Aanbestedingswet

Aanbestedingswet 2012

Op 1 juli 2016 zijn de herziene Aanbestedingswet 2012 en het bijbehorende Aanbestedingsbesluit in werking getreden. Deze nationale Aanbestedingswet implementeert de Europese aanbestedingsrichtlijnen 2014/232014/24 en 2014/25. De Aanbestedingswet 2012 is de nationale omzetting van de Europese aanbestedingsrichtlijnen. Deze wettekst is leidend voor aanbestedende diensten, daar de richtlijnen doorgaans geen directe werking hebben. Dat is alleen in specifieke  situaties, het geval. De Aanbestedingswet 2012 werkt in deel 1 de nationale aanbestedingsregels, gebaseerd op de aanbestedingsbeginselen, uit. Deze gelden wanneer de Europese aanbestedingsplicht níet geldt en bevat procedures zoals de meervoudige onderhandse gunning.

Deel 2 (overheidsopdrachten), 2a (concessies) en 3 (overheidsopdrachten in speciale sectoren) van de Aanbestedingswet 2012 werken respectievelijk richtlijn 2014/24, 2014/23 en 2014/25 uit.

Richtsnoeren

Het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW) en de Gids proportionaliteit zijn in het Aanbestedingsbesluit aangewezen als richtsnoer. Deze reglementen en richtsnoeren vormen een praktische uitwerking van de onderdelen van de Aanbestedingswet 2012. De Aanbestedingswet moet dan ook worden gelezen in samenhang met het flankerend beleid. Zo is de Gids proportionaliteit belangrijk om vast te stellen dat een aanbestedingsprocedure niet op een bepaald vlak disproportioneel (en daarmee eventueel in overtreding van de Aanbestedingswetgeving) is.

Memorie van toelichting

Een Memorie van Toelichting (MvT) vormt de uitleg bij een wetsvoorstel. De Memorie van Toelichting wordt geschreven door de opstellers van het wetsvoorstel. Deze uitleg bevat altijd twee facetten: waarom het onderwerp van het wetsvoorstel wettelijk geregeld moet worden en een uiteenzetting van (de betekenis van) elk artikel. Samen met een wetsvoorstel gaat de MvT ter advies naar de Raad van State.

De Memorie van Toelichting uit 2015 legt uit op welke wijze de Aanbestedingswet 2012 naar aanleiding van de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen moest worden herzien. De nieuwe richtlijnen sluiten aan bij de ambities van de Aanbestedingswet 2012 om de toegang van ondernemers tot overheidsopdrachten te verbeteren. In de nieuwe versie van de Memorie van Toelichting zijn alleen de wijzigingen toegelicht. De Memorie van Toelichting uit 2010 bij de eerste versie van de Aanbestedingswet blijft dus ook relevant. De Memorie van Toelichting kan soelaas bieden wanneer niet helder is hoe een bepaald artikel uit de Aanbestedingswet 2012 geïnterpreteerd dient te worden. De MvT legt dan uit hoe de wetgever het oorspronkelijk bedoeld heeft.

Traject Beter Aanbesteden

Het traject Beter Aanbesteden werd opgestart nadat Minister Kamp (EZK) aangaf de kwaliteit van aanbestedingen te willen verbeteren. Uit onderzoeken bleek dat veel problemen rondom aanbestedingen niet gelegen zijn in onduidelijke regelgeving, maar in de toepassing in de praktijk. Gedurende het traject zijn markt en overheid met elkaar in gesprek gegaan en is er een actieagenda met 23 acties om de aanbestedingspraktijk te verbeteren opgesteld. Op 4 september 2019 werd deze actieagenda afgerond zoals aangegeven in de kamerbrief van staatssecretaris Keijzer (EZK). Hoewel het gesprek tussen het bedrijfsleven en de overheid op gang is gebracht erkent de staatssecretaris dat er nog veel te verbeteren valt. Om deze reden krijgt het Beter Aanbesteden initiatief een vervolg.

Verbetering communicatie door gebruik evaluatieformulier

Een van de acties uit het Beter Aanbesteden traject betrof het creëren van een evaluatieformulier dat door inschrijvers op een aanbesteding na afloop van de procedure kan worden ingevuld. Op deze manier kan een aanbestedende dienst waardevolle feedback van ondernemers verkrijgen over de gevolgde aanbestedingsprocedure.

In de gemeente Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland (OWO-gemeenten) is een pilot uitgevoerd met een proefformulier. Zoals Kenniscentrum Europa decentraal al eerder berichtte bleek deze pilot een succes. Naar aanleiding daarvan is een landelijk formulier opgezet dat nu vrijelijk door aanbestedende diensten kan worden gebruikt teneinde het verbeteren van de communicatie tussen markt en overheid.

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

Beleid Aanbestedingswet

Aanbestedingswet

Om aanbestedende diensten – waaronder decentrale overheden – te helpen beter aan te besteden, heeft het ministerie van EZ beleidsmaatregelen vastgesteld. Deze golden al onder de Aanbestedingswet 2012, en een aantal beleidsmaatregelen is aangepast met de inwerkingtreding van de herziene Aanbestedingswet 2012. De maatregelen moeten de herziene Aanbestedingswet 2012 aanvullen en geven meer richting aan de aanbestedingspraktijk en ondersteunen en stimuleren professionalisering.

Onderdelen beleidsmaatregelen

De beleidsmaatregelen, ook wel flankerend beleid, omvatten onder andere de volgende elementen:

AMvB naast de Wet: Aanbestedingsbesluit

Het Aanbestedingsbesluit is tegelijk met de herziene Aanbestedingswet 2012 in werking treden (per 1 juli 2016). In de AMvB wordt een aantal zaken uit de Aanbestedingswet nader geregeld:

  • Verplicht gebruik ARW (art. 11 A-besluit, art. 1.22 herziene Aanbestedingswet 2012);
  • Eigen verklaring, ook wel Uniform Europees Aanbestedingsdocument (art. 2 A-besluit, art. 2.84 herziene Aanbestedingswet 2012);
  • Verplicht gebruik van de Gids proportionaliteit (art. 10 A-besluit, art. 1.10 lid 3 e.v. herziene Aanbestedingswet 2012);
  • Gedragsverklaring Aanbesteden (GVA) (art. 8 A-besluit, art. 4.7 herziene Aanbestedingswet 2012);
  • Gebruik van elektronische communicatiemiddelen/accreditatie gedurende het aanbestedingsproces (art. 3 t/m 7 A-besluit, art. 2.52a herziene Aanbestedingswet 2012).

Aspecten beleid

Het beleid omvat de volgende aspecten:

Gids proportionaliteit

De Gids Proportionaliteit geeft invulling aan het beginsel van proportionaliteit, dat bij aanbesteden in acht moet worden genomen. Deze gids wordt in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) (art. 10 Aanbestedingsbesluit) bij de herziene Aanbestedingswet 2012 (art. 1.10 lid 3) als verplicht te volgen richtsnoer aangewezen.

ARW

Het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016) is als verplichte richtsnoer voor het aanbesteden van werken onder de Europese aanbestedingsdrempel aangewezen. Boven de Europese drempel is het gebruik van het richtsnoer niet verplicht gesteld. Op basis van ervaring die is opgedaan met het ARW 2005 en 2012, wordt verwacht dat aanbestedende diensten het richtsnoer ook zullen toepassen bij aanbestedingen boven de drempel.

Model inkoop- en aanbestedingsbeleid VNG

Een (model) beleid komt de doelmatigheid, rechtmatigheid en integriteit van de inkoop- en aanbestedingspraktijk ten goede. Het leidt naast besparingen tot een betere kwaliteit van opdrachten en mogelijkheden voor innovatie. Dit heeft ten grondslag gelegen aan het model inkoop- en aanbestedingsbeleid voor gemeenten in juni 2012 (VNG). Het model beleid is ook door de UvW gebruikt voor de vaststelling van het model beleid voor waterschappen en is op bepaalde punten aangepast.

AMvB

De gewijzigde AMvB zal tegelijk met de herziene Aanbestedingswet 2012 in werking treden. In de AMvB wordt een aantal zaken uit de Aanbestedingswet geregeld:

  • Verplicht gebruik ARW;
  • Model Eigen verklaring;
  • Verplicht gebruik Gids proportionaliteit.

Uniform inkoop- en aanbestedingsbeleid UvW

Eind juni 2013 heeft het bestuur van de UvW een uniform inkoop- en aanbestedingsbeleid vastgesteld. De UvW zet zich continu in voor een verdere professionalisering van de inkoop- en aanbestedingspraktijk. Met het uniforme beleid kunnen de waterschappen op een goede en verantwoorde wijze inkopen en aanbesteden.

Uniform Europees Aanbestedingsdocument

Onder de Aanbestedingswet 2012 konden ondernemers gebruik maken van de Uniforme Eigen Verklaring. De nieuwe Europese Aanbestedingsrichtlijnen introduceren een nieuw Europees standaardformulier: het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). Dit is vastgelegd in artikel 59 van richtlijn 2014/24 en artikel 2.84 van de herziene Aanbestedingswet 2012. Het UEA moet de in Nederland bestaande Eigen Verklaring (EV) vervangen (art. 2.84 Aanbestedingswet 2012).

Evaluatie Aanbestedingswet 2012

De Aanbestedingswet 2012 is geëvalueerd. Hieronder kunt u de documenten met betrekking tot deze evaluatie vinden.

Circulaire grensbedragen onder de drempelwaarde, per 1 september 2015

Deze circulaire bepaalt voor de Rijksoverheid op basis van de waarde van de opdracht, welke nationale aanbestedingsprocedure in een concreet geval de aangewezen procedure is.

Nederlandse standpunten Aanbestedingswet

Nieuws Aanbestedingswet

Europese drempelbedragen aanbestedingen voor 2020-2021 gaan omlaag

De nieuwe drempelbedragen voor Europese aanbestedingen zijn bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie van 31 oktober 2019 (Pb EU L 279). De drempelbedragen gaan iets omlaag. Zo wordt het drempelbedrag voor opdrachten voor werken en concessieovereenkomsten verlaagd naar € 5.350.000,- en gaat het drempelbedrag voor opdrachten van decentrale overheden voor leveringen en diensten omlaag naar € 214.000,-. Deze nieuwe drempelbedragen gelden vanaf 1 januari 2020 en zijn, zoals gebruikelijk, vastgesteld voor een periode van twee jaar. De bedragen gelden dan ook tot en met 31 december 2021.

Lees het volledige bericht

De toekomst van rechtsbescherming in de aanbestedingspraktijk

Bij rechtsbescherming in de aanbestedingspraktijk spelen tegenstrijdige belangen. Enerzijds is het voor aanbestedende diensten – en winnende ondernemers – van belang dat zij spoedig een opdracht kunnen uitvoeren, terwijl bezwaarmakende partijen en verliezende inschrijvers bij het inroepen van rechtsbescherming de mogelijkheid willen hebben voor een uitvoerige analyse. Naar aanleiding van signalen dat de rechtsbescherming van inschrijvers als onvoldoende wordt ervaren, heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) laten onderzoeken hoe het bestaande systeem functioneert.

Lees het volledige bericht

Op voorhand uitsluiten tenderkostenvergoeding niet proportioneel

Het op voorhand uitsluiten van een vergoeding voor inschrijfkosten bij de eventuele intrekking van een aanbesteding is niet proportioneel. Dit betekent niet dat het toekennen van een vergoeding verplicht is. Aanbestedende diensten moeten een keuze hierin echter goed kunnen motiveren. Dit is het oordeel van staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer na advies van de adviescommissie Gids Proportionaliteit. Het is naast enkele tekstuele gebreken de reden waarom de Gids Proportionaliteit en het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016) worden aangepast. De staatssecretaris heeft de wijzigingen als besluit ter consultatie voorgelegd aan de Eerste en Tweede Kamer. Lees het volledige bericht

Digitale versie Uniform Europees Aanbestedingsdocument beschikbaar

Het ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft begin juli een digitale versie van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) online geplaatst. Vorig jaar publiceerde de Europese Commissie Uitvoeringsverordening 2016/7 met het standaardformulier. Het ministerie van EZ heeft hier nu een gebruiksvriendelijke pdf-formulier voor ontwikkeld. Met het formulier wordt getracht de administratieve lasten van aanbestedende diensten en ondernemers te verlichten. Het UEA vervangt het Nederlandse model Eigen Verklaring.

Lees het volledige bericht

Efficiëntere rechtsbescherming bij aanbestedingen

De Europese Commissie heeft de Rechtsbeschermingsrichtlijn bij aanbestedingen geëvalueerd. De rechtsbeschermingsrichtlijn biedt op effectieve wijze bescherming aan ondernemers binnen het aanbestedingsrecht. Conclusie van de Commissie: de richtlijn wordt behouden in de huidige staat. Maar, er zullen wel ondersteunende maatregelen worden getroffen door de Commissie om de tekortkomingen in de rechtsbescherming voor inschrijvers aan te pakken.
Lees het volledige bericht

1 juli 2016: Nieuwe aanbestedingswet treedt in werking

De herziene Aanbestedingswet is vanaf 1 juli 2016 van kracht. Deze gewijzigde wet blijft de Aanbestedingswet 2012 heten. Het aanbestedingsdossier op de website van Europa decentraal zal vanaf deze datum worden aangepast aan de nieuwe regelgeving. Deze wijzigingen zijn nodig naar aanleiding van de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen die met de nieuwe Aanbestedingswet 2012 nu ook in de Nederlandse rechtsorde geïmplementeerd zijn.

Lees het volledige bericht

Nieuwe Aanbestedingswet aangenomen door Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft op 21 juni 2016 het voorstel voor de gewijzigde Aanbestedingswet aangenomen. De nieuwe wet zal Aanbestedingswet 2012 gaan heten. Minister Kamp van Economische Zaken heeft eerder aangegeven te streven naar inwerkingtreding van de gewijzigde Aanbestedingswet per 1 juli 2016. Dit zal nu afhangen van de herziening van het Aanbestedingsbesluit, dat samen met de wet inwerking zal treden.

Lees het volledige bericht

Slechts vijf lidstaten halen implementatiedeadline aanbestedingsrichtlijnen

De nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen moesten voor 18 april 2016 geïmplementeerd zijn in de nationale wetgeving van de lidstaten van de Europese Unie. Slechts vijf lidstaten – te weten: Denemarken, Hongarije, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Bulgarije – hebben de Europese Commissie laten weten dat zij de Europese richtlijnen hebben geïmplementeerd. De overige 23 lidstaten hebben de implementatiedeadline niet gehaald.

Lees het volledige bericht

Wet- en regelgeving Aanbestedingswet

Aanbestedingswet

Op 1 juli 2016 is de herziene Aanbestedingswet 2012 in werking getreden. Met deze wijzigingen zijn de Europese aanbestedingsrichtlijnen 2014/23, 2014/24 en 2014/25 geïmplementeerd, die in april 2014 zijn vastgesteld.

Verslag behandeling wetsvoorstel

Het ministerie van EZ heeft op 29 oktober 2015 het wetsvoorstel tot wijziging van de Aanbestedingswet naar de Tweede Kamer gestuurd. Zie ook de Memorie van Toelichting op het wetsvoorstel. Ook is er een advies van de Raad van State over het wetsvoorstel gepubliceerd.

De vaste commissie Economische Zaken is belast met het voorbereidend onderzoek naar het wetsvoorstel tot wijzigingen van de Aanbestedingswet 2012. Zij bracht op 7 december 2015 een verslag uit van haar bevindingen ter voorbereidingen van de openbare behandeling van het wetsvoorstel. Het ministerie van EZ heeft vier Nota’s van Wijziging van het wetsvoorstel uitgebracht:

Consultatie Aanbestedingswet 2012

In april 2015 heeft het ministerie van EZ concept wetsvoorstellen voor de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 in consultatie gebracht. Hier vindt u het consultatiedocument gewijzigde Aanbestedingswet 2012 en het concept Memorie van Toelichting.

Aanbestedingsbesluit

U kunt hier het aanbestedingsbesluit 2012 vinden.

Overige wet- en regelgeving

Geschiedenis Aanbestedingswet

In december 2002 is, naar aanleiding van de aanbevelingen van de Parlementaire Enquête Bouwnijverheid, aangegeven dat een nationaal aanbestedingskader gewenst zou zijn. In 2006 werd het concept wetsvoorstel van het ministerie van EZ door de Tweede Kamer aangenomen. Hierbij kwam ook een Memorie van Toelichting. Deze had in 2009 in werking moeten treden. De Eerste Kamer heeft in 2008 echter het wetsvoorstel verworpen. De Aanbestedingswet is uiteindelijk aangenomen en in werking getreden in 2012.