en Technologische ontwikkeling (KP7) en de staatssteunregels. Zijn de regels voor staatssteun inzake onderzoek, ontwikkeling en innovatie (O&O&I) ook van toepassing op subsidies die verstrekt worden aan ondernemingen in het kader van KP7?

Bekijk het antwoord

Is een school een onderneming?

Onze gemeente wil een financiële tegemoetkoming geven aan een middelbare school in de vorm van een subsidie. Moet een school worden gezien als een onderneming? Is hier sprake van ongeoorloofde staatssteun?

Bekijk het antwoord

Is er bij subsidie aan schoolbegeleidingsdiensten sprake van staatssteun?

De gemeente is wil de schooladviesdienst (nu een bestuurscommissie) verzelfstandigen in de vorm van een stichting die uiteindelijk ook commerciële activiteiten gaat ontplooien. Is er dan geen sprake van verboden staatssteun? De commerciële activiteiten worden met stichtingsmiddelen en -mensen ontplooid. De stichting is voor de inkomsten afhankelijk van subsidies.

Bekijk het antwoord

Publicaties Algemeen staatssteun