×
Europees recht en beleid

Laatste update: 1 februari 2023

Contact:


Het innovatiepartnerschap is vastgelegd in artikel 31 Richtlijn 2014/24 en artikel 2.31a Aanbestedingswet 2012. Via deze procedure werken aanbestedende diensten nauw samen met marktpartijen om het nieuwe innovatieve idee of product te realiseren.

Wanneer leent een opdracht zich voor de procedure van het innovatiepartnerschap?

Gemeenten, provincies of waterschappen kunnen kiezen voor de procedure van het innovatiepartnerschap wanneer zij behoefte hebben aan innovatieve producten, werken en diensten die nog niet op de markt beschikbaar zijn of wanneer de beschikbare producten, werken of diensten niet voorzien in de specifieke behoefte. Sectoren waar een innovatiepartnerschap uitkomst zou kunnen bieden, zijn onder andere in de bouw, water, mobiliteit, ICT of zorg. De procedure van het innovatiepartnerschap heeft in die sectoren bijvoorbeeld geleid tot een slim ICT-platform voor verkeersmanagement en duurzame oplossingen in een dijkversterkingsproject.

Stappen in de procedure van innovatiepartnerschap

De stappen die in de procedure van het innovatiepartnerschap gezet worden, zijn te onderscheiden in 3 fasen: de mededingingsfase, de onderzoeks- en ontwikkelingsfase en de commerciële fase.

De procedure van het innovatiepartnerschap is gebaseerd op de procedureregels die van toepassing zijn op de aanbestedingsrechtelijke mededingingsprocedure met onderhandeling. Artikel 31 van Richtlijn 2014/24 en artikel 2.31a en 2.31b Aanbestedingswet 2012 beschrijven de procedurestappen van het innovatiepartnerschap. Ook artikel 2.126b t/m 2.126d Aanbestedingswet 2012 is relevant). De procedure kent de volgende drie stappen:

1. Aankondiging van de opdracht

Iedere ondernemer kan naar aanleiding van een aankondiging van een opdracht een verzoek tot deelname indienen. Alleen de ondernemers die na beoordeling van de verstrekte informatie door de aanbestedende dienst worden uitgenodigd, kunnen aan de procedure deelnemen.

De aanbestedende dienst geeft in de aanbestedingsstukken aan dat er behoefte is aan innovatieve producten, diensten of werken, en dat met de aanschaf van reeds op de markt beschikbare producten, diensten of werken niet in die behoefte kan worden voorzien. De aanbestedende dienst geeft aan welke elementen van deze beschrijving de minimumeisen zijn waaraan alle inschrijvingen moeten voldoen (artikel 31 lid 1 Richtlijn 2014/24).

De termijn voor het indienen van de verzoeken tot deelneming bedraagt ten minste 30 dagen, te rekenen vanaf de verzenddatum van de aankondiging van de overheidsopdracht (artikel 31 lid 1 Richtlijn 2014/24 en artikel 2.71 lid 3 Aanbestedingswet 2012).

2. het partnerschap

Bij het innovatiepartnerschap onderhandelt de aanbestedende dienst met de inschrijvers over hun eerste en over elke daaropvolgende inschrijving, behalve de laatste. Zo wordt in de tussentijd de kwaliteit bij elke volgende inschrijving verbeterd. Over de gunningscriteria en de minimumeisen mag niet worden onderhandeld (artikel 31 lid 3 Richtlijn 2014/24). Tijdens de onderhandelingen moet de aanbestedende diensten de gelijke behandeling van alle inschrijvers waarborgen (artikel 31 lid 4).

Na de beoordeling van de definitieve inschrijving gunt de aanbestedende dienst de opdracht op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding, aangezien dit het meest geschikte criterium is om inschrijvingen voor innovatieve oplossingen te vergelijken, volgens artikel 31 lid 1 Richtlijn 2014/24.

3. Ontwikkeling

Vervolgens ontwikkelt de aanbestedende dienst samen met de partner(s) het innovatieve product, dienst of werk. Dit proces wordt gestructureerd in opeenvolgende fasen die de reeks stappen in het onderzoeks- en innovatieproces volgen. Tussentijds worden de door de partners te bereiken doelen bepaald. Dit volgt uit artikel 31 lid 2 Richtlijn 2014/24. De aanbestedende dienst kan op basis van deze doelen na elke fase besluiten het innovatiepartnerschap te beëindigen of, bij een innovatiepartnerschap met verschillende partners, het aantal partners te verminderen door individuele opdrachten in te trekken. Dat kan alleen als de aanbestedende dienst in de aanbestedingsstukken heeft aangegeven dat hij van die mogelijkheden gebruik kan maken, en daarbij de voorwaarden daarvoor heeft aangegeven.

Na deze fase kan de innovatieve uitwerking direct worden ingekocht door de aanbestedende dienst, zonder dat hiervoor een aanbestedingsprocedure doorlopen hoeft te worden.

Wat zijn de aandachtspunten bij het gebruik van het innovatiepartnerschap als aanbestedingsprocedure?