Aankondigen en bekendmaken

Het aankondigen en bekendmaken van overheidsopdrachten is verplicht wanneer de waarde van de opdracht boven de Europese drempelbedragen uit komt. De opdracht moet dan via een transparante procedure worden aanbesteed. Hiervoor gelden bepaalde eisen, die op deze pagina worden uitgelegd. Ook vindt u meer informatie over aankondigen en bekendmaken op pagina 23-26 van onze notitie Nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen.

Aankondigingen en bekendmaken

Een decentrale overheid kan een opdracht die boven de Europese drempelwaarden uit komt, op verschillende manieren aankondigen of bekendmaken (hoofdstuk III, afdeling 2 richtlijn 2014/24, art. 2.58 e.v. herziene Aanbestedingswet 2012, rechtsbeschermingsrichtlijn 2007/66):

 1. kennisgeving van bekendmaking van een vooraankondiging;
 2. vooraankondiging;
 3. aankondiging van een opdracht of prijsvraag;
 4. aankondiging geplaatste opdrachten of uitslagen van prijsvragen;
 5. aankondiging in geval van vrijwillige transparantie.

1. Kennisgeving van bekendmaking van een vooraankondiging (niet verplicht)

Aanbestedende diensten kunnen deze kennisgeving gebruiken om ondernemingen alvast te informeren over opdrachten in de toekomst. Ondernemingen kunnen geen rechten ontlenen aan een dergelijke kennisgeving. Kennisgeven van het voornemen een vooraankondiging is niet verplicht en staat niet expliciet opgenomen in de Europese regelgeving.

2. Vooraankondiging (niet verplicht)

Nadat een kennisgeving van bekendmaking van een vooraankondiging gedaan, kan de aanbestedende dienst een vooraankondiging bekendmaken. Niet-centrale aanbestedende diensten kunnen bij niet-openbare procedures en mededingingsprocedures, een vooraankondiging gebruiken als oproep tot mededinging (art. 48 lid 2 richtlijn 2014/24). Dit is niet verplicht. Deze vooraankondiging kan onder andere gedaan worden via het kopersprofiel van de aanbestedende dienst (bijlage VIII punt 2b richtlijn 2014/24), welke ook naar het Publicatiebureau van de EU wordt gestuurd. De vooraankondiging moet informatie bevatten zoals omschreven in bijlage V deel A en B richtlijn 2014/24.

Voor een procedure voor sociale en andere specifieke diensten, kan een opdracht worden gegund na een vooraankondiging zonder verdere bekendmaking (art. 75 richtlijn 2014/24).

3. Aaankondigiging van een opdracht of prijsvraag (verplicht)

Een overheidsopdracht of -prijsvraag moet aangekondigd worden via het Publicatiebureau. Dit bureau zorgt ervoor dat aankondigingen (gratis) bekend worden gemaakt via de Tender Electronic Daily-databank (TED). Het aankondigen van een opdracht is geregeld in art. 49, 51 en 52 richtlijn 2014/24. Aanbestedende diensten dienen hiervoor gebruik te maken van de standaardformulieren van de Europese Commissie, die u vindt op de website SIMAP. De aankondiging wordt onverkort in één officiële EU-taal gepubliceerd. In de andere talen verschijnt een samenvatting.

Aanbestedende diensten kunnen deze aankondigingen zelf nationaal bekend maken. Dit mag pas gebeuren nadat een Europese bekendmaking is gedaan (art. 52 richtlijn 2014/24).

4. Aankondiging van geplaatste opdrachten of uitslagen van prijsvragen (verplicht)

Uiterlijk dertig dagen na de gunning van een opdracht, moet de aanbestedende dienst een aankondiging van de resultaten van de aanbestedingsprocedure inzenden naar het Publicatiebureau (art. 50 lid 1 richtlijn 2014/24).

5. Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie (niet verplicht)

Sinds de inwerkingtreding van de rechtsbeschermingsrichtlijnen bestaat er ook een ‘aankondiging in geval van vrijwillige transparantie’ (art. 3 bis rechtsbeschermingrichtlijn 2007/66/EG). Op SIMAP is het aparte formulier voor deze aankondiging te vinden. Meer informatie over deze aankondiging leest u in onze notitie Veelgestelde vragen rechtsbescherming bij aanbesteden.

Standaardformulieren voor aankondigingen

In Nederland werden voorheen aankondigingen vaak gepubliceerd via de Aanbestedingskalender. Met inwerkingtreding van de Aanbestedingswet 2012 op 1 april 2013, zijn bekendmakingen van aankondigingen via Tenderned verplicht. Voor opdrachten boven de Europese drempelwaarden moet de gehele procedure per 1 juli 2017 digitaal verlopen. Decentrale overheden moeten voor alle stappen binnen het aanbestedingsproces, gebruik maken van de standaardformulieren van de Commissie (art. 51 lid 1 richtlijn 2014/24). Deze zijn te vinden bij het Europese informatiesysteem voor overheidsopdrachten, SIMAP. De huidige formulieren zijn sinds 3 december 2015 in de Uitvoeringsverordening EU 1986/2015 vastgesteld. Daarvoor waren ze in de Uitvoeringsverordening EU 842/2011 vastgesteld.

Meer informatie over de inhoud van de aankondigingsformulieren is te vinden op de website van PIANOo.

Motiveringsverplichtingen

Aanbestedende diensten zijn verplicht om op zo kort mogelijke termijn informatie te verstrekken over de besluiten inzake de gunning van opdrachten (art. 55 richtlijn 2014/24). Ook wanneer een opdracht niet wordt geplaatst, moet dit zo snel mogelijk aangegeven worden. Wanneer een inschrijver verzoekt om de volgende informatie, moet deze zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vijftien dagen aangeleverd worden:

 • redenen voor een afwijzing van deelname;
 • redenen voor afwijzing van een inschrijving;
 • kenmerken en de relatieve voordelen van de geselecteerde inschrijving;
 • het verloop en de voorgang van de onderhandelingen en de dialoog met de inschrijvers.

Afzien motivering

Aanbestedende diensten kunnen afzien van het voorzien van deze informatie (art. 55 lid 3 richtlijn 2014/24), indien de openbaarmaking van de informatie:

 • de rechtshandhaving in de weg zou staan;
 • in strijd zou zijn met het openbaar belang;
 • schade zou kunnen doen aan de commerciële belangen van ondernemers;
 • afbreuk zou doen aan eerlijke concurrentie.

De motiveringsverplichtingen zijn met de rechtsbeschermingsrichtlijnen specifiek ten aanzien van de gunningbeslissing aangescherpt. Meer informatie hierover leest u in paragraaf 3 van onze notitie Veelgestelde vragen rechtsbescherming bij aanbesteden.

Integriteit en vertrouwelijkheid bij aankondigen en bekendmaken

Bij de uitwisseling van informatie tussen de betrokkenen in een aanbestedingsprocedure en bij de opslag daarvan, moet de integriteit van de gegevens en een vertrouwelijke behandeling van de inschrijvingen worden gewaarborgd (art. 22 richtlijn 2014/24). De aanbestedende dienst mag pas na de uiterste indieningstermijn kennis nemen van de inhoud van de inschrijving (art. 22 lid 3 richtlijn 2014/24).

Het gebruik van elektronische communicatiemiddelen

Voor 18 april 2018 moet er een overgang zijn gemaakt naar een volledig elektronisch aanbestedingsregime (art. 90 lid 2 richtlijn 2014/24). Nederland heeft dit tijdstip echter vervroegd naar 1 juli 2017. Onder volledig elektronische communicatie wordt verstaan: het overbrengen van informatie langs elektronische weg in alle fasen van de procedure, met inbegrip van de verzending van verzoeken om deelneming en de verzending van inschrijvingen via elektronische indiening. Aanbestedende diensten moeten elektronische communicatiemiddelen gebruiken die niet discriminerend, algemeen beschikbaar en interoperabel met algemeen gebruikte ICT zijn (art. 22 lid 1 richtlijn 2014/24).

In onze notitie Nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen (vanaf pagina 29 e.v.) leest u meer over het gebruik van elektronische communicatiemiddelen.

Meer weten over dit onderwerp

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

Nieuws Aankondigen en bekendmaken

Publieke consultatie Europese standaardformulieren bij aanbesteden

De Europese Commissie heeft een publieke consultatieronde aangekondigd met betrekking tot het vernieuwen van de Europese standaardformulieren voor het bekendmaken van aankondigingen bij aanbestedingen. De Commissie heeft 21 wijzigingen voorgesteld ten opzichte van de huidige manier van aankondigen en bekendmaken zoals staat in Verordening 2015/1986. De aanpassing wordt eForms genoemd. De deadline om te reageren is 16 januari 2017.

Lees het volledige bericht

Nieuwe standaardformulieren aanbestedingsprocedures vastgesteld

De Europese Commissie heeft de nieuwe standaardformulieren voor de bekendmaking van aankondigingen op het gebied van overheidsopdrachten vastgesteld. De nieuwe Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1986/2015 die hieraan ten grondslag ligt treedt op 3 december 2015 in werking. De standaardformulieren, die momenteel al bestaan en door decentrale overheden moeten worden gebruikt bij aankondigingen van Europese aanbestedingen, zijn aangepast om de formulieren in overeenstemming te brengen met de nieuwe aanbestedingsrichtlijnen.
Lees het volledige bericht

Europese Commissie publiceert praktijkvoorbeelden online-aanbestedingssystemen

De Europese Commissie heeft op 9 april het ‘Golden Book of e-Procurement Good Practices’ gepubliceerd. Hierin worden de goede praktijkvoorbeelden van bestaande online-aanbestedingssystemen genoemd. Per 1 april zijn Nederlandse (decentrale) overheden verplicht om via TenderNed – het Nederlandse online-aanbestedingssysteem – aankondigingen van aanbestedingen te publiceren.

Lees het volledige bericht

Praktijkvragen Aankondigen en bekendmaken

Moeten de wegingsfactoren van de subgunningscriteria bij een aanbesteding altijd vooraf worden bekendgemaakt?

Het is voor onze gemeente onduidelijk wat er in de publicatie die voorafgaat aan een aanbesteding bekend moet worden gemaakt over de gunningscriteria. Wij hebben bij een aanbesteding de subgunningscriteria en de rangorde van die criteria wel bekendgemaakt, maar hebben daarbij het gewicht dat aan die criteria zal worden toegekend bij de beoordeling niet medegedeeld. Heeft onze gemeente hiermee in strijd met de aanbestedingsbeginselen gehandeld?

Bekijk het antwoord

Publicaties Aankondigen en bekendmaken