×
Europees recht en beleid Niet gecategoriseerd

Laatste update: 16 juli 2024

Contact:


Decentrale overheden kunnen aparte aanbestedingsprocedures volgen voor sociale en andere specifieke diensten. De procedure wordt geregeld in artikel 74 e.v. van Richtlijn 2014/24 en is geïmplementeerd in artikel 2.38 e.v. van de Aanbestedingswet 2012.

Aparte procedure voor sociale en andere specifieke diensten

Voor de toepassing van de aanbestedingsrichtlijnen is van belang dat er sprake is van een overheidsopdracht. Voor overheidsopdrachten waarbij het gaat om sociale en andere specifieke diensten (SAS-diensten) geldt een aparte procedure. Bepaalde categorieën van diensten hebben vanwege hun aard namelijk een beperktere grensoverschrijdende dimensie. Dit komt doordat de invulling van de diensten per lidstaat verschilt en afhankelijk is van ‘culturele tradities’. Het gaat hier onder meer om diensten op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, maatschappelijke en aanverwante dienstverlening, administratieve sociale diensten, uitkeringsdiensten, bepaalde juridische diensten en opsporings- en beveiligingsdiensten. Voor overheidsopdrachten voor SAS-diensten is een specifieke regeling ingevoerd met een drempelwaarde die hoger is dan het reguliere drempelbedrag voor diensten. Voor SAS-diensten ligt de drempel namelijk op € 750.000,-.

Overweging 114, artikel 74 (met een verwijzing naar bijlage XIV) en artikel 77 van Richtlijn 2014/24 geven aan om welke diensten het gaat. Wanneer een SAS-dienst is opgenomen in bijlage XIV van Richtlijn 2014/24, is het verlicht aanbestedingsregime voor SAS-diensten van toepassing. Het overzicht van CPV-codes van PIANOo kan van toegevoegde waarde zijn bij het nagaan welke soort opdrachten (op grond van bijlage XIV) gelden als SAS-diensten die via het verlicht regime kunnen worden aanbesteed. Daarnaast wordt in de overwegingen 115, 116 en 117 van Richtlijn 2014/24 informatie gegeven over de ‘andere specifieke diensten’.

Nationale uitwerking

In tegenstelling tot de andere Europese aanbestedingsprocedures bestaat er binnen de SAS-procedure, volgens de Europese richtlijnbepalingen, voor de aanbestedende dienst relatief veel ruimte om de procedure zelf vorm te geven. Voor diensten in de gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening is de SAS-procedure verplicht, tenzij een aanbestedende dienst anders beslist (zie artikel 2.38 lid 2 van de Aanbestedingswet 2012).

De richtlijn geeft voor deze procedure enkele bepalingen (artikel 74), maar laat het aan de lidstaten om in nationale regelgeving verder uit te werken hoe zij de keuze voor dienstverleners voor SAS-diensten verder wensen vorm te geven. In de Aanbestedingswet 2012 gaan de verplichtingen voor aanbestedende diensten niet verder dan voorheen het geval was bij II-B diensten. Dit komt er op neer dat zij verplicht zijn een aankondiging van een opdracht en van een gegunde opdracht voor sociale en andere specifieke diensten te doen, waarbij de waarde boven de drempel van € 750.000,- uit komt (artikel 2.38 e.v. Aanbestedingswet 2012).