×
Europees recht en beleid

Laatste update: 13 september 2022

Contact:


Innovatief aanbesteden

Met innovatief aanbesteden wordt bedoeld:

  1. Innovatieve aanbiedingen genereren. Decentrale overheden kunnen bij aanbestedingen innovatieve aanbiedingen generen door technische specificaties te stellen (artikel 42 van Richtlijn 2014/24), of door varianten op het standaardbestek toe te staan (artikel 45). Bij de beoordeling van de gunningscriteria (artikel 67) kunnen innovatieve elementen gewogen worden. De beginselen van gelijke behandeling, transparantie, objectiviteit en proportionaliteit moeten hierbij in acht worden genomen.
  2. Innovatieve contractvormen gebruiken, zoals Design, Build, Finance & Maintain (DBFM)-contracten, PPS-contracten of het toepassen van een bijzondere aanbestedingsprocedure zoals de concurrentiegerichte dialoog.

Procedures innovatief aanbesteden

In de aanbestedingsrichtlijnen zijn twee procedures met betrekking tot innovatief aanbesteden te vinden: innovatiepartnerschap en concurrentiegerichte dialoog.

1. Innovatiepartnerschap

Het innovatiepartnerschap (artikel 31 van Richtlijn 2014/24) heeft het doel om innovatieve activiteiten in aanbestedingen bevorderen. De bedoeling van deze procedure is dat de aanbestedende dienst middels een aanbestedingsprocedure een partnerschap aangaat voor de ontwikkeling en de aankoop van nieuwe innovatieve producten, diensten of werken. Een afzonderlijke aanbestedingsprocedure is niet nodig voor de aankoop. Meer informatie over deze procedure leest u onder wet- en regelgeving innovatie en aanbesteden.

2. Concurrentiegerichte dialoog

In Richtlijn 2014/24 is de concurrentiegerichte dialoog vastgelegd in artikel 30. De toepassingsmogelijkheden van de concurrentiegerichte dialoog zijn in de richtlijn verruimd. Er is behoefte aan meer flexibiliteit bij het gebruik van aanbestedingsprocedures. Deze procedure is volgens de Europese Commissie nuttig gebleken in gevallen waarin aanbestedende diensten niet in staat zijn te bepalen welke middelen aan hun behoeften kunnen voldoen, of om te beoordelen wat de markt te bieden heeft op gebied van technische, financiële of juridische oplossingen. Dat kan met name het geval zijn bij innovatieve projecten, de uitvoering van omvangrijke geïntegreerde vervoersinfrastructuurprojecten, grote computernetwerken, of projecten met een complexe en gestructureerde financiering.

Midden- en kleinbedrijf en startende ondernemingen

Het midden- en kleinbedrijf (MKB) bezit een enorm potentieel voor het scheppen van werkgelegenheid, groei en innovatie. Gemakkelijke toegang tot de aanbestedingenmarkt kan een hulpmiddel zijn om dit potentieel te ontsluiten. Het geeft aanbestedende diensten de mogelijkheid om het aanbod van leveranciers te vergroten. Dit heeft een positieve weerslag door de toename van de concurrentie voor overheidsopdrachten. Aanbestedingsrichtlijn 2014/24 biedt concrete maatregelen om belemmeringen voor de markttoegang voor het midden- en kleinbedrijf op te heffen. Zie voor meer informatie ook de webpagina mkb.