1 juli 2017: alle Europese aanbestedingen digitaal

Vanaf 1 juli 2017 zijn Nederlandse overheden ingevolge de aanbestedingsregels verplicht om Europese aanbestedingen volledig digitaal uit te voeren (E-aanbesteden). Dit geldt voor alle opdrachten waarvan de aankondiging op of na 1 juli gepubliceerd wordt. Andere lidstaten die nog niet over zijn gegaan naar elektronisch aanbesteden dienen dit voor 18 oktober 2018 verplicht te stellen.

E-Aanbesteden

E-aanbesteden is het via elektronische weg uitvoeren van aanbestedingen. De communicatie en informatie-uitwisseling tussen aanbestedende diensten en ondernemers dient volgens de Aanbestedingswet geheel elektronisch te verlopen. Dit geldt voor alle fases van de aanbesteding (de bekendmaking van de aankondiging, de verstrekking van aanbestedingsdocumenten, het indienen van inschrijvingen, beoordeling, gunning, bestelling, facturering en betaling). Aanbestedende diensten kunnen zelf bepalen welk digitaal platform zij willen gebruiken. De verplichting om elektronisch aan te besteden is in beginsel niet van toepassing op nationale aanbestedingen.

Aankondiging

De verplichting voor aanbestedende diensten om een aanbesteding elektronisch aan te kondigen bestond al langer (art. 18 Aanbestedingswet). Voor alle openbare aanbestedingen geldt dat de aankondigingen op TenderNed moeten worden gepubliceerd. Deze aankondigingsverplichting geldt dus ook voor nationale openbare aanbestedingen. Voor Europese aanbestedingen komt daar nu de verplichting bij om de gehele aanbestedingsprocedure elektronisch uit te voeren.

E-Aanbesteden in Europa

Voor Nederland is de verplichting om aanbestedingen digitaal te laten verlopen op 1 juli 2017 vastgesteld. Hiermee is uitwerking gegeven aan het streven van de Europese Commissie om in de EU over te gaan naar volledige elektronische aanbestedingen. In haar strategie voor e-aanbesteding maakte de Commissie bekend dit in 2016 gerealiseerd te willen hebben. Ook in richtlijn 2014/24 werd bepaald dat alle lidstaten elektronisch aanbesteden verplicht dienen te stellen voor 18 april 2016 (art. 90). Er is wel een mogelijkheid tot uitstel. In dat geval hebben lidstaten uiterlijk tot 18 oktober 2018 de tijd. Nederland heeft besloten deels gebruik te maken van deze mogelijk tot uitstel door de algemene verplichting om volledig elektronisch aan te besteden uit te stellen tot 1 juli 2017.

Voordelen E-Aanbesteden

Volgens de Commissie kan e-aanbesteden veel voordelen opleveren ten opzichte van de papieren procedures. Zo is het gemakkelijker voor ondernemingen om zich in te schrijven op een elektronische aanbesteding en kunnen procedures efficiënter en transparanter worden doorlopen. Bovendien kan het leiden tot kostenbesparingen, zowel door middel van minder druk- en portokosten als vermindering van de tijd die aanbestedende diensten en ondernemers besteden aan de procedure.

E-factureren bij aanbestedingen

Ook zet de Commissie in op e-factureren bij aanbestedingsprocedures. Hiervoor is richtlijn 2014/55/EU vastgesteld. De richtlijn verplicht lidstaten om de bepalingen uit de richtlijn uiterlijk op 27 november 2018 in nationale wetgeving omgezet te hebben. Aanbestedende diensten zullen dan e-facturen moeten kunnen ontvangen en verwerken.

Door:

Madeleine Heitmeijer-Broersen en Tiemen Peters, Europa decentraal

Meer informatie:

E-Aanbesteden, Europa decentraal
Wat houdt E-Aanbesteden in? Praktijkvraag Europa decentraal
E-Factureren, Europa decentraal
Is mijn gemeente al verplicht om elektronisch te factureren? Praktijkvraag Europa decentraal
eOverheid, Europa decentraal
Implementatie Europese aanbestedingsrichtlijnen in het wetsvoorstel Aanbestedingswet, notitie Europa decentraal