Zoeken

ALTIJD OP DE HOOGTE?

Welke ontwikkelingen in de EU zijn van belang voor gemeenten, provincies en waterschappen? En wat betekent dat voor de dagelijkse praktijk?

Kennisgevingen-barometer

15 juli 2015

Kennisgevingen

Kenniscentrum Europa decentraal begeleidt, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, decentrale overheden bij het doen van een kennisgeving bij de Europese Commissie. Steun die in beginsel onder het staatssteunverbod valt, maar vrijgesteld kan worden onder een regeling, moet kennisgegeven worden.

Het aantal gedane kennisgevingen in 2016 is:
[jellyfish_counter flat=true end=17 start=8 tenths=false speed=101]

Ontwikkeling aantal kennisgevingen

[chart id=”3″]

 

Toelichting: Zoals hierboven duidelijk is te zien, is het aantal kennisgevingen door decentrale overheden explosief gegroeid. Hoewel provincies nog altijd het merendeel van de kennisgevingen voor hun rekening nemen, doen kleinere gemeenten en samenwerkingsverbanden, in toenemende mate kennisgevingen.

Specifieke informatie

Specifieke informatie over het aantal gedane kennisgevingen, bijvoorbeeld het aantal gedane kennisgevingen naar financiering, kunt u hier vinden.

Voor de grafieken in de ‘kennisgevingen-barometer’ hebben we gegevens van provincies, gemeenten en samenwerkingsverbanden geanalyseerd. Ook gaat het om de gegevens exclusief dienstige maatregelen en is de datum van validatie als uitgangspunt genomen.

Over de ‘kennisgevingen-barometer’

U kunt in de kennisgevingen-barometer de hoeveelheid gedane kennisgevingen door Nederlandse gemeenten en provincies bij de Commissie. Europa decentraal heeft deze barometer ontwikkeld, omdat zo de groei en de ontwikkeling van kennisgevingen goed te volgen is. Het is vanaf nu in één oogopslag duidelijk hoeveel kennisgevingen in Nederland gedaan zijn.

SAM

De vernieuwing van een groot deel van de Europese staatssteunregels, in het kader van het State Aid Modernisation (SAM) programma van de Commissie, lijkt de katalysator te zijn van de groei van het aantal kennisgevingen. Dankzij SAM kunnen decentrale overheden veel meer steunmaatregelen ‘staatssteunproof’ maken, zonder dat hiervoor een zware meldingsprocedure bij de Commissie moet worden doorlopen. Het aantal kennisgevingen laat zien dat decentraal Nederland SAM goed aan het implementeren is.

Wat is een kennisgeving?

Wanneer een decentrale overheid steun verleent die in beginsel onder het staatssteunverbod valt, maar vrijgesteld kan worden onder de Algemene Groepsvrijstellingsverordening of de MKB landbouwvrijstellingsverordening, dan dienen zij een kennisgeving bij de Commissie te doen. Kenniscentrum Europa decentraal, in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, begeleidt deze kennisgevingen. Meer informatie over kennisgevingen en de procedure van een kennisgeving kunt u hier vinden.

Staatssteun

De EU wil gelijke concurrentievoorwaarden scheppen voor alle ondernemingen op de interne markt. Controle op overheid- of staatssteun aan ondernemingen is dan ook één van de belangrijkste onderdelen van het Europese mededingingsbeleid. Concurrentievervalsende maatregelen van overheden aan ondernemingen zijn niet toegestaan. Staatssteun is in principe verboden (art. 107 lid 1 VWEU), omdat deze vaak de concurrentie vervalst. De staatssteunregels vloeien voort uit art. 107, 108 en 109 VWEU. Deze bepalingen moeten altijd in acht genomen worden. Meer informatie over staatssteun kunt u in ons dossier staatssteun vinden.

Coördinatiepunt Staatssteun

Wanneer u steun verleent op basis van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening of de MKB-landbouwvrijstelling, moet u deze kennisgeven. Kenniscentrum Europa decentraal begeleidt u bij het doen van deze kennisgeving.

Wilt u een kennisgeving doen? Neem dan contact op met Europa decentraal via cps@europadecentraal.nl of via 070 – 338 1090. Meer informatie kunt u hier vinden.

 

 

X