Zoeken
Staatssteun
Subonderwerpen

AGVV/LVV algemene voorwaarden

Wat moet u regelen indien u gebruik wilt maken van de AGVV of de LVV om steun ‘staatssteunproof’ te maken? Er gelden inhoudelijke voorwaarden, zoals regels voor cumulering en het aantonen van stimulerend effect, maar er is ook een aantal procedurele voorwaarden waaraan moet worden voldaan. Wanneer u overweegt gebruik te maken van deze vrijstellingsmogelijkheden, raden wij u aan om contact op te nemen met het Coördinatiepunt Staatssteun van Europa decentraal.

De AGVV is in de zomer van 2017 herzien. U kunt de wijzigingen lezen in onze factsheet. Hieronder verwijzen wij naar een aantal artikelen die zowel in de AGVV als LVV terug zijn te vinden.

Inhoudelijke voorwaarden

De steunmaatregel moet onder het toepassingsgebied vallen van de AGVV (deel 1). In dit deel wordt ook uiteengezet waar de verordening niet van toepassing op is. Zo is bijvoorbeeld steun aan een onderneming in moeilijkheden in beginsel niet verenigbaar met de AGVV/LVV.

 1. Om er zeker van te zijn dat de inhoud van de verordening goed wordt geïnterpreteerd is het raadzaam om de definities te raadplegen (art. 2).
 2. Steun die voldoet aan de voorwaarden van de AGVV/LVV hoeft niet ter goedkeuring bij de Commissie te worden aangemeld. Wel geldt de kennisgevingsprocedure (art. 3).
 3. Enkel de steun die de aanmeldingsdrempels niet overschrijdt is toegestaan (art. 4).
 4. Steun is alleen toegestaan indien dit transparant is en kan worden toegepast zonder dat er een risicoanalyse hoeft te worden uitgevoerd. Een aantal categorieën wordt als transparant beschouwd (art. 5).
 5. Bij de meeste artikelen moet sprake zijn van een stimulerend effect. Dit houdt in beginsel in dat de aanvraag niet mag worden gedaan voordat de activiteit wordt gestart.
 6. Er wordt uitgegaan van brutobedragen (voor aftrek van de belasting) en in het geval er geen sprake is van een subsidie moet het brutosubsidie-equivalent (BSE) gebruikt worden (art. 7). Voor bijzondere vormen van steun gelden nog overige voorwaarden die in dit artikel zijn terug te vinden.
 7. Alle voor één project verleende staatssteunmiddelen moeten bij elkaar opgeteld worden, om zo het totale steunbedrag te bepalen (cumulatie). Hierdoor kan nagaan worden of voldaan is aan de maximale steunintensiteiten (art. 8).

Procedurele voorwaarden

 1. Onder de AGVV moet steun binnen twintig werkdagen na inwerkingtreding worden kennisgegeven. Voor de LVV geldt dat dit tien werkdagen voor inwerkingtreding plaatsvindt. Europa decentraal ondersteunt, in opdracht van het ministerie van BZK, provincies en gemeenten bij het doen van kennisgevingen (kennisgevingsprocedure).
 2. In de steunregelingen en beschikkingen van ad hoc steunmaatregelen moet de zogenaamde ‘Deggendorf-clausule’ worden opgenomen. Hierin wordt betaling uitgesloten van steun aan een onderneming, waarbij eerdere steun onrechtmatig en onverenigbaar is verklaard met de interne markt (art. 1 lid 4 sub a AGVV/art. 1 lid 5 sub a LVV). Tegen de onderneming is in dit geval een terugvorderingsbevel gegeven. Ontbreekt deze clausule, dan kan er geen beroep gedaan worden op de AGVV/LVV.
 3. Bij de inwerkingtreding van een steunmaatregel, moet de decentrale overheid de tekst van de steunmaatregel op haar website of digitaal publicatieblad publiceren. Dat geldt ook voor beschikkingen van ad hoc steun (art. 9).
 4. Decentrale overheden moeten over een periode van tien jaar een dossier bijhouden over steunmaatregelen die onder de AGVV worden gebracht (art. 12 AGVV/art. 13 LVV).
 5. Verder moeten decentrale overheden jaarlijks over de uitgaven rapporteren (art. 11 AGVV/art. 12 LVV).
 6. Als er op grond van een beschikking of een regeling een steunverlening plaatsvindt, waarbij de drempels worden overschreden die in art. 9 (lid 1 onderdeel c van de AGVV/lid 2, onderdeel c van de LVV) zijn vastgelegd, moeten de aanvullende gegevens genoemd in bijlage III eveneens gepubliceerd worden. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van de transparency aid module (TAM).
 7. Wanneer er van de LVV gebruik gemaakt wordt, moet expliciet worden verwezen naar het Publicatieblad van de Europese Unie (art. 9 LVV, lid 5). Concreet wil dit zeggen dat in de subsidieregeling of ad-hocbeschikking het volgende moet worden vermeld: “Verordening (EU) 702/2014 van de Commissie, PBEU L193 van 1.7.2014”.

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

Nieuws AGVV/LVV algemene voorwaarden

Europese Commissie start openbare consultaties over staatssteunregels

De Europese Commissie is gestart met het evalueren van de Europese staatssteunregels uit het State Aid Modernisation (SAM)-pakket én het inschatten van de mogelijkheden voor vernieuwing van het Europese regelgevingskader voor landbouwsteun. De evaluatie- en het inschattingstraject zijn van start gegaan met de openstelling van twee openbare consultaties. De consultatie met betrekking tot de staatssteunregels uit het SAM-pakket staat open tot en met 10 juli 2019. De consultatie over het regelgevingskader voor landbouwsteun staat open tot en met 19 juli 2019. Lees het volledige bericht

Factsheet gewijzigde AGVV gepubliceerd

In navolging van het eerdere drieluik heeft Europa decentraal de factsheet gewijzigde AGVV opgesteld. Dit naar aanleiding van de wijzigingen van de AGVV in de zomer van 2017 en de vele vragen die kenniscentrum Europa decentraal hierover heeft ontvangen. De factsheet geeft een handig overzicht met uitleg over alle wijzigingen van de AGVV. In het bijzonder raden we u de bijlage aan als  effectief hulpmiddel om precies te kunnen zien wat er in de tekst van de AGVV is aangepast.

Lees het volledige bericht

Staatssteun: drieluik wijzigingen AGVV (deel III): steun voor regionale luchthavens en zee- en binnenhavens

De Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) is in de zomer van 2017 op een aantal punten gewijzigd. Deze wijzigingen bieden uitgebreidere mogelijkheden voor kennisgevingen die decentrale overheden doen onder toepassing van de AGVV. In de Europese Ster wordt in de vorm van een drieluik nader ingegaan op de wijzigingen van de AGVV en wordt de decentrale relevantie geduid. In dit derde en laatste deel van het drieluik wordt nader ingegaan op de nieuwe steuncategorieën regionale luchthavens en steun voor zee- en binnenhavens.

Lees het volledige bericht

Staatssteun: drieluik wijzigingen AGVV (deel I)

De Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) is in de zomer van 2017 gewijzigd. Dit kan gevolgen hebben voor kennisgevingen die decentrale overheden doen onder toepassing van de AGVV. In de komende edities van de Europese Ster verschijnt daarom een drieluik om de wijzigingen van de AGVV te duiden op decentrale relevantie. In het eerste deel wordt ingegaan op de wijzigingen van de algemene toepassingsvoorwaarden.

Lees het volledige bericht

De Europese Commissie publiceert een FAQ over de AGVV

De Europese Commissie heeft deze zomer een FAQ lijst (Engelstalig) gepubliceerd over de toepassing van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV). Stapsgewijs gaat de Europese Commissie in dit document in op de eerste 34 artikelen van de AGVV door middel van vraag en antwoord. Dit document van de Commissie kan mogelijk dienen ter verduidelijking van de verordening, indien decentrale overheden tegen problemen aan lopen.
Lees het volledige bericht

Praktijkvragen AGVV/LVV algemene voorwaarden

Welke voorwaarden stelt de AVG aan de publicatieplicht van beschikkingen op grond van de staatssteunregels?

In hoeverre moeten decentrale overheden rekening houden met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) bij publicatieplicht op grond van de staatssteunregels? De AVG kan namelijk van belang zijn bij de publicatie van sommige staatssteunbeschikkingen, bijvoorbeeld wanneer steun aan een agrariër wordt verleend, die ook woont op zijn agrarisch bedrijf. Is een decentrale overheid verplicht om zulke persoonsgegevens te vermelden in de beschikking? Of is de AVG niet van toepassing op de staatssteunregels?

Bekijk het antwoord

Hoe netto-inkomsten museum berekenen conform vrijstelling cultuursteun in nieuwe AGVV?

Onze provincie wil een subsidie geven voor de restauratie van een museum. Het gaat om een groot bedrag investeringssteun en om een museum met internationale uitstraling. Om deze subsidie staatssteunproof te maken, wil de provincie de cultuurvrijstelling (artikel 53) in de nieuwe Algemene groepsvrijstellingsverordening gebruiken. Lid 6 stelt echter als voorwaarde dat netto-inkomsten moeten worden terugbetaald. Onze subsidie wordt alleen verleend voor de restauratie van monumentale onderdelen en niet voor de kunstcollectie. Moeten wij bij het berekenen van netto-inkomsten nu de inkomsten van het hele museum meenemen? En welke termijn moet de provincie aanhouden: de looptijd van de subsidie of de afschrijvingsperiode van de investering?

Bekijk het antwoord