Zoeken
Staatssteun
Subonderwerpen

Vrijstellingen

Decentrale overheden kunnen steun aan ondernemingen ‘staatssteunproof’ maken door gebruik te maken van verschillende vrijstellingsmogelijkheden:

Voordat er gebruik wordt gemaakt van een vrijstelling is het raadzaam dat er goed wordt gekeken naar de staatssteunregels, naar de mogelijkheden die de regels bieden en naar de voorwaarden die in de vrijstelling zijn opgenomen om rechtmatig steun te kunnen verlenen. Zo kan het zijn dat een bepaalde (voorgenomen) steunmaatregel buiten de staatssteunsfeer valt en verschilt het veelal per geval welke vrijstellingen het best kan worden gebruikt.

Mocht de conclusie vervolgens zijn dat uw gemeente of provincie inderdaad het beste gebruik kan maken van een vrijstellingsverordening zoals de AGVV of de LVV dan dient er eerst contact met Europa decentraal te worden genomen.  In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ondersteunt het Coordinatiepunt Staatssteun (CPS)  gemeenten en provincies bij kennisgevingen.

Aanmelden steun

Steun die niet past onder de vrijstellingen, moet bij de Europese Commissie worden aangemeld op basis van richtsnoeren of andere steunkaders. Dit komt echter niet vaak voor. De vrijstellingen zijn meestal geschikt om steun staatssteunproof te maken. Mochten er hier onduidelijkheden over bestaan, dan kunt u onze altijd helpdesk raadplegen. In de ‘kennisgevingen-barometer’ van Europa decentraal is meer informatie over de toepassing van de AGVV en de LVV (door decentrale overheden) te vinden.

De-minimisvrijstellingsverordening

Op grond van de de-minimisverordening kunnen decentrale overheden ondernemingen over een periode van drie belastingjaren tot € 200.000 steunen. Door het geringe effect op het EU handelsverkeer levert dit geen staatssteun op. De de-minimisverordening is van toepassing op steun aan ondernemingen in alle sectoren. Voor de landbouw, visserij en Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB) gelden andere drempels. Kennisgeving en rapportage zijn niet nodig.

Algemene groepsvrijstellingsverordening

De Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV, 651/2014) biedt de meeste vrijstellingscategorieën en is van toepassing op bijna alle sectoren. De termijn voor kennisgeving is 20 werkdagen na inwerkingtreding van de steunregeling of verlening van de ad hoc steun. In de zomer van 2017 is de AGVV op een aantal punten gewijzigd. Meer informatie hierover is terug te vinden in het factsheet ‘gewijzigde AGVV’ en de Handleiding Algemene Groepsvrijstellingsverordening.

Landbouwvrijstellingsverordening

Voor steun aan de landbouwsector kunnen decentrale overheden gebruik maken van de Landbouwvrijstellingsverordening (702/2014). Deze verordening is van toepassing op agrariërs in de primaire productie en de verwerking en afzet van landbouwproducten. Ook bevat de verordening een speciaal gedeelte voor steun voor plattelandsontwikkeling (POP3). De termijn voor kennisgeving is 10 werkdagen voor inwerkingtreding van de steunregeling of verlening van de ad hoc steun.

Visserij Groepsvrijstellingsverordening

Op 1 januari 2015 is de nieuwe Visserij Groepsvrijstellingverordening (1388/2014) in werking getreden. Op basis van deze verordening kan steun worden verleend aan kleine en middelgrote ondernemingen die actief zijn in de productie, de verwerking en de afzet van visserij- en aquacultuurproducten. Visserij- en aquacultuurproducten worden gedefinieerd in bijlage I van Verordening 1379/2013.

Diensten van Algemeen Economisch Belang

Diensten die onvoldoende of niet tegen aanvaardbare voorwaarden door de markt worden opgepakt, mogen worden belegd bij een onderneming. Decentrale overheden mogen deze onderneming compenseren voor het uitvoeren van deze Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB). In het DAEB-vrijstellingsbesluit zijn voorwaarden gesteld waaronder compensatie van (decentrale) overheden kan worden vrijgesteld van melding bij de Commissie. Het besluit bevat een verlicht regime voor lokale en sociale DAEB’s, zoals kinderopvang. Kennisgeving is niet nodig, tweejaarlijkse rapportage is wel verplicht.

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

Nieuws Vrijstellingen

Steeds meer gemeenten gebruiken vrijstellingsmogelijkheden staatssteun

In 2019 zijn er in totaal van 207 steunmaatregelen vanuit de Nederlandse decentrale overheden kennisgegeven bij de Europese Commissie. In dit cijfer zijn overigens de kennisgevingen van de waterschappen niet meegenomen. Meer informatie hierover is zichtbaar in de kennisgevingen-barometer. Weliswaar is er sprake van een daling ten opzichte van 2018. Toch zijn er nu veel nieuwe gemeenten die gebruikmaken van de vrijstellingsverordening.

Lees het volledige bericht

Hoe Nederlandse gemeenten de Europese staatssteunregels toepassen

Onlangs heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een rapport verspreid over de toepassing en naleving van de staatssteunregels door Nederlandse gemeenten. Uit de kennisgevingen-barometer van Europa decentraal blijkt dat gemeenten in toenemende mate gebruikmaken van vrijstellingsverordeningen zoals de Algemene Groepsvrijstellingsverordening. Beide informatiebronnen geven meer inzicht in de wijze van toepassing van de staatssteunregels door gemeenten.

Lees het volledige bericht

Extra duiding over de werking van de Transparancy Aid Module (en cumulatie)

Wanneer decentrale overheden gebruik maken van een vrijstellingsverordening, kunnen ze vanaf bepaalde drempelwaarden te maken krijgen met de zogenaamde State Aid Transparancy Award Module (TAM). Om uit te leggen hoe de module gebruikt kan worden, heeft het ministerie van BZK een praktische TAM-handleiding gepubliceerd. Daarnaast kunt u hieronder meer lezen over hoe cumulatie van steun hier mogelijk ook van belang kan zijn. Lees het volledige bericht

Staatssteun: Commissie verruimt Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV)

De Europese Commissie heeft het toepassingsgebied van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) uitgebreid. Bepaalde vormen van overheidssteun voor havens en luchthavens zijn hier in opgenomen. Ook zijn de steunmogelijkheden voor o.a. cultuur verruimd. De wijziging sluit aan op de Betere Regelgeving Agenda van de Commissie die als doel heeft dat de Europese wet- en regelgeving zo doeltreffend en efficiënt mogelijk is.

Lees het volledige bericht

Transparantieverplichtingen in AGVV & LGVV treden binnenkort in werking

Decentrale overheden die staatssteun verlenen onder toepassing van de AGVV en de LGVV, dienen vanaf 1 juli 2016 rekening te houden met de transparantievereisten die zijn opgenomen in deze en andere verordeningen. Als voorwaarde om steun toe te kennen overeenkomstig de AGVV en LGVV, moet met ingang van 1 juli 2016 over bepaalde steunmaatregelen op een nationale website informatie bekend worden gemaakt over deze steunmaatregelen en de begunstigden ervan. Lees het volledige bericht

Kamerbrief geeft duidelijkheid over stand van zaken aanleg breedband

Op 19 mei 2016 stuurde minister Kamp van Economische Zaken (EZ) een brief aan de Tweede Kamer waarin hij een overzicht schetst van de actuele ontwikkelingen omtrent de aanleg van breedband. Daarnaast gaat hij in op de inzet van het ministerie van EZ voor de facilitering van de aanleg van snel internet in het buitengebied. Bijvoorbeeld door oprichting van een kennisplatform voor de uitwisseling van informatie en best practices.

Lees het volledige bericht

Meer duidelijkheid over de AGVV

De Europese Commissie heeft het bestaande FAQ-document over de toepassing van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV), verruimd. Dit document kan decentrale overheden verduidelijking bieden over de AGVV. De FAQ gaat in op alle 58 artikelen van de verordening.
Lees het volledige bericht

De grenzen van openbare infrastructuur: de Europese Commissie licht toe

Financiering van algemeen toegankelijke infrastructuur wordt in beginsel beschouwd als een publieke taak. Staatssteun kan hierdoor uitgesloten worden. Echter, de scheidslijn tussen wat wel of niet onder een publieke taak valt, kan soms dun zijn. Dit blijkt ook uit een geschil dat bij onze zuiderburen speelt ten aanzien van infrastructuur rondom een shoppingcenter. De Europese Commissie heeft zich hier ook over gebogen en haar besluit wordt in dit bericht nader toegelicht.
Lees het volledige bericht

Bonbons voor de 100e kennisgever!

Afgelopen zomer is door de provincie Limburg de 100e kennisgeving gedaan. Een heuglijk feit. Om het administratieve proces van het doen van een kennisgeving ietwat lichter en smaakvoller te maken, hebben Europa decentraal en het ministerie van BZK de collega’s van de provincie Limburg gefeliciteerd met een doos Belgische bonbons. Wilt u weten wat een kennisgeving is, leest u dan dit bericht.
Lees het volledige bericht

Veel aandacht voor praktijk bij staatssteunbijeenkomst 20 maart

De Commissie is momenteel de Europese staatssteunregels aan het herzien. Deze herziening heeft onder andere betrekking op de Algemene Groepsvrijstellings-(AGVV), de De-minimis- en de MKB Landbouwverordening. Wat gaat er allemaal veranderen en welke kansen biedt dit voor decentrale overheden? Deze vraag stond centraal tijdens de bijeenkomst van Kenniscentrum Europa decentraal op 20 maart 2014 over de nieuwe staatssteunregels.

Lees het volledige bericht

Praktijkvragen Vrijstellingen

Kan een provincie woningcorporaties steunen voor de aansluiting van sociale huurwoningen op het lokale warmtenet?

Onze provincie overweegt een subsidie te verlenen aan een woningcorporatie op basis van een subsidieregeling voor lokale energie-initiatieven. Het gaat om een subsidie als vergoeding voor de (hogere) aansluitkosten van sociale huurwoningen op het lokale warmtenet ten opzichte van gas. Kan dergelijke steun door de provincie worden verleend op basis van het DAEB-kader? De maximale subsidiehoogte is in de subsidieregeling vastgesteld op €75.000,- per project.

Bekijk het antwoord

Is provinciale steun aan agrariërs na rupsenplaag mogelijk?

Bij ons in de provincie heeft een groot aantal agrariërs als gevolg van een rupsenplaag schade aan hun gewassen geleden. De provincie wil de getroffen agrariërs helpen door financiering te verschaffen voor de bestrijding van de plaag en voor het herstel van geleden schade. Past dergelijke financiële steun binnen de Europese staatssteunregels?

Bekijk het antwoord

Publicaties Vrijstellingen

Vrijstellingen publicaties

Handleiding Algemene Groepsvrijstellingsverordening, Interdepartementaal Staatssteun Overleg i.s.m. Europa decentraal
‘Beleidskansen bij de staatssteunregels’, M. Aalbers en B. Hessel in ‘Pluk de vruchten van de interne markt’ SDU 2011, p.169-202.