Zoeken
Staatssteun
Subonderwerpen

De-minimis

Decentrale overheden kunnen steun verlenen die onder de € 200.000,- blijft. Dergelijke steunmaatregelen vallen onder de de-minimisverordening en hebben een beperkt effect op het handelsverkeer tussen lidstaten. Daardoor voldoet de de-minimissteun niet aan alle cumulatieve criteria van het staatssteunverbod (art. 107 lid 1 VWEU) en levert het dus geen staatssteun op.

De-minimissteun

Op 1 januari 2014 is de reguliere de-minimisverordening in werking getreden. De Europese Commissie heeft het steunplafond, zoals dat gold onder de voormalige de-minimisverordening (1998/2006), niet gewijzigd. Dit betekent dat decentrale overheden ook onder de nieuwe de-minimisverordening ondernemingen tot € 200.000,- aan steun kunnen verlenen zonder dat er sprake is van staatssteun. Dit bedrag geldt per onderneming over een periode van drie belastingjaren. Meer informatie over de toepassing van de reguliere de-minimisverordening is te vinden op deze pagina. Tevens is daar een voorbeeld te vinden van de de-minimisverklaring

Landbouw de-minimisverordening

Op 1 januari 2014 is ook de landbouw de-minimisverordening (1408/2013) in werking getreden. De Commissie heeft het steunplafond voor maatregelen onder de landbouw de-minimisverordening meerdere malen verhoogd. Sinds maart 2019 is  het maximaal bedrag € 20.000,- over drie belasting jaren.

Visserij de-minimisverordening

Op basis van de visserij de-minimisverordening kan over een periode van drie belastingjaren tot € 30.000,- aan de-minimissteun aan één onderneming in de visserij- en aquacultuursector worden verleend.

DAEB de-minimisverordening

Voor de compensatie van Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB) bestaat sinds 2012 een aparte de-minimisvrijstelling. Op basis van de DAEB de-minimisverordening kunnen ondernemingen die een DAEB verrichten over een periode van drie belastingjaren tot € 500.000,- aan de-minimissteun ontvangen. In december 2018 is deze verordening verlengd tot 31 december 2020.

Transparante steun

Voor alle de-minimissteun geldt dat deze transparant moet zijn. Dat wil zeggen dat de hoogte van de de-minimissteun vooraf precies moet kunnen worden vastgesteld, zonder dat er een risicoanalyse hoeft te worden uitgevoerd.

Melding, kennisgeving en rapportage

Maatregelen die onder een de-minimisverordening vallen leveren geen staatssteun op. Melding, kennisgeving en rapportage aan de Europese Commissie zijn dan ook niet vereist. Zowel de Commissie als Nederland houdt geen centraal register bij van de-minimissteun. Decentrale overheden wordt geadviseerd dit zelf te doen. Hieronder valt te lezen welke eenvoudige procedure decentrale overheden kunnen volgen voor toepassing van de-minimisssteun.

wat te doen?

Wanneer u gebruik wilt maken van de de-minimisverordening zijn er twee dingen die u als decentrale overheid moet regelen.

  1. Allereerst dient de onderneming in de steunmaatregel in kennis te worden gesteld van het voorgenomen steunbedrag, uitgedrukt als steunelement en van het feit dat het om de minimisssteun gaat. Daarbij is het van belang dat er in de steunmaatregel expliciet wordt verwezen naar de de-minimisverordening en de vindplaats in het publicatieblad van de EU (VERORDENING (EU) Nr. 1407/2013 VAN DE COMMISSIE PBLEU L 352)
  2. Ten tweede dient, indien van de de-minimisverordening gebruik wordt gemaakt, de begunstigde onderneming een de-minimisverklaring (zie onderaan deze pagina) in te vullen. Op deze wijze kan er worden nagegaan of de voorgenomen de-minimisssteun voldoet aan de cumulatiebepalingen.

Samenloop Wet Markt & Overheid

Als uw decentrale overheidsorganisatie op basis van de de-minimisverordening steun verleent, kan het zijn dat er wel gekeken moet worden naar de regels van de Wet Markt & Overheid. Dat is het geval wanneer de overheidsorganisatie met het verlenen van de steun zelf een economische activiteit verricht. Bijvoorbeeld door het verstrekken van een lening. Lees hier meer over de regels van de Wet M&O.

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

Nieuws De-minimis

In 10 stappen op de hoogte: Stap 6: de minimis

Op 1 januari 2014 is de nieuwe de-minimisverordening inwerking getreden. Op basis van deze verordening kunnen decentrale overheden ondernemingen tot een bepaald bedrag steunen zonder dat dit staatssteun oplevert. In dit zesde artikel, in een serie van tien over de lopende staatssteunhervormingen, gaat Europa decentraal nader in op de gevolgen die de nieuwe de-minimisverordening voor decentrale overheden met zich meebrengt.

Lees het volledige bericht

Consultatie nieuw voorstel de-minimisvrijstelling staatssteun

Op 17 juli is de consultatie gestart voor de herziening van de De-minimisvrijstelling voor kleine steunbedragen. Onder deze vrijstelling mogen decentrale overheden over een periode van drie belastingjaren een onderneming tot € 200.000,= steunen, zonder dit te melden aan de Europese Commissie. Het nieuwe voorstel bevat een verplichting voor een de-minimisregister. Dat zou betekenen dat decentrale overheden alle door hen verstrekte de-minimissteun moeten registreren en rapporteren.

Lees het volledige bericht

Europese Commissie publiceert ontwerpversie nieuwe de-minimisverordening

Op 20 maart jl. heeft de Europese Commissie de ontwerp-de-minimisvrijstellingsverordening gepubliceerd. De ontwerptekst laat de meeste bepalingen uit de oude de-minimisvrijstelling 1998/2006 intact, maar voorziet wel in een verscherping van de handhaving van de-minimissteunverlening. Aansluitend heeft de Europese Commissie een consultatie over de ontwerptekst georganiseerd. Tot en met 15 mei kunnen onder meer decentrale overheden hieraan een bijdrage leveren.

Lees het volledige bericht

Praktijkvragen De-minimis

Kunnen we een sportvereniging subsidiëren voor de bouw van hun faciliteiten?

Als (kleine) gemeente willen wij een (investerings)subsidie geven aan een sportvereniging voor de bouw van een nieuwe kantine. In het kader van de Wet Markt en Overheid (Wet M&O) en de staatssteunregels vragen wij ons af wat onze mogelijkheden zijn ten aanzien van het verlenen van deze (investerings)subsidie.

Bekijk het antwoord

Waar moet u op letten bij het gebruik van de de-minimisverordening als u steun wilt verlenen?

Onze gemeente is voornemens aan een stichting subsidie te verstrekken voor activiteiten die kwalificeren als staatssteun. Aangezien het gaat om een relatief laag bedrag overweegt onze gemeente gebruik te maken van de de-minimisverordening. Wat zijn de voor- en nadelen van deze keuze en waar moet u op letten bij het verlenen van deze steun?

Bekijk het antwoord

Kunnen we op basis van de de-minimisverordening een lening verstrekken die de de-minimisdrempel ver overstijgt?

Onze provincie is voornemens een lening tegen gunstige voorwaarden (een zogenaamd ‘zachte lening’) te verstrekken op basis van de reguliere de-minimisverordening. Dit om zo de financiering van een omvangrijk project mogelijk te maken voor een bedrag dat een veelvoud is van de de-minimisdrempel van € 200.000 ligt. Kan dit, en zo ja, hoe moet dan het (staats)steundeel worden bepaald?

Bekijk het antwoord

Biedt het gebruik van de DAEB-de-minimisverordening voordelen ten opzichte van het DAEB Vrijstellingsbesluit?

Bij ons in de gemeente is een onderneming gevestigd die jongeren met een crimineel verleden de kans biedt om werkervaring op te doen en te re-integreren in de samenleving. Om dit bedrijf in staat te stellen deze jongeren de juiste begeleiding en opleiding te verschaffen, wil de gemeente het bedrijf een subsidie van € 300.000 verstrekken. Kan – een dergelijke subsidie – mits juist vormgegeven- gekwalificeerd worden als compensatie voor de uitvoering van een dienst van algemeen economisch belang (DAEB)? En, zo ja, biedt het gebruik van de DAEB-de-minimisverordening voordelen in vergelijking met het DAEB Vrijstellingsbesluit om deze steun zogezegd ‘staatssteunproof’ te verlenen?

Bekijk het antwoord

Mag een onderneming, bovenop DAEB de-minimissteun, reguliere de-minimissteun ontvangen?

Onze gemeente verstrekt een onderneming, belast met de sociale inclusie van kwetsbare groepen, steun op basis van de DAEB de-minimisverordening van de Europese Commissie. Wij zijn als gemeente erg te spreken over de sociale activiteiten van deze onderneming en willen daarom nogmaals een financiële bijdrage doen. Kunnen wij hiervoor gebruik maken van de reguliere de-minimisverordening van de Europese Commissie en dus ook nog reguliere de-minimissteun verlenen?

Bekijk het antwoord

Is de minimissteun mogelijk bij garantstelling voor een lening ten behoeve van een duurzaam project?

Onze provincie wil een onderneming steunen door een garantie te geven voor een lening bij een bank. De lening is bedoeld voor een project waarmee energie op een duurzame manier wordt opgewekt. Wij willen garant staan voor de hele lening. De onderneming mag een niet-marktconforme premie voor de garantstelling betalen. De provincie wil de steun echter beperken tot € 200.000,= zodat deze onder de de minimisvrijstelling past. Is dat mogelijk? En hoe kunnen wij dit vormgeven?

Bekijk het antwoord

Gelden bij de-minimissteun voor pendelbusjes aan een disco de staatssteunregels voor vervoer?

Onze gemeente wil een discotheek subsidie geven voor de aanschaf en exploitatie van busjes die in de zomer jongeren vervoeren tussen stads- en dorpskernen en een aantal discotheken in de regio. De busservice wordt door vrijwilligers uitgevoerd. Als wij de-minimissteun verlenen, moeten wij dan rekening houden met het speciale steunregime voor de vervoerssector?

Bekijk het antwoord