Percelen

Decentrale overheden mogen opdrachten verdelen in percelen (art. 46 lid 1 aanbestedingsrichtlijn 2014/24). Een perceel is een afzonderlijk onderdeel van een grotere opdracht. Een voorbeeld is het opdelen van een opdracht voor de dienstverlening voor onderhoud van gebouwen in verschillende percelen. Decentrale overheden kunnen er zo voor zorgen dat bepaalde expertises op specifieke onderdelen van een opdracht kunnen inschrijven. Ook krijgt op die manier het MKB meer kans bij het inschrijven op een opdracht.

Onrechtmatige splitsing

Aanbestedende diensten moeten waken voor een mogelijke onrechtmatige splitsing van een opdracht. Splitsen met als doel aan het aanbestedingsregime te ontkomen is verboden (art. 5 lid 3 richtlijn 2014/24).

Motiveren van het niet splitsen

Aanbestedende diensten zijn verplicht te vermelden wat de voornaamste redenen zijn voor het besluit om een opdracht niet in percelen op te delen (art. 46 lid 1). Op deze wijze moeten aanbestedende diensten motiveren dat zij de opdracht niet onrechtmatig hebben samengevoegd.

Waardebepaling

De percelenregeling is gekoppeld aan de waardebepaling van een opdracht. Wanneer een voorgenomen opdracht aanleiding kan geven tot opdrachten die gelijktijdig in afzonderlijke percelen worden geplaatst, wordt de totale geraamde waarde van de percelen als grondslag genomen voor de waardebepaling. Is de samengetelde waarde van de percelen gelijk aan of groter dan het Europese drempelbedrag, dan moet er Europees aanbesteed worden en is de aanbestedingsrichtlijn van toepassing op de plaatsing van elk perceel.

Percelen uitzonderen

Bepaalde percelen kunnen worden uitgezonderd van een Europese aanbestedingsverplichting. Er mag van de aanbestedingsrichtlijn worden afgeweken voor percelen waarvan de totale geraamde waarde minder dan € 80.000,- (exclusief btw) voor leveringen of diensten en minder dan € 1 miljoen voor werken bedraagt (art. 5 lid 10 richtlijn 2014/24). Het samengetelde bedrag van de percelen waarvoor is afgeweken, mag niet meer dan 20% van de totale waarde van de percelen bedragen.

Voorbeeld

Een opdracht voor dienstverlening voor onderhoud van gebouwen wordt in vier percelen verdeeld met verschillende waarden. De percelen hebben de volgende waarden:

  1. € 100.000,-
  2. €   50.000,-
  3. €   45.000,-
  4. €   45.000,-

De totale waarde van de opdracht bedraagt € 240.000,- (€ 100.000,- + € 50.000,- + € 45.000,- + € 45.000,-). Dit is hoger dan het drempelbedrag voor diensten (dit is namelijk € 209.000,-). De opdracht moet Europees aanbesteed worden.

Toelichting

Percelen 2, 3 en 4 hebben elk een waarde van minder dan € 80.000,-. Maar de afwijking geldt slechts voor het maximum van 20% van de totale waarde van € 48.000,- (20% van € 240.000,-). De aanbestedende dienst kan kiezen om perceel 3 of 4 (maar niet beide) te gunnen zonder de aanbestedingsrichtlijn toe te passen (percelen 3 en 4 hebben beiden een waarde van € 45.000,-. De percelen 3 en 4 bedragen elk minder dan 20% van de totale waarde, dus minder dan € 48.000,-).

De overige drie niet vrijgestelde percelen moeten met inachtneming van de richtlijn worden gegund. Dit omdat de totale waarde ervan, inclusief het vrijgestelde perceel, niet minder dan het Europese drempelbedrag voor diensten bedraagt.

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

Jurisprudentie Percelen

Commissie tegen Spanje

HvJ-EU, 29 mei 2013. Zaak T-384/10. In deze zaak gaat het om de toepassing van financiële correcties op aan Spanje toegekende Europese subsidies in verband met schending van aanbestedingsregels. Het Gerecht vat de aanbestedingsrechtelijke leerstukken van ongeoorloofde splitsing van werken en opdrachten met grensoverschrijdend belang samen en past deze toe.

Lees meer

Nieuws Percelen

Feiten en cijfers over aanbestedingen door Nederlandse aanbestedende diensten (2016-2018)

Decentrale overheden nemen het grootste deel van de Nederlandse aanbestedingen voor hun rekening. Dat blijkt uit het overzicht Aanbesteden in Nederland 2016-2018 dat is gepubliceerd door expertisecentrum PIANOo. De cijfers in dit onderzoek zijn gebaseerd op het totaal aantal aangekondigde opdrachten dat is gepubliceerd op het Europese aanbestedingsplatform TenderNed en via andere systemen. Lees het volledige bericht

Praktijkvragen Percelen

Wat zijn de regels voor overheidsopdrachten met samenhang tussen werken en diensten?

Wat zijn de kaders waarbinnen een bouwteamopdracht voor ontwerp en bouw van een multifunctioneel schoolgebouw, een gymnastieklokaal, peuterspeelzaal en 18 schoolappartementen moet worden aanbesteed. De bouwkosten bedragen ongeveer € 5,5 miljoen. Mag je het ontwerpgedeelte en de bouw als een opdracht zien of moet je altijd splitsen? Of hangt dit af van bijvoorbeeld de Europese drempelbedragen voor werken en diensten?

Bekijk het antwoord

Publicaties Percelen