Zoeken
Staatssteun
Subonderwerpen

Sociaal domein

In 2015 heeft er een decentralisatieslag binnen het sociaal domein plaatsgevonden. Gemeenten zijn sindsdien verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Een deel van deze taken waren al langer bij de gemeenten belegd, een deel nemen zij over van de Rijksoverheid. Wanneer gemeenten in dit kader steun verstrekken aan ondernemingen, kunnen zij te maken krijgen met de Europese staatssteunregels.

Wetgeving

Met de drie decentralisaties wordt gedoeld op de wetgevingsprocessen waarbij onder meer de volgende drie wetten alsmede diverse onderliggende regelgeving en besluiten worden aangepast, geïntroduceerd dan wel oudere wetgeving wordt vervangen:

  • Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015)/Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ);
  • Jeugdwet;
  • Invoeringswet Participatiewet (onder meer tot wijziging van de Wet Werk en Bijstand (WBB), Wet op de sociale werkvoorziening (WSW), Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) en enkele andere wetten gericht op bevordering tot deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsvermogen).

Staatssteun

Decentrale overheden krijgen meer taken als het gaat om langdurige zorg, participatie, jeugdzorg en passend onderwijs. Indien zij in dit kader binnen het sociaal domein steun willen verstrekken aan ondernemingen, kunnen zij te maken krijgen met de Europese staatssteunregels. Uitgebreide informatie over de Europese staatssteunregels vindt u onder staatssteun.

Subsidie of aanbesteding?

Het verschil tussen een subsidie of een aanbesteding wordt vaak als ingewikkeld beschouwd. Onder subsidie en aanbesteden vindt u meer informatie over het verschil. Ook in deze toelichting van de VNG leest u meer hierover.

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

Nieuws Sociaal domein

Voortgang verbetering inkoop in het sociaal domein

Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), heeft op 24 januari 2018 de Tweede Kamer door middel van een brief geïnformeerd over de voortgang van de verbetering van inkoop en aanbesteden in het sociaal domein. Het doel van de minister is om de inkooppraktijk beter aan te laten sluiten bij de aard van het sociaal domein en de praktijk van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. Er is onder andere een plan opgesteld voor ondersteuning van gemeenten en zorgaanbieders bij inkoop in dit domein.

Lees het volledige bericht

Hugo de Jonge informeert Kamer over plannen in het kader van zorginkoop

Op 4 juli 2018 heeft Hugo de Jonge, de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, een brief gestuurd naar de Tweede Kamer waarin de kern van de problematiek bij het inkopen en aanbesteden van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning wordt geschetst. De Jonge geeft vervolgens aan hoe hij samen met gemeenten en zorgaanbieders aan de slag gaat om die problematiek aan te pakken en geeft daarnaast inzicht in het voorgenomen Europese traject.

Lees het volledige bericht

Minister Ollongren: elke gemeente moet een onafhankelijke rekenkamer hebben

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Kajsa Ollongren, heeft op 4 juni een wetsvoorstel ingediend dat elke gemeente verplicht een onafhankelijke rekenkamer in te stellen. Rekenkamers maken de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van gemeentelijk beleid inzichtelijk. Daarnaast hebben rekenkamers een belangrijke controlerende functie ten aanzien van de uitvoering van Europese regels en beleid in de decentrale praktijk. Door middel van een internetconsultatie kan er input worden geleverd op het wetsvoorstel van Ollongren.

Lees het volledige bericht

Pgb mag worden gebruikt voor zorg in andere EU-lidstaten

Het moet voor ontvangers van een persoonsgebonden budget (pgb) mogelijk zijn om zorg in te kopen in andere EU-lidstaten. Dat is de conclusie van de Centrale Raad van Beroep (CRvB), de bestuursrechter die in hoger beroep oordeelt over geschillen op het terrein van sociale verzekeringen, sociale voorzieningen en ambtenarenzaken. Wel benadrukt de CRvB dat personen hier in de praktijk alleen aanspraak op kunnen doen als ze in Nederland wonen en verzekerd zijn.

Lees het volledige bericht

Privacy en het sociaal domein: Nationale ombudsman signaleert knelpunten

De Nationale ombudsman heeft een onderzoek gedaan naar de klachtenbehandeling in het sociaal domein als gevolg van de decentralisaties. Aanleiding: er kwamen veel klachten en signalen bij de nationale ombudsman binnen over de drie decentralisaties. In het onderzoek naar klachtbehandeling in het sociaal domein na de decentralisaties ‘Terug aan tafel, samen de klacht oplossen’ worden diverse knelpunten benadrukt. Waaronder privacy.

Lees het volledige bericht

Interview gemeente Zoetermeer: Privacybeleid belangrijk onderdeel van decentralisatie

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Dit decentralisatieproces vergt veel van gemeenten. Angelique Schepers van de gemeente Zoetermeer geeft aan dat veel afdelingen binnen haar gemeente zich bezig houden met de decentralisaties. Ook zijn er diverse projectleiders aangesteld om het proces zo soepel mogelijk te laten verlopen.
Lees het volledige bericht

‘Zuiver lokaal, wat mag er allemaal?’ Europa decentraal publiceert factsheet

Verstrekt uw gemeente subsidie aan een zorginstelling? Of wordt er vanuit uw provincie steun verleend voor culturele projecten? Zo ja, is hier dan sprake van staatssteun? Niet altijd. Eén van de voorwaarden voor staatssteun is namelijk dat de steunmaatregel het handelsverkeer tussen EU lidstaten ongunstig moet kunnen beïnvloeden. Handvatten voor de beantwoording van deze vraag vindt u in de nieuwe publicaties van Europa decentraal over dit zogeheten ‘interstatelijk effect’ criterium.
Lees het volledige bericht

1 oktober 2015: voorlichtingsbijeenkomst decentralisaties in de zorg

Gemeenten zijn sinds januari 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Het goed organiseren van deze nieuwe verantwoordelijkheden vergt veel en daarnaast lopen gemeenten in de praktijk tegen praktische vragen aan. Bent u zich als gemeente al aan het voorbereiden op de komende aanbestedingen? Of wilt u steun verlenen binnen de huishoudelijke hulp toelage en weet u niet goed hoe u de staatssteunregels moet toepassen? Het kan ook zijn dat u de taken van de sociale wijkdienst wilt uitbreiden – moet u hiervoor een nieuwe aanbesteding organiseren? Mag u zorgaanbieders vragen samen te werken bij het verlenen van zorgdiensten? Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst ‘hoe maak je decentralisaties in de zorg Europaproof?’ op 1 oktober 2015 in Den Bosch worden bovenstaande vragen, maar ook al uw andere vragen met betrekking tot decentralisaties en het Europese recht, beantwoord.

Lees het volledige bericht

Praktijkvragen Sociaal domein

Wordt de mededinging beperkt wanneer twee zorgaanbieders als combinatie inschrijven?

Onze gemeente heeft in het kader van de aanbesteding voor Wmo-diensten een inschrijving ontvangen van twee aanbieders van dagbesteding voor gehandicaptenzorg. Die twee partijen hebben als combinatie ingeschreven. Door deze combinatievorming blijven slechts enkele andere aanbieders over. Deze partijen die gezamenlijk hebben ingeschreven hadden echter ook individueel kunnen inschrijven. Wordt door de inschrijving in combinatie de mededinging beperkt? En mogen wij  deze inschrijving dan wel toelaten op basis van de mededingingsregels?

Bekijk het antwoord

Vormen loonkostensubsidies staatssteun?

Per 1 januari 2015 wordt de Wet Werk en Bijstand (WWB) vervangen door de Participatiewet. Als gemeente worden wij dan verantwoordelijk voor het zorgen voor werk voor mensen met een arbeidsbeperking. Daarom zijn wij van plan om op basis van artikel 10(d) van de Participatiewet loonkostensubsidies aan werkgevers te verstrekken om deze te stimuleren mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Maar zijn loonkostensubsidies in overeenstemming met de Europese staatssteunregels?

Bekijk het antwoord