Scholen

De meeste onderwijsinstellingen zijn aanbestedende diensten omdat zij voldoen aan de criteria voor een publiekrechtelijke instelling. Scholen zijn opgericht met het specifieke doel te voorzien in behoeften van algemeen belang, niet zijnde van industriële of commerciële aard en bezitten meestal rechtspersoonlijkheid. Daarnaast wordt het merendeel van de onderwijsinstellingen gefinancierd door de overheid en is er sprake van overheidstoezicht. Bij de aanstelling van het schoolbestuur is een sollicitatiecommissie verplicht. In deze commissie wordt de gemeente in veel gevallen vertegenwoordigd.

Het staat onderwijsinstellingen derhalve niet vrij overeenkomsten te sluiten zonder de (Europese) aanbestedingsregels in acht te nemen. Zo dient er bijvoorbeeld bij de aanschaf van schoolboeken een aanbestedingsprocedure te worden gevolgd.

Huisvesting

De rechtspersoon die de onderwijsinstelling in stand houdt is in beginsel de aanbestedingsplichtige organisatie. Het komt ook voor dat de inkoopbevoegdheid belegd is bij een overkoepelende stichting of vereniging, of in het geval van openbare scholen een gemeente.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs. Instellingen aan het beroepsonderwijs, de volwasseneneducatie en het hoger onderwijs zijn zelf verantwoordelijk voor hun huisvesting.

Bij nieuwbouw en renovatie van scholen is het uitgangspunt is dat het schoolbestuur de bouwheer is. Het is daarnaast mogelijk dat de gemeente de taak van bouwheer op zich neemt of dat het bouwheerschap gedeeld wordt. Bij aanbestedingen inzake scholenbouw en renovatie dient de bouwheer rekening te houden met de (Europese) aanbestedingsregels. Als het schoolbestuur zelf de bouwheer is, is zij niet gebonden aan het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente.

Met vragen over de huisvesting van scholen en kinderopvang kunt u terecht bij het landelijk waarborgfonds en kenniscentrum Ruimte-OK.

Leerlingenvervoer

De Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs bevatten regelingen over leerlingenvervoer met als doel elke leerling in staat te stellen de voor hem dichtstbijzijnde toegankelijke school te bezoeken. Op gemeenten rust de taak om leerlingenvervoer aan te besteden. Ouders van leerlingen ontvangen van de desbetreffende gemeente een vergoeding voor de noodzakelijke vervoerskosten. De gemeenteraad stelt daartoe een nadere regeling vast.

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG