×
Europees recht en beleid

Laatste update: 3 januari 2024

Contact:


Een overheidsopdracht die evenveel of meer dan het drempelbedrag bedraagt, moet volgens de aanbestedingsrichtlijnen Europees worden aanbesteed. Iedere twee jaar worden de drempelwaarden opnieuw vastgesteld door de Europese Commissie. Hieronder leest u meer over de verschillen in drempelbedragen voor werken, leveringen en diensten en wat de huidige drempels zijn. Wilt u meer weten over of een overheidsopdracht als werk, levering of dienst kwalificeert? Raadpleeg dan deze pagina.

Wet- en regelgeving

Bij de vraag of opdrachten voor werken, leveringen en diensten moeten worden aanbesteed, komen gemeenten, provincies en waterschappen in aanraking met de drempelwaarden. Deze zijn vastgesteld in artikel 4 Richtlijn 2014/24. De regels voor het bepalen van de geraamde waarde van een werk, levering of dienst staan in artikel 5 van dezelfde Richtlijn.

De drempelwaarden voor overheidsopdrachten voor concessies en opdrachten in bepaalde sectoren zijn bepaald in respectievelijk artikel 8 Richtlijn 2014/23 en artikel 15 Richtlijn 2014/25. De methode van berekening van de geraamde waarde is te vinden in respectievelijk artikel 8 Richtlijn 2014/23 en artikel 16 Richtlijn 2014/25.

Vaststelling drempelbedragen

De drempelbedragen worden iedere twee jaar opnieuw door de Commissie vastgesteld. Dit gebeurt aan de hand van de gemiddelde dagwaarde van de euro. De huidige drempelbedragen zijn in november 2023 bekendgemaakt in het Publicatieblad van de EU:

Drempelbedragen 2024-2025

In het onderstaande schema vindt u de drempelbedragen (exclusief btw) die gelden van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2025:

Richtlijn 2014/24 
Werken€ 5.538.000,-
Leveringen€ 221.000,-*
Diensten€ 221.000,-*
Prijsvragen die als onderdeel van een procedure voor het gunnen van overheidsopdrachten voor diensten worden uitgeschreven (artikel 78 Richtlijn 2014/24)€ 221.000,-*
Voor meer dan 50% door aanbestedende diensten gesubsidieerde werken (artikel 13 sub a Richtlijn 2014/24)€ 5.538.000,-
Voor meer dan 50% door aanbestedende diensten gesubsidieerde diensten die verband houden met werken (artikel 13 sub b Richtlijn 2014/24)€ 221.000,-
Richtlijn 2014/23 
Concessie voor openbare werken (artikel 8 Richtlijn 2014/23) en concessie voor diensten (artikel 8 Richtlijn 2014/23)€ 5.538.000,-
Richtlijn 2014/25 
Opdrachten voor leveringen en diensten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten€ 443.000,-
Opdrachten voor werken in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten€ 5.538.000,-

*Voor de centrale overheid is dit bedrag € 143.000,-.

Grenswaarde sociale en andere specifieke diensten

Sociale en andere specifieke diensten vormen een bijzondere categorie overheidsopdrachten. De drempelwaarde voor sociale en andere specifieke diensten verschilt per type opdracht. Waar het gaat om een klassieke overheidsopdracht is het drempelbedrag vastgesteld op € 750.000,- (artikel 4 sub d Richtlijn 2014/24). Voor speciale-sectoropdrachten ligt de drempelwaarde op € 1.000.000,- (artikel 15 sub c Richtlijn 2014/25). Onder de speciale sectoren vallen de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten.

Drempelbedragen en de Aanbestedingswet 2012

In het kader van de totstandkoming van de Aanbestedingswet 2012 speelde de discussie of er ook nationale drempelbedragen moesten worden vastgesteld. Er is besloten hier van af te zien. De Gids Proportionaliteit biedt wel een handvat voor het bepalen van de geschikte procedure per bedrag. Voor het Rijk wordt in de Circulaire Grensbedragen voor procedures onder de drempelwaarde bepaald welke procedure in een concreet geval de aangewezen procedure is.

KED legt uit

Meer weten over de contractduur en de waardebepaling? Raadpleeg dan onze publicatie KED legt uit: Contractduur en waardebepaling, waarin we antwoord geven op de meest gestelde vragen rondom dit onderwerp.