Aanbestedingsrichtlijnen

Decentrale overheden die overheidsopdrachten vergeven, krijgen te maken met de Europese aanbestedingsrichtlijnen. Deze richtlijnen bevatten de belangrijkste regelgeving op het gebied van aanbesteden, en zijn:

  • richtlijn 2014/23 (van toepassing op bepaalde concessieovereenkomsten die overheden sluiten);
  • richtlijn 2014/24 (van toepassing op overheidsopdrachten binnen de klassieke sectoren: werken, leveringen en diensten);
  • richtlijn 2014/25 (van toepassing op overheidsopdrachten binnen de speciale sectoren: water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten).

Doel aanbestedingsrichtlijnen

De aanbestedingsrichtlijnen zijn opgesteld om binnen de EU een interne markt te creëren en vrije en eerlijke concurrentie te stimuleren. Aan de aanbestedingsrichtlijnen liggen de fundamentele vrijheden van goederen, diensten en vestiging ten grondslag. Daaruit vloeien de aanbestedingsbeginselen voort: het non-discriminatie beginsel, het proportionaliteitsbeginsel, evenredigheidsbeginsel en objectiviteitsbeginsel.

Belangrijke neveneffecten van een goede toepassing van de richtlijnen zijn:

  • integriteit van het bestuur;
  • transparantie;
  • het verkrijgen van het beste prijs-kwaliteitsverhouding;
  • het nastreven van duurzaamheid en innovatie;
  • (kosten)besparing en efficiency.

Implementatie in nationale rechtsorde

Europese richtlijnen hebben geen rechtstreekse werking. Dit betekent dat ze omgezet moeten worden in nationale wetgeving. Per 1 juli 2016 is een herziene versie van de Aanbestedingswet 2012 in werking getreden, ter implementatie van de richtlijn 2014/24, 2014/25 en 2014/23.

Oude aanbestedingsrichtlijnen

Voor de komst van richtlijn 2014/24 en richtlijn 2014/25 en concessierichtlijn 2014/23 golden richtlijn 2004/18 (voor overheidsopdrachten in de klassieke sectoren) en richtlijn 2004/17 (voor speciale sectoren).

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

Nieuws Aanbestedingsrichtlijnen

Europese drempelbedragen aanbestedingen voor 2020-2021 gaan omlaag

De nieuwe drempelbedragen voor Europese aanbestedingen zijn bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie van 31 oktober 2019 (Pb EU L 279). De drempelbedragen gaan iets omlaag. Zo wordt het drempelbedrag voor opdrachten voor werken en concessieovereenkomsten verlaagd naar € 5.350.000,- en gaat het drempelbedrag voor opdrachten van decentrale overheden voor leveringen en diensten omlaag naar € 214.000,-. Deze nieuwe drempelbedragen gelden vanaf 1 januari 2020 en zijn, zoals gebruikelijk, vastgesteld voor een periode van twee jaar. De bedragen gelden dan ook tot en met 31 december 2021.

Lees het volledige bericht

Comité van de Regio’s adviseert: voorlopig geen herziening van aanbestedingsrichtlijnen

Het Europese Comité van de Regio’s is van mening dat de toekomstige Europese Commissie de aanbestedingsrichtlijnen voorlopig niet hoeft te herzien. De toepasselijke regelgeving is volgens het Comité te jong om nu al te vernieuwen en (decentrale) overheden hebben veel tijd en geld geïnvesteerd in het implementeren van de regels. Daarnaast zijn er andere mogelijkheden om betere invulling worden gegeven aan de regelgeving die er reeds is. Het rapport van de Comité is onder andere gebaseerd op een enquête afgenomen onder decentrale overheden.

Lees het volledige bericht

Geef uw mening over het gebruik van de Europese aanbestedingsrichtlijnen

Het Europees Comité van de Regio’s heeft samen met de Raad voor Europese Gemeenten en Regio’s (CEMR) een enquête gepubliceerd met betrekking tot de Europese aanbestedingsrichtlijnen. Decentrale overheden wordt gevraagd hun ervaringen met de toepassing van de betreffende wetgeving te delen. Het Comité zal aan de hand van deze informatie een advies voor de Europese instituties formuleren.

Lees het volledige bericht

Digitale versie Uniform Europees Aanbestedingsdocument beschikbaar

Het ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft begin juli een digitale versie van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) online geplaatst. Vorig jaar publiceerde de Europese Commissie Uitvoeringsverordening 2016/7 met het standaardformulier. Het ministerie van EZ heeft hier nu een gebruiksvriendelijke pdf-formulier voor ontwikkeld. Met het formulier wordt getracht de administratieve lasten van aanbestedende diensten en ondernemers te verlichten. Het UEA vervangt het Nederlandse model Eigen Verklaring.

Lees het volledige bericht

Aantal inbreukzaken 2016 hoogste in vijf jaar

Het aantal Europese richtlijnen dat in 2016 te laat werd omgezet in nationaal recht is verdubbeld in vergelijking met 2015. Daarnaast is het aantal inbreukzaken in 2016 met een vijfde gestegen. Dit aantal is in de afgelopen vijf jaar nog nooit zo hoog geweest. Dit blijkt uit het jaarverslag over de controle op de toepassing van het EU-recht van de Europese Commissie. Ook publiceerde de Commissie het Scorebord van de eengemaakte markt.

Lees het volledige bericht

1 juli 2016: Nieuwe aanbestedingswet treedt in werking

De herziene Aanbestedingswet is vanaf 1 juli 2016 van kracht. Deze gewijzigde wet blijft de Aanbestedingswet 2012 heten. Het aanbestedingsdossier op de website van Europa decentraal zal vanaf deze datum worden aangepast aan de nieuwe regelgeving. Deze wijzigingen zijn nodig naar aanleiding van de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen die met de nieuwe Aanbestedingswet 2012 nu ook in de Nederlandse rechtsorde geïmplementeerd zijn.

Lees het volledige bericht

Nieuwe Aanbestedingswet aangenomen door Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft op 21 juni 2016 het voorstel voor de gewijzigde Aanbestedingswet aangenomen. De nieuwe wet zal Aanbestedingswet 2012 gaan heten. Minister Kamp van Economische Zaken heeft eerder aangegeven te streven naar inwerkingtreding van de gewijzigde Aanbestedingswet per 1 juli 2016. Dit zal nu afhangen van de herziening van het Aanbestedingsbesluit, dat samen met de wet inwerking zal treden.

Lees het volledige bericht

Slechts vijf lidstaten halen implementatiedeadline aanbestedingsrichtlijnen

De nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen moesten voor 18 april 2016 geïmplementeerd zijn in de nationale wetgeving van de lidstaten van de Europese Unie. Slechts vijf lidstaten – te weten: Denemarken, Hongarije, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Bulgarije – hebben de Europese Commissie laten weten dat zij de Europese richtlijnen hebben geïmplementeerd. De overige 23 lidstaten hebben de implementatiedeadline niet gehaald.

Lees het volledige bericht

Praktijkvragen Aanbestedingsrichtlijnen

Publicaties Aanbestedingsrichtlijnen

Aanbestedingsrichtlijnen

Veelgestelde vragen Aanbesteden

Veelgestelde vragen Aanbesteden, hoofdstuk 1 (Aanbestedingsrecht algemeen)
Veelgestelde vragen Aanbesteden, hoofdstuk 2 (Opdrachten die (gedeeltelijk) buiten de EU Aanbestedingsrichtlijnen vallen)
Veelgestelde vragen Aanbesteden, hoofdstuk 3 (Alleenrecht, bijzonder recht en uitsluitend recht)
Veelgestelde vragen Aanbesteden, hoofdstuk 4 (Inbesteden en quasi-inbesteden)
Veelgestelde vragen Aanbesteden, hoofdstuk 5 (Contractsduur en waardebepaling van een opdracht)
Veelgestelde vragen Aanbesteden, hoofdstuk 6 (Raamovereenkomsten)
Veelgestelde vragen Aanbesteden, hoofdstuk 7 (Geschiktheidseisen, uitsluitingsgronden, selectiecriteria en gunningscriteria)
Veelgestelde vragen Aanbesteden, hoofdstuk 8 (Rechtsbescherming)
Veelgestelde vragen Aanbesteden, hoofdstuk 9 (Subsidie of opdracht?)
Veelgestelde vragen Aanbesteden, hoofdstuk 10 (Duurzaam aanbesteden; sociale- en milieucriteria)

Nieuwe aanbestedingsrichtlijnen

Voorstel klassieke aanbestedingsrichtlijn 2011/896 (ter vervanging van richtlijn 2004/18), december 2011
Voorstel speciale sectoren aanbestedingsrichtlijn 2011 895 (ter vervanging van richtlijn 2004/17), december 2011
Notitie voorstellen nieuwe aanbestedingsrichtlijnen, Europa decentraal, begin 2012
Compromistekst van juli 2013 over het voorstel voor een Directive on public procurement (Classical Directive)
Compromistekst van juli 2013 over het voorstel Directive on procurement by entities operating in the waterenergy, transport and postal service sectors
Compromistekst van juli 2013 over het voorstel voor een Directive on the award of concession contracts (‘Concessions’ Directive)
Notitie nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen
, Europa decentraal (juli 2014)
Notitie nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen, Europa decentraal (januari 2016)
Notitie nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen, implementatie in Aanbestedingswet, Europa decentraal (juni 2016)
FAQ Voorlichtingsbijeenkomsten herziening Aanbestedingswet 2012, publicatie Europa decentraal

Single market act

Single Market Act I
Single Market Act II

Accountantscontrole

Handreiking collegebesluit inkoop en aanbesteding (2004), ministerie van BZK, IPO, VNG en Europa decentraal

Definitie van bijzondere of speciale rechten

Explanatory note nutssectorenrichtlijn (93/38 EG en 2004/17/EG)

Concurrentiegerichte dialoog

Explanatory note klassieke richtlijnen (werken, leveringen en diensten en 2004/18/EG)

Diensten van algemeen belang

Groenboek, diensten van algemeen belang
FAQ, over de toepassing van aanbestedingsregels op SDAB
Gids, voor toepassing van EU-regels voor staatssteun, overheidsopdrachten en de een gemaakte markt op DAEB, met name SDAB

Elektronisch aanbesteden

Groenboek, over de bevordering van e-aanbesteden in de EU

Modernisering van de aanbestedingsrichtlijnen

Groenboek, over modernisering van de Europese markt voor overheidsopdrachten

PPS en Concessies

Groenboek, over PPS en concessieovereenkomsten
Interpretatieve mededeling, over concessieovereenkomsten in het Communautaire recht
Mededeling, over PPS en concessieovereenkomsten
Interpretatieve Mededeling, over geïnstitutionaliseerde PPS

Publiek publieke samenwerking

Werkdocument, over toepassing van aanbestedingsrecht op publiek publieke samenwerking

Raamovereenkomsten

Explanatory note raamovereenkomsten (richtlijn 2004/18/EG)

Sociale- en milieucriteria

Interpretatieve mededeling, over de mogelijkheden om sociale criteria in overheidsopdrachten te integreren
Interpretatieve mededeling, over de mogelijkheden om milieucriteria in overheidsopdrachten te integreren
Handboek Groen Kopen, over milieuvriendelijke overheidsopdrachten en een Engelstalige update
Handboek Sociaal Kopen, om sociale overwegingen mee te nemen in aanbesteding

Transparantie

Interpretatieve mededeling, over het plaatsen van opdrachten die niet/gedeeltelijk onder de richtlijnen inzake overheidsopdrachten vallen

Handleidingen voormalige aanbestedingsrichtlijnen

Handleiding bij voormalige richtlijn Diensten (92/50/EEG)
Handleiding bij voormalige richtlijn Werken (93/37/EEG)
Handleiding bij voormalige richtlijn Leveringen (93/36/EEG)

Vragen over aanbesteden en inkopen

Overzicht, waar kunt u terecht met vragen over aanbesteden en inkopen

Pluk de vruchten van de interne markt

Europees beleid als kans voor decentraal beleid, Bart Hessel, Ann-Marie Kühler, Emile Perton, 2011, hoofdstuk 3.