Trend: meer kort gedingen in het kader van aanbestedingen zorginkoop

29 januari 2018Aanbesteden Sociaal domein

Binnen het sociaal domein is een trend waar te nemen van een toename van aanbestedingsrechtelijke geschillen. Zo behandelden de voorzieningenrechters van de rechtbank Rotterdam en de rechtbank Gelderland in oktober en december 2017 diverse kort gedingen naar aanleiding van aanbestedingen op het gebied van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015). Bij de vormgeving en uitvoering van (Europese) aanbestedingsprocedures in het sociaal domein is het voor de verantwoordelijke gemeenten van belang om rekening te houden met relevante Europese en nationale jurisprudentie.

Kort gedingen rechtbank Rotterdam

Meerdere jeugdhulpaanbieders hebben bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam bezwaren ingediend tegen een Europese aanbesteding voor specialistische jeugdhulp van een gemeentelijk samenwerkingsverband. Zie onder meer de uitspraak van 26 oktober 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:8380. De voorzieningenrechter van de Rotterdamse rechtbank heeft de bezwaren van de jeugdhulpaanbieders ongegrond verklaard. De voorzieningenrechter is van oordeel dat de inschrijvers zich onvoldoende proactief hebben opgesteld door niet voorafgaand aan de inschrijving bij de aanbestedende dienst aan te geven dat zij het niet eens waren met de geschiktheidseisen. Verder geeft de voorzieningenrechter aan dat de inschrijvers de onderaannemers in hun inschrijvingen hadden moeten noemen wanneer bekend was dat ze daarvan gebruik zouden maken. Ten slotte concludeerde de voorzieningenrechter dat er geen sprake is van strijd met het proportionaliteitsbeginsel, omdat de risico’s zowel bij de aanbestedende dienst als de opdrachtnemers liggen.

Kort gedingen rechtbank Gelderland

Ook hebben verschillende zorgaanbieders een kort geding aanhangig gemaakt bij de rechtbank Gelderland na afloop van een Europese openbare aanbestedingsprocedure. De aanbestedingsprocedure was gericht op de inkoop van jeugdhulp en zorg in het kader van de Wmo 2015 voor de periode 2018 tot en met 2021 in zes Gelderse gemeenten. Zie onder meer de uitspraak van 15 december 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:6694. De voorzieningenrechter heeft geconcludeerd dat gemeenten bestaande behandelplannen van zorgverleners mogen vragen als onderdeel van een gunningscriterium, mits het een geschikt middel vormt om de kwaliteit te toetsen. Daarnaast kan voor aanbestedingen in het algemeen uit de kort gedingen in Gelderland worden afgeleid dat een in principe ontoelaatbare tussentijdse wijziging van een gunningscriterium niet altijd tot een heraanbesteding hoeft te leiden. Er hoeft geen heraanbesteding te volgen wanneer het duidelijk is dat er in de praktijk geen potentiële inschrijvers zijn die door deze wijziging van inschrijving hebben afgezien. Tot slot kan uit de kort gedingen worden geconcludeerd dat de aanbestedende dienst over een ruime beoordelingsvrijheid beschikt.

Vormgeven zorginkoop

Vanuit de signalerende functie van Europa decentraal acht het kenniscentrum het relevant om te wijzen op de toename van aanbestedingsrechtelijke geschillen in het gedecentraliseerde sociaal domein. Het is waardevol voor de praktijk van Europese aanbestedingen in het kader van Jeugdwet en de Wmo 2015 om kennis te nemen van de zaken die aan de orde zijn in dergelijke aanbestedingsrechtelijke geschillen. Aanbestedende gemeenten kunnen leren van de wijze waarop andere gemeenten de zorginkoop binnen het sociale domein vormgeven en de manier waarop geschillen in dat domein beoordeeld worden door de nationale rechter. De recentelijk uitgebrachte Handreiking aanbesteden Wmo 2015 en Jeugdwet biedt gemeenten eveneens meer inzicht in de verschillende wijzen waarop de genoemde wetten uitgevoerd kunnen worden. Deze handreiking schetst de diverse mogelijkheden waarop gemeenten zorg kunnen inkopen. De keuze uit de instrumenten aanbestedeninbestedensubsidie en open house zorgt hierbij volgens de handreiking voor een optimale beleidsvrijheid voor gemeenten.

Door:

Marieke Merkus, Europa decentraal

Meer informatie:

Aanbesteden, Europa decentraal
Aanbesteden in het sociaal domein, Europa decentraal
Sociaal domein, Europa decentraal
ECLI:NL:RBROT:2017:8380, ECLI:NL:RBROT:2017:8384, ECLI:NL:RBROT:2017:8489 en ECLI:NL:RBROT:2017:8551, Voorzieningenrechter rechtbank Rotterdam, oktober 2017
ECLI:NL:RBGEL:2017:6694, ECLI:NL:RBGEL:2017:6695 en ECLI:NL:RBGEL:2017:6697, Voorzieningenrechter rechtbank Gelderland, december 2017