Staatssteun: Commissie verruimt Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV)

22 mei 2017Staatssteun

De Europese Commissie heeft het toepassingsgebied van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) uitgebreid. Bepaalde vormen van overheidssteun voor havens en luchthavens zijn hier in opgenomen. Ook zijn de steunmogelijkheden voor o.a. cultuur verruimd. De wijziging sluit aan op de Betere Regelgeving Agenda van de Commissie die als doel heeft dat de Europese wet- en regelgeving zo doeltreffend en efficiënt mogelijk is.

Wanneer treedt de wijziging in werking? 

De wijziging van de AGVV zal vermoedelijk halverwege juni verschijnen in het Publicatieblad van de Europese Unie. Twintig dagen na publicatie treedt de wijziging in werking. Tot die tijd is de huidige versie van de AGVV nog van toepassing.

Steun voor (lucht)havens

Extra steuncategorieën voor vliegvelden en havens zijn door de Commissie toegevoegd aan de huidige AGVV. Overheden kunnen straks investeringen uitvoeren in regionale luchthavens en tevens exploitatiesteun geven aan kleine luchthavens om kosten te dekken. Ook voor zeehavens en binnenhavens is het dan mogelijk om investeringssteun te verlenen.

Relevante wijzigingen

Hoewel deze toevoegingen misschien het meest in het oog springen, kunnen ook de ‘kleinere’ wijzigingen van belang zijn voor decentrale overheden. Zo zijn er verruimingen aangebracht ten aanzien van cultuur, multifunctionele infrastructuur en regionale steun. Daarnaast is het nu mogelijk om starterssteun te verlenen aan start-ups die jonger dan vijf jaar zijn. Dergelijke ondernemingen zijn nu nog uitgezonderd omdat ze kwalificeren als een onderneming in financiële moeilijkheden.

Afstemming met Europese structuur- en investeringsfondsen

Met de verruiming van de AGVV beoogt de Commissie om de staatssteunregels beter af te stemmen op de Europese structuur- en investeringsfondsen. Zo is het door de verruiming bijvoorbeeld mogelijk de in aanmerking komende kosten voor een vrijstelling binnen de AGVV te berekenen op basis van de vereenvoudigde kostenopties (SCO) methode. Deze methode is ook van toepassing binnen de Europese structuur- en investeringsfondsen. Daarnaast zijn projecten met die het ‘seal of excellence’ hebben verkregen onder het EU Horizon 2020 programma uitgezonderd van de aanmeldverplichting.

Doel Algemene Groepsvrijstellingsverordening

De AGVV stelt bepaalde steuncategorieën vrij van voorafgaande aanmelding bij de Commissie. Hierdoor kunnen decentrale overheden gemakkelijker steun conform de staatssteunregels verlenen en moeten administratieve lasten worden verminderd. De Commissie kan op haar beurt de middelen gerichter inzetten op het onderzoeken van staatssteunmaatregelen die waarschijnlijk de grootste impact zullen hebben op de mededinging op de interne markt. U kunt hier meer over staatssteun lezen.

Betere Regelgeving Agenda

De aangepaste verordening is tot stand gekomen in de context van de Betere Regelgeving Agenda van de Commissie. De Betere Regelgeving Agenda richt ze op het verlagen van administratieve lasten en kosten voor bedrijven en overheden door Europese wet- en regelgeving zo efficiënt en effectief mogelijk te laten functioneren in de praktijk.

Door:

Paul Zondag en David Schutrups, Europa decentraal

Bron:

Press release, Europese Commissie

Meer informatie:

Wijzigingen Algemene Groepsvrijstellingsverordening, Europese Commissie
MEMO AGVV, Europese Commissie
Algemene groepsvrijstellingsverordening, Europa decentraal
Kennisgevingsprocedures, Europa decentraal
Staatssteun, Europa decentraal