Werk, levering of dienst

Decentrale overheden krijgen bij overheidsopdrachten te maken met de vraag of de opdracht valt onder een werk, levering of dienst. Deze definities zijn in art. 2 richtlijn 2014/24 opgenomen en worden hier uitgelegd. Ook maakt de richtlijn onderscheid tussen diensten en sociale en andere specifieke diensten. Deze laatsten staan in bijlage XIV van de richtlijn omschreven.

1. Werken (art. 2 lid 1 sub 6)

Overheidsopdrachten voor werken zijn opdrachten die betrekking hebben op:

  • de uitvoering, of ontwerp en uitvoering, van werken die betrekking hebben op een van de in bijlage II bedoelde activiteiten;
  • de uitvoering, of het ontwerp en de uitvoering, van een werk, of;
  • de uitvoering, met welke middelen dan ook, van een werk dat voldoet aan de eisen van de aanbestedende dienst die een beslissende invloed uitoefent op het soort werk en het ontwerp van het werk.

Een werk is het product van een geheel van bouwkundige of civieltechnische werken, dat ertoe bestemd is als zodanig een economische of technische functie te vervullen.

Bepalen of een opdracht een werk is

In de richtlijn worden twee hulpmiddelen genoemd, om te bepalen of een overheidsopdracht een werk is:

  • NACE is een algemene systematische bedrijfsindeling in de EU. De NACE-nomenclatuur is vastgesteld door de Europese Commissie in Verordening 29/2002. De classificatie van bouwwerken (sectie F, de bouwnijverheid) in de NACE-lijst is weergegeven in bijlage II van de richtlijn. In de bijlage vindt u welke werkzaamheden in de bouwnijverheid vallen onder overheidsopdrachten voor werken. Bijvoorbeeld op het gebied van het bouwrijp maken van terreinen, burgerlijke en utiliteitsbouw, grond-, weg- en waterbouw, installatie, etc.
  • CPV-verordening: bijlage III van deze verordening bevat een overzicht van mogelijke (sub)categorieën van werken en bijbehorende CPV-codes.

2. Leveringen (art. 2 lid 1 sub 8)

Overheidsopdrachten voor leveringen zijn andere dan de onder sub 6 (werken) bedoelde opdrachten en hebben betrekking op de aankoop, lease, huur of huurkoop – met of zonder koopoptie – van producten. Een overheidsopdracht die betrekking heeft op de levering van producten en in bijkomende orde op werkzaamheden voor het aanbrengen of installeren, wordt beschouwd als een overheidsopdracht voor levering.

Bepalen of een opdracht een levering is

Om te bepalen of een overheidsopdracht een levering is, kan gebruik worden gemaakt van de CPV. In de bijlagen in de CPV-verordening zijn CPV-codes voor overheidsopdrachten voor leveringen te vinden. De CPV bestaat uit een basiswoordenlijst en een aanvullende woordenlijst. De aanvullende woordenlijst kan worden gebruikt voor een nadere omschrijving van het voorwerp van een opdracht. In de CPV-zoekmachine van Europa decentraal vindt u gemakkelijk de juiste CPV-codes voor uw overheidsopdracht. Meer informatie over CPV leest u in het factsheet Aanbesteden in de praktijk: CPV-codes.

3. Diensten (art. 2 lid 1 sub 9)

Overheidsopdrachten voor diensten zijn opdrachten die betrekking hebben op het verrichten van andere diensten dan die bedoeld in art. 2 lid 1 sub 6 en 8. Wanneer een overheidsopdracht op zowel diensten als producten betrekking heeft, wordt deze als een dienstenopdracht beschouwd wanneer de waarde van de diensten hoger ligt dan voor de producten. Een overheidsopdracht die op diensten betrekking heeft en slechts bijkomstig ten opzichte van het hoofdvoorwerp van de opdracht werkzaamheden als bedoeld in bijlage II omvat, wordt als een overheidsopdracht voor diensten beschouwd.

diensten en sociale en andere specifieke diensten (Bijlage XIV)

Richtlijn 2014/24 maakt onderscheid tussen diensten en sociale en andere specifieke diensten. Deze laatste staan in bijlage XIV. Op diensten boven de Europese drempelwaarden is het volledige regime van de aanbestedingsrichtlijn van toepassing.

Sociale en andere specifieke diensten

Voor sociale en andere specifieke diensten geldt een lichter aanbestedingsregime. Aan de hand van bijlage XIV kan een aanbestedende dienst bepalen of een overheidsopdracht moet worden aangemerkt als een reguliere of een sociale en andere specifieke dienst. Vervolgens kan bepaald worden wat het toepasselijke aanbestedingsregime is. Meer informatie leest u onze praktijkvraag Wat is de aanbestedingsprocedure voor sociale en andere specifieke diensten? Bijlage II van de CPV-verordening bevat een overzicht van de mogelijke (sub)categorieën diensten en bijbehorende CPV-codes.

Samenloop en percelen

Bij overheidsopdrachten kan ook sprake zijn van een samenloop van verschillende (deel)opdrachten of percelen van verschillende aard. Bijvoorbeeld een gecombineerde opdracht van werken en diensten. Een overheidsopdracht voor zowel producten als diensten, wordt als een overheidsopdracht voor diensten beschouwd, wanneer de waarde van de diensten hoger is dan voor de producten. Soms is het lastig te bepalen of er sprake is van één of meerdere opdrachten, voor meer informatie kunt u dit document raadplegen.

Europese aanbestedingsprocedure werk, levering of dienst

Overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten (met uitzondering van de sociale en andere specifieke diensten) die boven de drempelwaarden uitkomen, moeten via de Europese openbare of niet-openbare procedure worden aanbesteed. In uitzonderingsgevallen kunnen andere aanbestedingsprocedures worden toegepast.

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

Nieuws Werk, levering of dienst

Nieuw CPV-factsheet

Volgens de CPV-verordening zijn decentrale overheden verplicht bij Europese aanbestedingen het CPV-classificatiesysteem toe te passen. In dit hernieuwde factsheet wordt inzicht gegeven in de systematiek en werking van dit systeem.

Lees het volledige bericht

Feiten en cijfers over aanbestedingen door Nederlandse aanbestedende diensten (2016-2018)

Decentrale overheden nemen het grootste deel van de Nederlandse aanbestedingen voor hun rekening. Dat blijkt uit het overzicht Aanbesteden in Nederland 2016-2018 dat is gepubliceerd door expertisecentrum PIANOo. De cijfers in dit onderzoek zijn gebaseerd op het totaal aantal aangekondigde opdrachten dat is gepubliceerd op het Europese aanbestedingsplatform TenderNed en via andere systemen. Lees het volledige bericht

Europese Commissie publiceert richtsnoeren met betrekking tot online deelplatforms

De Europese Commissie heeft op 2 juni de mededeling: ‘Een Europese agenda voor de deeleconomie’ gepresenteerd. Deze mededeling reikt richtsnoeren aan over de toepassing van bestaande Europese wetgeving in de deeleconomie. Deelplatforms zijn populair. Hoe kan en mag het aanbieden van diensten als Uber, Airbnb en Blablacar gereguleerd worden?

Lees het volledige bericht

Europees Parlement stemt over Trade in Services Agreement (TiSA)

Het Europees Parlement beveelt de Europese Commissie onder andere aan nationale standaarden binnen het Trade in Services Agreement (TiSA) niet te verlagen. Het rapport met aanbevelingen dat het Europees Parlement afgelopen maandag 18 januari 2016 de Europese Commissie over het Trade in Services Agreement (TiSA) heeft overhandigd, is met een ruime meerderheid goedgekeurd. Deze aanbevelingen moeten dienen als leidraad voor de Europese Commissie die namens de Europese Unie over dit verdrag onderhandelt.
Lees het volledige bericht

Vraag van de Week: Onderhoud wegen, werk of dienst?

Onze gemeente wil een opdracht voor het onderhoud van wegen aanbesteden. Het gaat om het aanbrengen van een nieuwe asfaltlaag. Volgens de CPV-woordenlijst zijn er zowel CPV-codes waarbij onderhoud van wegen als een werk wordt aangemerkt (denk aan bijvoorbeeld 45233141-9 Wegenonderhoud en 45233220-7 Wegdekwerkzaamheden voor wegen) als CPV-codes die onderhoud van wegen als een IIA-dienst typeren (bijvoorbeeld 50230000-6 Reparatie, onderhoud en aanverwante diensten voor wegen en andere uitrusting). Hebben wij te maken met een diensten- of een werkenopdracht?

Lees het volledige bericht

Praktijkvragen Werk, levering of dienst

Wat zijn de regels voor overheidsopdrachten met samenhang tussen werken en diensten?

Wat zijn de kaders waarbinnen een bouwteamopdracht voor ontwerp en bouw van een multifunctioneel schoolgebouw, een gymnastieklokaal, peuterspeelzaal en 18 schoolappartementen moet worden aanbesteed? De bouwkosten bedragen ongeveer € 5,5 miljoen. Mag je het ontwerpgedeelte en de bouw als één opdracht zien of moet je altijd splitsen? Of hangt dit af van bijvoorbeeld de Europese drempelbedragen voor werken en diensten?

Bekijk het antwoord

Hebben we bij de aanbesteding van wegonderhoud te maken met een werk of dienst?

Onze gemeente wil een opdracht voor het onderhoud van wegen aanbesteden. Het gaat om het aanbrengen van een nieuwe asfaltlaag. Volgens de CPV-woordenlijst zijn er zowel CPV-codes waarbij onderhoud van wegen als een werk wordt aangemerkt (denk aan bijvoorbeeld 45233141-9 Wegenonderhoud en 45233220-7 Wegdekwerkzaamheden voor wegen) als CPV-codes die onderhoud van wegen als een IIA-dienst typeren (bijvoorbeeld 50230000-6 Reparatie, onderhoud en aanverwante diensten voor wegen en andere uitrusting).

Bekijk het antwoord

Moet een opdracht voor IIA- en IIB-diensten Europees worden aanbesteed?

De gemeente gaat een promotie campagne wegzetten in de markt met een totaalbudget van circa € 900.000,=. Daarvoor zal een communicatiebureau worden gecontracteerd. De kosten voor dit bureau zullen circa € 150.000,= zijn en de rest zijn kosten voor de advertenties, druk, commercials etc.

Deze uitgaven gaan via dit bureau richting allerlei mediakanalen. Moet deze opdracht Europees worden aanbesteed? Mede gelet op het feit dat het bureau slechts een doorgeefluik wordt van de uitgaven voor advertenties in dagbladen etc.

Bekijk het antwoord

Onder welk aanbestedingsregime moet een opdracht voor werken en leveringen vallen?

Voor het vervangen van lichtmasten is een bestek gemaakt waarin ook de levering van de lichtmasten is opgenomen. Moet deze opdracht worden aanbesteed volgens het leveringsregime? De kosten van het leveren van de masten is namelijk hoger geraamd dan de kosten voor het plaatsen en aansluiten. Of moet voor het bepalen van de juiste aanbestedingsprocedure naar de drempelbedragen voor werken gekeken worden?

Bekijk het antwoord

Publicaties Werk, levering of dienst