×
Europees recht en beleid

Laatste update: 11 december 2023

Contact:


Het Verenigd Koninkrijk heeft op 31 januari 2020 de Europese Unie verlaten. Op 24 december 2020 is er een akkoord bereikt tussen de EU en het VK over hun toekomstige handelsrelatie. Deze handels- en samenwerkingsovereenkomst werd vanaf 1 januari 2021 voorlopig toegepast en is 1 mei 2021 definitief in werking getreden. In deze handels- en samenwerkingsovereenkomst zijn ook bepalingen opgenomen over aanbesteden (Deel twee, Titel VI Overheidsopdrachten). Partijen hebben ingezet op wederzijdse toegang tot elkaars aanbestedingsmarkten. Hierbij wordt de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten, ook wel bekend als de Government Procurement Agreement (GPA), van het WTO gevolgd.

Government Procurement Agreement

Staten die zich hebben aangesloten bij de GPA van het WTO stellen hun overheidsopdrachten onder dezelfde voorwaarden open voor landen die ook de GPA hebben getekend. De EU is partij bij deze overeenkomst en het VK heeft aangegeven als zelfstandige partij bij deze GPA aangesloten te blijven.

In de GPA zijn in artikel IV lid 1 regels op het gebied van non-discriminatie vastgesteld. Op Europees niveau is deze bepaling geïmplementeerd in artikel 25 van Richtlijn 2014/24. In dit artikel is bepaald dat aanbestedende diensten geen minder gunstige behandeling geven aan werken, leveringen, diensten en ondernemers die partij zijn bij de GPA dan aan werken, leveringen, diensten en ondernemers die uit de EU komen. Dit artikel is in Nederland geïmplementeerd in artikel 1.23 Aanbestedingswet 2012.

In de bijlagen 1 t/m 7 van de EU van aanhangsel I van de GPA wordt uiteengezet voor welke aanbestedende diensten en welke opdrachten de GPA van toepassing is. Dit geldt overigens alleen bij opdrachten die de toepasselijke drempelwaarde van de GPA overschrijden. Deze bedragen zijn gelijk aan de Europese drempelwaarden.

Voor meer informatie over de Brexit, zie ook het Brexit-loket en deze praktijkvraag over de aanbestedingsregels die van toepassing zijn nu het VK geen lidstaat van de EU meer is.