Duurzaam aanbesteden

Decentrale overheden besteden steeds vaker binnen het inkoop- en aanbestedingsbeleid aandacht aan duurzaam aanbesteden. Ook in Europa staat duurzaam inkopen sinds enkele jaren hoog op de agenda. De Europese Commissie ziet duurzaam inkopen als een instrument om duurzame economische groei te bevorderen. Naast het milieuaspect (green public procurement, GPP) krijgt het sociale aspect de laatste jaren ook steeds meer aandacht.

Meer informatie over het beleid van de Commissie op het gebied van duurzaam aanbesteden vindt u onder beleid.

Aanbestedingsrichtlijnen en duurzaam aanbesteden

In de aanbestedingsrichtlijnen 2004/18 en 2004/17 wordt voor het eerst aandacht besteed aan het meenemen van milieuoverwegingen in het gunningproces, ook wel duurzaam aanbesteden. Ook de nieuwe aanbestedingsrichtlijnen bieden aanbestedende diensten mogelijkheden en instrumenten om bij te dragen aan de doelstellingen van de EU2020-strategie. Met de aanpassing van de aanbestedingsrichtlijnen krijgen decentrale overheden meer mogelijkheden om deze strategie na te leven. In de volgende artikelen wordt hier aandacht aan besteed:

 • de aanbestedingsbeginselen verplichten naleving van onder andere dwingende milieurechtelijke voorschriften (art. 18 lid 2);
 • het opnemen van milieueisen in de technische specificaties (art. 42 lid 3a);
 • het onder voorwaarden eisen van een keurmerk voor specifieke milieukenmerken (art. 43);
 • mogelijkheden voor uitsluiting van een onderneming om dwingende reden van algemeen belang, zoals bescherming van het milieu (art. 57 lid 3 en art. 57 lid 4a);
 • de economisch meest voordelige inschrijving wordt mede vastgesteld op basis van te bepalen criteria, zoals milieuaspecten (art. 67 lid 2);
 • het meewegen van levenscycluskosten (art. 68);
 • het afwijzen van inschrijving bij niet-nakoming van dwingende milieurechtelijke voorschriften (art. 69 lid 2d);
 • het opnemen van sociale en milieuvoorwaarden voor de uitvoering van de opdracht (overweging 97).

Meer informatie leest u in onze notitie Nieuwe Europese Aanbestedingsrichtlijnen.

De Commissie vindt het niet raadzaam om algemene verplichtingen voor milieubewuste, sociaal verantwoorde en innovatieve overheidsaankopen vast te stellen. Daarvoor zijn er te grote verschillen tussen individuele sectoren en markten.

Sectorspecifieke richtlijnen

De Commissie gebruikt steeds vaker sectorspecifieke regelgeving waarin duurzaam aanbesteden verplicht wordt gesteld. In de volgende regelgeving zitten milieucriteria verwerkt:

 • richtlijn schone energiezuinige wegvoertuigen;
 • richtlijn energieprestaties gebouwen;
 • IT-producten.

Toepassing milieucriteria

Verschillende overheden hebben afspraken gemaakt over de doelstellingen voor duurzaam aanbesteden. Voor 2010 was bijvoorbeeld de doelstelling van het Rijk om 100% duurzaam in te kopen. Ook decentrale overheden hebben zichzelf doelen opgelegd om duurzaam in te kopen. De VNG en het Rijk hebben in 2007 een klimaatakkoord gesloten. Het IPO en het Rijk hebben in 2009 een klimaat-energie-akkoord gesloten. En ook tussen de Waterschappen en het Rijk is een klimaatakkoord 2010-2020 overeengekomen.

In 2010 zouden gemeenten 75% duurzaam inkopen, waterschappen en provincies 50%. Nu moeten alle overheden voor 100% duurzaam inkopen. De Monitor Duurzaam inkopen laat zien in hoeverre overheden deze doelstellingen hebben gehaald.

Duurzaamheidscriteria

Voor een groot deel van de producten, diensten en werken die overheden inkopen zijn duurzaamheidscriteria ontwikkeld. Deze zijn bedoeld als handvat om duurzaam aan te besteden. Deze criteria vindt u op de website van AgentschapNL en op de website van PIANOo. Op Europees niveau worden ook criteria ontwikkeld om duurzaam aanbesteden te stimuleren. Op de EU-website vindt u meer achtergrond en de meest actuele stand van zaken. Ook vindt u er criteriadocumenten. Momenteel zijn er negentien productgroepen gereed.

CIRCULAIR INKOPEN

Steeds meer (decentrale) overheden maken gebruik van circulair inkopen. De Green Deal Circulair Inkopen definieert dit begrip als volgt: “de inzet van het inkoopinstrument om productie en (her)gebruik van circulaire producten en diensten te stimuleren en daarmee het aanjagen van de circulaire economie”. Door efficiënt gebruik te maken van materialen en grondstoffen, kan met circulair inkopen onder andere milieudoelstellingen worden bereikt. Meer informatie over circulair inkopen vindt u in de Wegwijzer Circulair Inkopen.

Social return

Overheden en ondernemers kunnen afspreken om bij aanbestedingen een deel van het bedrag te besteden aan banen, stages of leerwerkplekken voor kwetsbare groepen, zoals langdurig werklozen en gehandicapten. Dit heet social return. Het bevordert de re-integratie van mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt.

Het Rijk past dit principe sinds 1 juli 2011 toe bij aanbestedingen boven de € 250.000,- en streeft naar 5% social return per aanbesteding. Het gaat alleen om aanbestedingen voor diensten (bijvoorbeeld catering en schoonmaakwerk) en werken (bijvoorbeeld het aanleggen van een weg of de onderhoud van een gebouw). Dit staat in het kabinetstandpunt social return bij het Rijk. Ook steeds meer decentrale overheden passen een dergelijke social-return-eis toe.

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG


Beleid Duurzaam aanbesteden

Duurzaam aanbesteden

Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Op 8 december 2016 hebben vertegenwoordigers van allerlei (decentrale) overheidsorganisaties hun handtekening gezet onder het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 2016-2020. Hiermee verplichten zij zich met veel scherpere eisen voor de inkoop van goederen en diensten. Deze eisen variëren van effecten die de producten en diensten hebben op het milieu tot aan arbeidsomstandigheden in de fabrieken waar de producten worden gemaakt.

In het manifest bepalen overheden zelf doelstellingen, op basis van hun eigen ambities. Iedere organisatie maakt binnen zes maanden na ondertekening een concreet actieplan, dat wordt gepubliceerd.

Mededeling overheidsopdrachten voor een beter milieu

In 2008 publiceerde de Europese Commissie de Mededeling Overheidsopdrachten voor een beter milieu. Deze mededeling biedt een leidraad om de gevolgen voor het milieu van de consumptie van de overheidssector te reduceren en de innovatie in milieutechnologie, producten en diensten door middel van groen aanbesteden te bevorderen.

GPP

Green Public Procurement (GGP) is een vrijwillig instrument. GPP wordt door de Commissie gedefinieerd als: ‘een proces in het kader waarvan overheidsdiensten goederen, diensten en werken beogen te verkrijgen die gedurende de volledige levenscyclus ervan een minder belastend milieueffect hebben dan vergelijkbare goederen, diensten en werken met dezelfde primaire functie.’

Doelstellingen Europese Commissie

De doelstellingen van de Commissie op het gebied van duurzaam aanbesteden zijn:

 • het vaststellen van gemeenschappelijke criteria voor groen aanbesteden;
 • het verschaffen van informatie over de levenscycluskosten van producten;
 • het geven van juridische en operationele richtsnoeren;
 • het bieden van politieke ondersteuning door middel van beleidsdoelstellingen, gekoppeld aan indicatoren en een systeem voor follow-up.

In 2010 moest volgens de mededeling 50% van alle aanbestedingen groen zijn, dat wil zeggen in overeenstemming met de vastgestelde gemeenschappelijke kerncriteria voor GPP. In 2012 was dit doel nog niet behaald.

EU2020-strategie

De EU2020-strategie bevat verschillende doelen op het gebied van milieu, innovatie en sociaal beleid en biedt de langetermijnvisie van de EU op de sociale markteconomie.

Internationale richtlijn duurzaam inkopen

In 2013 is de Commissie gestart met de ontwikkeling van een nieuwe internationale richtlijn Duurzaam Inkopen (Sustainable Procurement). Deze ISO-richtlijn zal zowel publieke als private organisaties praktische handvatten bieden bij het inrichten en verrichten van een Maatschappelijk Verantwoord Inkoopproces (MVI). De basis hiervan is de bestaande richtlijn ISO 26000; de internationale richtlijn voor Maatschappelijk Verantwoorde Organisaties (MVO). Naar verwachting is de vernieuwde richtlijn ISO 26000 in 2016 gereed.

Nieuws Duurzaam aanbesteden

Staatssecretaris Mona Keijzer neemt actieagenda Beter Aanbesteden in ontvangst

Op vrijdag 16 februari 2018 nam staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat de actieagenda Beter Aanbesteden in ontvangst. Deze overhandiging vond plaats tijdens haar bezoek aan het Amsterdamse bedrijf NPSP dat duurzame kunststoffen produceert. In deze agenda staan aanbevelingen en concrete acties om de aanbestedingspraktijk te verbeteren. Kenniscentrum Europa decentraal is in samenwerking met Rob Jonkman, regiovertegenwoordiger Noord van het traject Beter Aanbesteden, betrokken geweest bij de totstandkoming van de actieagenda.

Lees het volledige bericht

Rapport EU-expertgroep: investeren in een groene economie

De expertgroep van de Europese Commissie die zich richt op financiële ondersteuning van duurzame investeringen heeft vorige week zijn definitieve rapport gepubliceerd. Deze groep is aangesteld om te onderzoeken hoe er het beste particulier geïnvesteerd kan worden in duurzame ontwikkelingen om Europa’s doelstellingen met betrekking tot de transitie naar een groene economie te behalen. Particuliere investeringen zijn namelijk essentieel om deze doelstellingen te behalen.

Lees het volledige bericht

Europese Commissie publiceert nieuwe brochure Circulair Aanbesteden

Altijd benieuwd geweest naar voorbeelden van circulair aanbesteden uit de aanbestedingspraktijk? De Europese Commissie heeft een nieuwe brochure ‘Circulair aanbesteden’ uitgebracht. Een aantal initiatieven van Nederlandse decentrale overheden worden in deze gids als ‘best practice’ genoemd. Dit bevestigt dat Nederland één van de koplopers is op het gebied van de circulaire economie.

Lees het volledige bericht

Factsheet Aanbestedingspakket Commissie: effectieve en innovatieve benutting van overheidsopdrachten

Om de interne markt te versterken en investeringen in de EU te blijven stimuleren, heeft de Europese Commissie op 3 oktober jl. een niet-bindend aanbestedingspakket voor een meer efficiënte en duurzame aanpak van overheidsopdrachten gelanceerd. Europa decentraal heeft een factsheet geschreven waarin nader wordt ingegaan op de verschillende onderdelen van het aanbestedingspakket.

Lees het volledige bericht

Initiatief Commissie: innovatieve en duurzame aanpak overheidsopdrachten

Om de eengemaakte markt te versterken en investeringen in de EU te blijven stimuleren, heeft de Europese Commissie op 3 oktober jl. een niet-bindend pakket voor een meer efficiënte en duurzame aanpak van overheidsopdrachten gelanceerd. Wanneer decentrale overheden aanbestedingen strategisch inzetten, kunnen zij innovatie bevorderen en kunnen duurzaamheidsdoelstellingen worden gerealiseerd.

Lees het volledige bericht

Vervolgstappen Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Begin juli heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu de Tweede Kamer geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI). De staatssecretaris gaat in de Kamerbrief in op de stand van zaken en de vervolgstappen in het kader van het Plan van Aanpak MVI overheden 2015-2020. Lees het volledige bericht

‘Nederlandse overheid schiet tekort in handhaving van duurzaam inkoopbeleid voor hout’

In strijd met Europese en Nederlandse wet- en regelgeving schrijven veel decentrale overheden bij een openbare aanbesteding enkel het FSC-houtkeurmerk voor. ‘Dit belemmert concurrentie en is discriminerend voor partijen die wel voldoen aan de duurzaamheidseisen, maar over een ander keurmerk beschikken,’ aldus Kees Boon, voorzitter PEFC Nederland. In september 2016 presenteerde PEFC Nederland (vereniging voor het PEFC keurmerk) de onderzoeksresultaten van het onderzoek naar de naleving van het Nederlands duurzaam inkoopbeleid voor hout.
Lees het volledige bericht

Overheden maken te weinig gebruik van duurzaam hout

Sinds 2010 mogen gemeenten, waterschappen, provincies en Rijkswaterstaat alleen nog maar duurzaam hout inkopen voor overheidsopdrachten. De Nederlandse overheid had als ambitie om per 1 januari 2015 voor 100 % duurzaam hout in te kopen. Deze ambitie is echter niet gehaald. Bij het inkopen van hout moeten de (decentrale) overheid dus letten op de duurzaamheid van het hout, maar ook op de Europese aanbestedingsregels.
Lees het volledige bericht

Praktijkvragen Duurzaam aanbesteden

Is een eis voor het inzetten van werklozen bij een aanbesteding geoorloofd?

Onze gemeente heeft bij het aanbesteden van het beheer van de parkeergarages in de offerteaanvraag aangegeven dat tot 20% van het in te zetten personeel werklozen dienen te zijn. Wanneer aan dit percentage niet wordt voldaan, moet dit worden gemotiveerd. Kan ik een dergelijke eis stellen? Zo ja, welk percentage is dan toegestaan?

Bekijk het antwoord

Publicaties Duurzaam aanbesteden

Duurzaam aanbesteden

Informatieblad Maatschappelijk Aanbesteden, Rijksoverheid
Juridisch leaflet Maatschappelijk Aanbesteden, Rijksoverheid
Groen aanbesteden, Europese Commissie
Handboek Groen Kopen, over milieuvriendelijke overheidsopdrachten, Europese Commissie
Handboek Sociaal Kopen, Europese Commissie
Wegwijzer Circulair Inkopen, MVO Nederland
Green Public Procurement and the EU action plan for the Circular Economy, Europees Parlement
Factsheet: What are bio-based products?, Forum for bio-based innovation in public procurement
Factsheet: Sustainability of bio-based products, Forum for bio-base innovation in public procurement
Factsheet: Biodegradability – Exposing some of the myths and facts, Forum for bio-based innovation in public procurement
Factsheet: Bio-based products and services in the circular economy, Forum for bio-based innovation in public procurement
Factsheet: Life Cycle Assessment (LCA) and Life Cycle Costing (LCC), Forum for bio-based inoovation in public procurement

X